Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

111:9-112 (Kako se zahvaliti Gospodu Bogu i Ocu našemu za Njegovu neograničenu milost?)

Print Friendly, PDF & Email

Kako se zahvaliti Gospodinu Bogu i Ocu našemu za Njegovu neograničenu milost?

3/111 [9] Ali sada se iz još ne u potpunosti osvjetljenog kuta moga srca ‘uzdiže’ drugo izuzetno važno pitanje, poimenice: Na koji način zahvaliti Onome Koji je sada na tebe nagomilao/naslagao toliku neograničenu milost? Ljubav, bez obzira koliko velika/moćna bila, ne može proći kao zahvala (za tako nešto), jer je u sebi (ili ‘jer je i sama’), baš kao i cijeli život, dar tvoje Milosti. Koju žrtvu i koji uzvratni dar (return gift) vrijedan Tebe ti ja, kao Tvoje stvoreno biće, mogu ponuditi, Tebi, Svome Stvoritelju, kao najdoličniju (ili ‘najprikladniju’) hvalu za toliko puno neprocjenjive (ili ‘nepredvidive’) milosti? Gledaj, O Gospodine, bez obzira na svo sunčevo svjetlo u mome srcu je ipak mračno i nemoguće pronaći odgovora na tako izuzetno važno pitanje. O Gospodine, zar ne bi također i ovdje mogao osloboditi (ili ‘olakšati/umiriti’) moje srce Svojom milostivom riječju?

3/112 [1] Rekoh Ja: ‘O draga Heleno! Što Mi možeš žrtvovati na ovome svijetu (ili ‘što Mi od ovoga svijeta možeš žrtvovati’) a da (to) ionako nije bilo Moje i da Ja (to) još prije nisam dao svijetu?

[2] To bi zasigurno bio jako isprazan/beskoristan zahtjev s Moje strane i kao takav u potpunosti nekompatibilan/nesukladan sa Mnom i Mojim vječnim redom.

[3] Pazi, ljubav čini sve! Tko god Me voli iznad svega, taj Mi prinosi najveću žrtvu i najugodnije hvale, jer Mi na taj način (ili ‘istovremeno’) žrtvuje/prinosi cijeli svijet.

[4] Bilo kako bilo, osim ljubavi prema Meni postoji još jedna ljubav, poimenice, ljubav prema bližnjem. Istinski bližnji su oni koji su siromašni u duhu i (siromašni) u ponekad nužnim (ili ‘prijeko potrebnim’) materijalnim stvarima. Što god netko čini njima u Moje ime on to isto čini Meni (Matej 25:31-46).

[5] Tko god primi siromašnog čovjeka u Moje ime (na taj način) prima Mene i biti će nagrađen (ili ‘dobit će svoju nagradu’) na Sudnji Dan; a tko primi mudrog čovjeka zbog mudrosti, taj će (‘Sudnjeg Dana’) dobiti nagradu mudrog čovjeka; a tko doda žednom čovjeku čašu svježe vode, taj će u Mojem Kraljevstvu biti nagrađen sa vinom.

[6] Ali kada činite dobro siromašnima, činite to u tajnosti i na sasvim prijateljski/ljubazan način, i ne dopustite da to vidi (ili ‘dozna’) svijet, jer vaš Otac Nebeski to vidi i biti će zadovoljan sa darom prijateljski raspoloženog (ili ‘ljubaznog’) davaoca, i vratit će mu stostruko.

[7] Bilo kako bilo, tko sa svojim dobrim djelima želi samo sjajiti pred svijetom, taj je već (na ovom svijetu) uzeo/dobio svoju nagradu i u budućnosti ne može očekivati drugu.

[8] Pazi, ovo je jedini način davanja i zahvaljivanja koji Me zadovoljava (ili ‘koji Meni ugađa’), drugog nema (ili ‘nema ni jednog drugog’). Jer sve paljenice i ostale žrtve su odvratnog mirisa u Božjim nosnicama, i sva usmena molitva je odvratna pred Bogom, ako/gdje su srca (koja prinose žrtve i koja se mole) udaljena od istinske ljubavi prema Bogu i obližnjoj siromašnoj braći.

[9] Tko ima (ili ‘tko može imati’) koristi od bezosjećajne vike u hramovima, kad se (sasvim istovremeno) zaboravlja na tisuće gladnih i siromašnih ljudi (koji stoje) izvan hrama (tj. crkve).

[10] Idite, i najprije osnažite one koji su u potrebi (ili ‘koji oskudijevaju’); nahranite gladne, napojite žedne, obucite ogoljele, utješite one koji su tužni, oslobodite zatvorene i navješćujte Evanđelje siromašnima u duhu, pa ćete učiniti beskrajno više nego sa vašim danonoćnim usmenim vikanjem u hramovima (crkvama), dok su vaša srca hladna i ne-receptivna (ili ‘ne-prijemčiva’) za vašu siromašnu braću (tj. neosjetljiva na bol, patnju i potrebu siromašne braće).

[11] Gledaj zrak, zemlju, more; gledaj mjesec, sunce, zvijezde, cvijeće u polju i stabla i pogledaj u ptice nebeske, ribe u vodama i sve životinje na suhom tlu; pogledaj u visoke planine i u sve oblake i vjetrove! Gledaj sve to glasno proglašava slavu Božju, a ipak Bog, za razliku od čovjeka, u sve to nikada ne gleda prepun oholosti, već On jedino gleda u/na ljudsko srce koje Ga prepoznaje i voli kao Jednog (Jedinog) Istinskog, Dobrog, Svetog Oca. Kako će ga izopačeno/pokvareno srce zadovoljiti ili, kako isprazne/beskorisne ceremonije sa svakojakim usmenim uzvikivanjem (lip bawling), iza čega se ne krije ništa do najveće/najgrublje samoljubavi, oholosti/ponosa, žudnje za moći/vlašću, svakojakih nepristojnosti, neistine i prevare?

[12] Sada znaš da Bog prije svega ne treba slave od ljudi-koji-viču, jer cijela beskrajnost je prepuna Njegove slave

[13] Kakvu vrstu slave, stoga, budalasti i slijepi čovjek želi dati Bogu, kada on sam nema ni jednu drugu do onu koju je na prvom mjestu primio od Boga milošću svoga čovještva (ili ‘milošću što je čovjek’; through the grace of being a man’). Ili, može li pomoći/doprinijeti Božjoj časti/slavi ako Mu ljudi žrtvuju vola ali pri tome ne promijene svoja griješna srca (ili ‘ostanu griješnih srdaca’) i onda, nakon žrtvovanja/prinosa, budu deset puta gori nego prije (same žrtve)?

[14] Oh, Ja ne uzimam slave od čovjeka, jer na Nebu ima Otac Koji Me slavi više nego dovoljno! Ali ako ljudi drže Moje zapovijedi i vole Me iznad svega, onda oni na taj način slave i Mene kao (ili ‘a također’) i Moga Oca, jer Otac i Ja smo potpuno (ili ‘u potpunosti’) Jedno.

[15] Ako stvari tako stoje (ili ‘ako su stvari zaista takve’), i to prema najpotpunijoj i vječnoj istini, onaj koji vrši Božju volju (na način) kako su je objavili Mojsije i svi proroci, i kako sam je Ja Osobno sada glasno objavio, (taj) Me ne može osramotiti/obeščastiti.

[16] Da li sada znaš kako zahvaliti i slaviti Boga za sve dobre stvari koje si od Njega primila?

Spread the Truth