Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8064 (Unutarnje samo-razmatranje)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8064, 16 Prosinac 1961

SAMOPROMATRANJE I SAMOKRITIZIRANJE…

Vi također, Moje odane sluge, morate biti opominjani i savjetovani od strane Mene da više gorljivo unapređujete i oplemenjujete vaše duše, jer sve dok živite na Zemlji vi svi i dalje nosite nezrele supstance unutar vas samih. Vi se svi više ili manje i dalje morate boriti protiv naklonosti, čežnji i svakojake vrste slabosti, i vi bi uvijek trebali imati na umu kako trebate produhoviti ove supstance tijekom vašeg zemaljskog života. Neprestana borba će se morati odvijati, i vi bi ih trebali nadvladati, vi bi trebali pokušati utjecati na neduhovne supstance sa mnogo Ljubavi da vas puste (oslobode), da se sjedine sa žudnjom duha unutar vas, da prestanu gnjaviti vašu dušu tako da će ona biti sposobna uzdići se do vrhunca sa sve većom lakoćom i bez da bude zadržavana i kočena. Ja želim učiniti stazu do sreće lakšom za sve vas, ali vi također trebate raditi na vama samima, vi ozbiljno trebate ispitati sebe po pitanju slabosti i pogrešaka koje vas i dalje opterećuju; vi trebate sebe zapitati da li je vaša duša i dalje ograničena od strane ikakvih strasnih želja… vi se morate boriti protiv svakog nečistog impulsa, suzbiti svaku razdraženu emociju, vi ne smijete odaslati ni jednu neplemenitu misao i zanijekati ni jednom ljudskom biću vašu Ljubav… vi trebate pokušati ispraviti svaku nepravdu koju ste nanijeli bližnjem ljudskom biću…

Vaše razmišljanje treba uvijek biti uzvišeno i čisto, što isključuje svaku misao o mržnji i osveti… Vi bi trebali izbjegavati svaku neljubaznu riječ i uvijek imati na umu da vi očekujete Ljubav, suosjećanje i opraštanje od Mene, stoga bi vi također trebali podariti isto vašem bližnjem ljudskom biću… U svemu što razmišljate ili kažete vi bi trebali znati da Ja to također znam, i trebali bi pitati sebe da li se ponašate ispravno u Mojem prisustvu?… Ja znam da ste vi i dalje slabi, da borba koju bi trebali voditi protiv vas samih jeste doista najteža… Ali Moja snaga je uvijek na vašem raspolaganju i vi jedino trebate uputiti zamolbenu misao ka Meni i, doista, Ja ću vam dati snagu i vi ćete biti pobjedonosni… Vi ćete biti sposobni umiriti zle duhove unutar vas samih. Oni će vas rastuće više ostaviti na miru, oni će postati čedni i umjereni i također udovoljiti dušinoj žudnji da se primiri, da, oni će čak iskoristiti tu snagu za njihovo vlastito pročišćavanje… Jer oni imaju ovu mogućnost sami doseći zrelost unutar zemaljskog tijela i pridružiti se duši, budući će ona uzeti sve potpuno sazrele duhovne supstance zajedno sa sobom u kraljevstvo onostranog kada treba napustiti njezino zemaljsko tijelo.

Sama duša ima i dalje različite instinkte unutar sebe iz njezinih prethodnih utjelovljenja, koje bi trebala promijeniti na bolje… I ona je također salijetana od strane tijela od mesa, budući je ovo oblikovano od neduhovnih supstanci… Ali ljudsko biće također ima mogućnost sprovoditi iskupljujući utjecaj na ove zle duhove… ako on pokuša promijeniti sve negativne kvalitete u suprotne sve dok on nije postao ponizan, nježan, miroljubiv, suosjećajan i pravedan… sve dok sam nije postao Ljubav, koja uključuje sve te vrline, i onda će ljudsko biće također biti sposobni ući u duhovno kraljevstvo potpuno sazrio. I prema tome vi trebate ozbiljno ispitati sebe s obzirom na to koje vam vrline i dalje nedostaju… istražite, da li ste već kompletno promijenili vašu prirodu… provjerite, što vam je još potrebno i ozbiljno radite na unapređenju sebe samih…

I vi ćete sasvim izvjesno biti uspješni samo ako imate ozbiljnu namjeru i molite Mene da vam dam snagu budući ste prepušteni sebi preslabi. Zazivajte Me u Isusu tako da ću Ja osnažiti vašu volju, tako da ćete izgubiti vašu slabost volje, tako da ću vam Ja oprostiti kada ste postali grešni, i uistinu, Moja pomoć vam je osigurana, jer to je Moja vlastita volja da će vaše duše sazrijeti, i Ja Sam uistinu zadovoljan sa onima koji uzimaju ozbiljno mijenjanje njihove prirode u Ljubav… Jer čim ste vi puni Ljubavi sve neduhovne supstance unutar vas će također postati produhovljene, budući se one ne mogu oduprijeti snazi Ljubavi. Ali gdjegod su ovi zli duhovi i dalje aktivni, Ljubav još nije dovoljno vrloduboka, drugim riječima, Ja još nisam sposoban raditi u svoj punini unutar vas i vi ćete se morati boriti da postanete čisti tako da se mogu nastaniti u vama… I onda ste vi također bili iskupljujuće aktivni unutar vas samih.

AMEN

Spread the Truth