Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8067 (Važnost Zapovijedi Ljubavi… “Ljubav se ohladila…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8067, 22 Prosinca 1961

VAŽNOST ZAPOVJEDI LJUBAVI …. LJUBAV SE OHLADILA…

Ista je potreba na Zemlji kao i u ono doba kad Sam sišao na Zemlju da bih ljudima donio Svjetlo kako bi ih spasio iz duboke noći u kojoj bi bili beznadežno utopljeni bez Moje Ljubavi. Pa opet dolazim na Zemlju u Riječi, opet ljudima palim svjetlo, koje bi ih iz tame noći trebao izvesti na svjetlost dana …. Opet Ja Osobno govorim ljudima kao što Sam to činio kada sam hodio Zemljom. Donosim im Radosnu Vijest, Božansko učenje Ljubavi, jer znam da njihovo odsustvo snage, njihova duhovna tama ima uzrok samo u nedostatku Ljubavi Koja je Svjetlo i Snaga za svakoga tko Ju prakticira, tko (pro)vodi život u Ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Čovječanstvo je u najvećoj duhovnoj neimaštini jer ne poštuje ono što Sam mu objavio …. Zapostavlja Moje zapovijedi Ljubavi i skroz je potpalo onome koji nema ništa Ljubavi. A ta bijeda ne može drugačije biti otklonjena nego putem života u Ljubavi …. Ljubav među ljudima se ohladila a Moj protivnik vlada nad njihovim srcima i potiče ih na sve veću ne-Ljubav-nost …. Stoga Sam se ljudima spustio u Riječi i sad opet hodam Zemljom i nazočan Sam svakome tko Me hoće čuti i u svome si srcu zapali Ljubav.

A tu Moju nazočnost uvijek vam dokazujem time što vam se obraćam, time što po Mom nalogu zapisujete Moju Riječ i time Ju činite dostupnom vašim bližnjima koji Ju žele čuti i koji također vjeruju u Moje obraćanje pošto u njihovim srcima gori plamičak Ljubavi i srce Me prepoznaje kao Boga i Oca od Vječnosti koji govori Svome djetetu. Velika duhovna nevolja potiče Me na to da vam se obraćam kao i nekoć kad sam osobno boravio među ljudima i obraćao im se na isti način. Malo njih Me je tada prepoznalo i samo rijetki Me prepoznaju danas, pa i pored toga radi se o istom Bogu koji im govori, Bogu i Tvorcu od Vječnosti iz Čije Ljubavi i Moći ste proizišli i Kojemu ćete pripadati do u svu Vječnost.

No vi ljudi Moj glas možete čuti direktno tek kad živite u Ljubavi po primjeru života koji Sam Ja Sâm na Zemlji živio …. Tako da vam moram danas kao i nekoć objavljivati zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, moram vam reći za razlog vaše duhovne tame, vaše velike bijede i patnje i pokazati vam Put za izaći od tamo …. Moram vam objasniti važnost života Ljubavi i neprestano vas upozoravati da živite u Mojoj Volji …. Jer, želim vam pomoći, želim vam opet biti Spasitelj iz noći i smrti, hoću vas probuditi u Život gdje možete uživati u Svjetlu i Slobodi.

I stoga silazim u Riječi i nanovo vam donosim Božansko učenje Ljubavi, Radosnu Vijest u najčišćem obliku. Jer, vi Mene Samoga trebate spoznati u Riječi koja iz Visine struji ka Zemlji i hoće da nađe ulaz u vaša srca …. I tad se mogu i Ja Sâm u vama nastaniti, u vama mogu biti prisutan i obraćati se vama osobno …. A vi ćete prepoznati glas Oca koji govori Svom djetetu …. I što vam imam za reći uvijek će biti jedno te isto: ljubite Mene iznad svega i bližnjega kao same sebe ….

Cijeli zadatak vašeg zemaljskog života sastoji se u tome da putem života Ljubavi u nesebičnosti spoznate Mene Samoga, dakle da živo vjerujete u Mene i da onda Isusa Krista priznate kao Spasitelja svijeta i Božjeg Sina u Kojem Sam se Ja Sâm utjelovio …. I da putem ovog vjerovanja postanete blaženi …. A za živu Vjeru je potrebna Ljubav i stoga ću vam uvijek objavljivati samo Moje učenje Ljubavi a Ono će biti sadržaj Riječi koja vam dotječe direktno iz Visine, a ona (Riječ) zvuči u vama kao djelovanje Moga Duha samo ako živite u Ljubavi ….

Moja Riječ naučava Ljubav i sami si možete stvoriti dokaz Moje prisutnosti u vama samo ako vodite život u Ljubavi jer tad ću vam se obratiti/govoriti i moći ćete Me čuti …. i duhovna bijeda od vas će odstupiti, noć će se povući pred svjetlom dana i sami vi biti ćete puni svjetla pošto Mene samoga tada privlačite, jer Ljubav vuče Ljubav …. I tada ispunjavate svrhu vašeg zemaljskog života: opet postajete Ljubav i vraćate se Meni od kojega ste nekoć proizišli ….

AMEN

Spread the Truth