Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8040 (Povezivanje s Bogom…Misli…Molitva…Ljubavno djelovanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8040, 14 Studenoga 1961

POVEZIVANJE S BOGOM …. MISLI …. MOLITVA …. LJUBAVNO DJELOVANJE  ….

Povežite se sa Mnom, i Ja vas uistinu neću više ispustiti, Ja se više neću udaljiti od vas, Ja ću vas voditi do vašeg cilja, pošto Ja tada posjedujem vašu volju, koja je usmjerena Meni …. Ja jedino želim da vi svoje misli upravljate na Onoga, Koji vas je stvorio …. Ja želim jedino da vi ne idete nepromišljeno kroz zemaljski život vodeći računa samo o zemaljskom svijetu …. Ja želim da vaše misli ponekad odu u to područje koje vi doduše ne vidite i koje vam ne može biti dokazano, no koje ipak postoji i neprolazno je, dok je pak zemaljski svijet jedno prolazno carstvo koje vi vječno ne možete posjedovati.

A pošto znate da morate umrijeti, da vaš život u ovom svijetu ne traje vječno, onda si trebate razmišljati i o tome što se nakon toga s vama događa, i trebate se pitati, da li ćete vi sami isto tako bezrezervno prestati postojati ili za vaše stvarno ‘ja’ …. za vašu dušu …. postoji daljnji oblik postojanja. To pitanje, ako se od vas ozbiljno postavlja, Ja vam i želim odgovoriti, tako što vašim mislima dajem pravac koji odgovara Istini …. jer svaku duhovnu misao Ja želim blagosloviti, ako ona nije negativno usmjerena, pošto želim da se vi krećete u ispravnom razmišljanju.   

A vezu sa Mnom možete uspostaviti putem djelovanja u Ljubavi, čak i ako Me još svjesno ne (s)poznajete, ako je vaša vjera u Boga, Koji želi biti vaš Otac, još slaba ili potpuno izostaje …. Ako vodite život Ljubavi, odbrana će biti sve slabija, kad vam se prenosi jedno duhovno gradivo, koje vam daje znanje o Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, Koji s vama traži vezu …. Ljubav je veza koja nas spaja; Ljubav je svjetlo, koje prosvjetljava vaše razmišljanje; i Ljubav je snaga koja je potrebna da bi mogli voditi život po Mojoj volji …. A potonje opet znači djelovanje u Ljubavi, koje će sasvim izvjesno probuditi živu vjeru u vama, u Mene, vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti. 

Vaš zemaljski život nikada neće biti prazni hod, ako se vi sa Mnom povežete u mislima, u molitvi ili pak putem Ljubav-nog djelovanja. Jer jedino i samo sa Mnom vi trebate uspostaviti vezu i spašeni ste za vrijeme i vječnost. Jer vi sami ste bili ti koji su tu vezu sa Mnom olabavili i putem vlastite volje prekinuli …. No vi ste neblaženi dokle god se od Mene držite udaljeno …. Ali Ja želim vašu blaženost a time i vaš povratak Meni, Ja želim da se vi ponovo spojite sa Mnom …. I tada ste i umakli vlasti Moga protivnika, jer volja za Mene oslobađa vas od njega …. Ozbiljna volja za Mene uskoro vam donosi svjetlo, i u tom svjetlu vi onda svjesno idete putem koji vodi nazad u Očevu Kuću.

No onaj tko se nikako ne povezuje sa Mnom, tko vidi i žudi jedino zemaljski svijet, njegov život biti će prazni hod, i on će na kraju svog zemaljskog života stajati na istom stupnju na kojem je stajao na početku svog utjelovljenja kao čovjek …. I postoji velika opasnost da on i u onostranom carstvu ne krene putem ka gore, nego tone sve više u nizinu i opet biva prognan u materiju, kad period izbavljenja završi i dođe “sud” …. kad sve duhovno biva prebačeno tamo gdje ono s obzirom na svoje stanje zrelosti pripada ….

Ja vas ljude sve želim sačuvati od tog posljednjeg “suda”, želim vam pomoći da još prije Kraja nađete put ka Meni, i Ja ću uistinu učiniti sve kako bih vaša srca potakao na Ljubav, kako bih vas ponukao na ozbiljnu molitvu Meni ili vaše misli uputio ka Onome Koji vam je dao život …. Ja želim jedino da mislite na Mene, da Me zazovete, kako bih vas mogao uzeti za ruku, kako bih vas mogao voditi do kraja vašeg života …. Gledajte samo da uspostavite vezu sa Mnom, i uistinu, spašeni ste za vrijeme i vječnost. Ali nemojte živjeti nepromišljeno, pošto vam preostaje još samo jedan kratak period milosti, koji trebate iskoristiti u korist vaše duše …. Ja vas ne želim izgubiti, no vi imate slobodnu volju …. Usmjerite ju pravo, i okrenite ju k Meni, i uistinu, biti će vam samo na blagoslov …. 

AMEN

Spread the Truth