Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8049 (Ljubavna iskra u čovjeku…Buđenje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8049, 27 Studenoga 1961

LJUBAVNA ISKRA U ČOVJEKU …. BUĐENJE DUHA ….

Dakako da svatko od vas ljudi u svom srcu nosi Božansku iskru Ljubavi, koja je udio Mene Samoga i koja vas čini Božanskim stvorenjima koja mogu neprestano biti u vezi sa Duhom-Ocem od vječnosti …. No dokle god čovjek sam tu vezu sa Mnom ne uspostavi, ta duhovna iskra u vama drijema, ona se spram vas ne može izraziti, jer vi sami morate ju prije toga probuditi u život, a za to je potrebna veza sa Mnom, koju vi uspostavljate putem djelovanja u Ljubavi ….

Vi u sebi dakle morate zapaliti Božansku iskru, vi morate duhu u vama dati život, a tad ćete i postati svjesni te snage koja vas prožima kao izražaj Mene Samoga. Vi ste Moji i vječno ćete to i ostati, no vi sami Mi morate htjeti pripadati, tek tada vi uspostavljate vezu sa Mnom …. svjesno Mi se priključujete …. dozvoljavate da Ja Sâm u vama mogu djelovati, što ste prije toga sprječavali putem vašeg otpora, putem vašeg opiranja Mojoj Ljubav-noj sili …. 

Znači u vama je iskrica te Božanske Ljubav-ne snage, i ta iskra ostaje vječno povezana sa Mnom …. Dozvolite li sami toj iskri u vama da se rasplamsa u žarki plamen, onda on(a) može ići u susret Meni, vatrenom moru Vječne Ljubavi …. A sasvim izvjesno jednom mora i doći do sjedinjenja vaše duše sa Mnom, koje onda vječno više neće biti raskinuto …. No tko Moju duhovnu iskru ne budi u život, taj ostaje mrtav …. Taj ne može doći do života, pošto je lišen svake (nema ništa) Ljubavi ….

Nekoć se izvorni duh odrekao sve Ljubavi, odbijao je svaki pritok Ljubav-ne snage, zatvorio se svakom Ljubav-nom zračenju i lišen sve Ljubavi pao je u dubinu …. Iako je Moja beskrajna Ljubav tom palom polako opet pomogla da se uzdigne, do stupnja zrelosti koji sad opet dozvoljava jedno utjelovljenje kao čovjek, no ipak u njemu nema ništa Ljubavi, pošto se samo slobodna volja mora otvoriti ponovnom Ljubav-nom zračenju, a koja je sve do stadija kao čovjek stvorenju bila oduzeta ….

A jedno potpuno ne-Ljubav-no biće je isto tako potpuno bez snage i nikada ne bi moglo prevaliti put do krajnje visine …. Ono bi zauvijek i vječno ostalo na istom stupnju, i njegova ljudskost bila bi bez ikakve svrhe. Stoga Ja čovjeku u srce stavljam jednu Božansku iskru Ljubavi, koja jedino od samog čovjeka treba biti upaljena, da bi opet mogla zračiti snagu, da je čovjeku onda moguće upotpuniti svoj razvoj prema gore …. pošto ga Ja neprestano privlačim, pošto duhovna iskra u njemu neprestano teži Ocu-Duhu i ne miruje prije nego je postigla svoj cilj.

I zato je buđenje duhovne iskre u život najvažniji zadatak koji je presudan za vašu blaženost u duhovnom kraljevstvu …. A pošto duh u vama jedino putem Ljubav-nog djelovanja može biti probuđen, vi sad i prepoznajete značaj života u Ljubavi, ispunjenja Božanske zapovijedi Ljubavi …. Duh u vama neprestano će vas nagoniti na Ljubav-no djelovanje. Pratite li vi to nagonjenje, onda će se ono i spram vas izražavati, jer vi to njegovo djelovanje u vama dopuštate ….

Duhovna iskra u vama je Ljubav …. Sposobnost za Ljubav vi dakle posjedujete kao čovjek, no voljnost za Ljubav morate sami skupiti …. Duh u vama može vas samo potaći na to, iznutra vas naginjati k tome, no on vas neće prisiljavati, pošto to jedino vaša slobodna volja mora postići. No vi sada više niste nesposobni, što biste međutim bili, da vam Ja tu Ljubav-nu iskricu nisam pridodao …. 

Ali vi iz ovoga možete i uvidjeti koji veliki grijeh je ponovno odbijanje Mog Ljubav-nog zračenja to kad vam nimalo nije stalo da duhu u vama date život …. Jer najveći je dar Moje Ljubavi, u vas …. vas koji ste se u slobodnoj volji odmetnuli od Mene …. ponovo spustiti Ljubav-nu zraku, koja vama kao čovjeku ponovo omogućuje vezu sa Mnom, koju ste vi sami nekoć raskinuli. Jer bez te Božanske iskre u vama vi nikada i nikako ne biste mogli postići cilj ponovnog povratka u kuću vašeg Oca. Jer vi sada imate mogućnost krenuti putem k Meni i ponovno uspostaviti neraskidivu vezu sa Mnom, dok inače ne biste bili sposobni odvojiti se od Mog protivnika, i ne biste mu se mogli suprotstaviti silom Ljubavi, protiv koje je on bespomoćan.

Vi ga možete poraziti sa Mnom Osobno, jer duh u vama je Moje Ljubav-na zračenje koje ga sa sigurnošću protjeruje, ako Mi stremite, ako vaša duhovna iskra uspostavi vezu sa Mnom putem djelovanja u Ljubavi. Jer pošto sam Ja Sâm Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i duhovna iskra u vama potiče na neprestano Ljubav-no djelovanje, a gdje je Ljubav, Moj protivnik više ne može biti …. Tamo sam Ja Sâm pobijedio i postigao cilj: Ponovno sam zadobio dušu i onda je više vječno neću izgubiti …. Jer Ljubav je nerazdvojivo veže sa Mnom za svu vječnost …. 

AMEN

Spread the Truth