Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

8050 (Dvojbe glede prijenosa Čiste Istine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8050, 28 Studenog 1961

DVOJBE GLEDE PRIJENOSA ČISTE ISTINE…

Svatko tko želi ispuniti Moju volju, će također jedino uvijek djelovati sukladno Mojoj volji. Unatoč tome, to je stvar iskrene odluke, jer Ja nisam zadovoljan sa riječima koje se ne podižu iz srca, koje su jedino izgovorene od strane usta ili koje proizlaze iz razuma… Jer volja mora u potpunosti pripadati Meni, onda je ljudsko biće sebe u potpunosti podredilo Mojoj volji i više neće biti sposobno razmišljati i željeti išta drugo nego ono što se podudara sa Mojom voljom. Međutim, protivnik će uvijek pokušavati zadobiti ovu vašu volju za sebe samoga, on će neprestano pokušati iznova vas kušati posredstvom svijeta, on će pokušati olabaviti vašu vezu sa Mnom, u kojem slučaju postoji rizik da će on intervenirati u vaše misli… što će, međutim, Mene nagnati poslati Moje anđele tako da će oni izgraditi zid oko vas, tako da će oni misaono utjecati na vas i zasigurno ga odgurnuti u stranu budući se vaša najunutarnija pažnja odnosi na Mene. Ja Sam svjestan stava svakog ljudskog bića i prema tome također znam tko sebe totalno izručuje Meni tako da mu Ja mogu povjeriti jedan izvanredan zadatak u posljednje vrijeme: prihvatiti Istinu od Mene i raširiti ju… Istina može jedino proizaći iz Mene, i ona jedino može biti dostavljena u čiste posude, budući da bi sve nečiste prirode spriječilo djelovanje Mojeg Duha u osobi i budući da Istina od Mene može jedino biti prenešena na Zemlju putem Mojeg Duha. Prema tome, razumite da primajuća posuda mora biti čista i da ljudsko biće mora po vlastitoj želji biti voljno služiti Meni…

Zar ne vjerujete da je moguće za Mene prepoznti stanje čovjekove duše i znati tko je sposoban za takav zadatak? Da li mislite da bi Ja proizvoljno djelovao u osobi koja ne može pokazati preduvjete koji čine prijenos Čiste Istine odozgor mogućim?! Ako je Moja volja donijeti Istinu vama ljudima budući ju vi hitno potrebujete, ne bi li trebalo biti moguće za Mene odabrati prikladnu alatku koja Mi služi sukladno Mojoj volji? Zašto Mi niječete moć da zaštitim ovu alatku od pogreške? Alatku kojoj dodjeljujem zadatak da primi Čistu Istinu od Mene i da ju raširi?… Da li mislite da bi nastavio hitno pozivati na širenje onog što je prenešeno odozgor na Zemlju da nije to zajamčena Čista Istina koju Moji posljednji učenici trebaju nositi u svijet? Činjenica da ljudi koje Ja nisam odabrao također sebe imenuju čini vaše primjedbe razumljivima; unatoč tome, vi bi trebali raščistiti koga prihvaćate kao ‘Primatelje Riječi’… Doista, vi ste ovlašteni sprovesti ovo ispitivanje ako ćete ga vršiti sa Mojom potporom jedino sa namjerom da služite Čistoj Istini… U tom slučaju, međutim, vi ćete također prepoznati istinske alatke koje Sam odabrao za Sebe Samoga, jer svatko tko žudi Istinu ju može primiti, on će prepoznati gdje je Istina koja potječe od Mene. Ipak ne vjerujte da možete optužiti svaku alatku za ‘upliv pogreške’, jer svako takvo nepovjerenje Mi samo dokazuje da vi dvojbite Moju Ljubav, mudrost i moć…

Nisam li vam Ja Osobno dao obećanje da ću vas ‘uvesti u Istinu….’ (Ivan 16:13) I zar to po vašem mišljenju ne bi za Mene bilo moguće?! Kada Ja prepoznam nužnost da čovječanstvu dostavim Čistu Istinu, onda Ja također uistinu znam prave načine i sredstva, i Ja znam ispravna srca koja sebe kompletno izručuju Meni i Mojoj volji, koja Ja mogu odabrati za ovaj zadatak da budu posrednici između Mene i ljudi… tako da oni koji žude svjetlo postanu prosvijetljeni. Vjerujte da je za Mene sve moguće… Vjerujte da vam Ljubav želi pomoći da izađete iz tame na svjetlo, i vjerujte da Ja znam kako se ovo može dogoditi… i prihvatite sa kompletnom vjerom ono što vam je ponuđeno od strane Moje Ljubavi, mudrosti i moći.

AMEN

Spread the Truth