Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8038 (Izlijevanje Duha prije smrti na Križu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8038, 11 Studenoga 1961

IZLIJEVANJE DUHA PRIJE SMRTI NA KRIŽU? ….

Iznad svega trebate primiti razjašnjenje onoga što pokreće vaše misli, jer nejasnoća može lako dovesti do krivog razmišljanja, a Moji trebaju uvijek hoditi u Istini i u Njoj moći uživati. Uvijek iznova moram vam reći da je tek nakon Moje smrti na Križu vama postalo moguće djelovanje Mog Duha u vama, pošto prije toga još nije bila slomljena moć Mog protivnika, koji vas je sručio u duhovnu tamu i koji vas je i držao u duhovnoj tami, dokle god je nad vama imao vlast.

To je tako lako razumljivo, jer otpad od Mene za sobom je povlačio zamračenje duha, vi ste odbili Moje Ljubav-no svjetlo i time izgubili svu spoznaju. Tek uslijed tog iskonskog grijeha stvoreno je područje tame, a tek smrt Isusa Krista na Križu slomila je njegovu moć koja je bila zaslužna za tamu. Djelovanje Mog Duha u čovjeku moglo je prema tome biti moguće tek kad je došlo do njegovog iskupljenja putem Isusa Krista, kad je on slobodan od Mog protivnika …. Tek tada Moje svjetlo je ponovno moglo zasjajiti u čovjeka i prosvijetliti njegov duh …. Tek tada Ja Sâm u njemu mogu djelovati putem Moga Duha …. 

Čovjek dakle u slobodnoj volji mora prihvatiti Milosti čina spasenja, što je uvjetovano  priznavanjem čina spasenja i priznavanjem Mene Samoga u Isusu. Potrebna je živa vjera, jer mrtvo znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu spasenja ne može se uvažiti kao “vjera” …. Čovjek sam sebe mora prepoznati kao opterećenoga krivicom, mora znati o svom iskonskom grijehu i živo vjerovati, da je Isus patio te krivice radi i umro na Križu pod neizrecivim bolima i mučenjima …. I mora htjeti pripadati onima za koje je čovjek Isus na Križu prolio Svoju Krv. Živa vjera u to je nužna, da bi mogao i zadobiti oprost svoje krivnje-grijeha, koja (vjera) čini mogućim odvajanje od Moga protivnika a time i djelovanje Moga Duha.

Krivica grijeha likvidirana je kroz smrt na Križu, a prije toga teretila je cjelokupno čovječanstvo, i prije Isusove smrti na Križu niti jedna duša nije ušla u kraljevstvo svjetla, čak i ako su ljudi na Zemlji vodili život po Mojoj volji …. No njihovo onostrano boravište bilo je oslobođeno patnji i zemaljske vezanosti, oni su živjeli u skladu i u iščekivanju Onoga, za Kojeg su znali da bi ih trebao dovesti k Sebi u Svoje Kraljevstvo Svjetla i blaženosti …. Jer njima je na Zemlji bio najavljen Mesija, i njihova nedvojbena vjera u Njega donijela im je i znanje po pitanju Njegove misije ….   

Jer njima su bila pridružena i svjetlosna bića koja su stazom kroz nizinu išla dobrovoljno kako bi postigla dijeteštvo Božje. Ta svjetlosna bića bila su neopterećena izvornom krivicom, i u njima je Moj Duh mogao djelovati, jer ona doduše jesu prolazila kroz tamu no nisu bila izručena vlasti Moga protivnika …. I Njihova punina svjetlosti posredovala im je i znanje o dolazećem Mesiji, i tako su oni mogli djelovati na svoje bližnje i na Zemlji biti aktivni ovima na blagoslov.

I oni su se nakon svoje smrti opet vraćali natrag u Kraljevstvo Svjetla, koje su dragovoljno bili napustili kako bi ljudima na Zemlji pomogli i njima najavili dolazećeg Iskupitelja, da bi ispunili jednu proročku misiju, koja je bila uvjetovana djelovanjem Moga Duha i time je mogla biti ispunjena jedino od onih svjetlosnih bića ili od ljudi koji su bili “pokretani Mojim Duhom” …. Koji su morali izgovarati ono na šta ih je Moj Duh iznutra poticao …. Što se međutim ne treba zamijeniti sa “djelovanjem Moga Duha u čovjeku”, koje je bilo moguće tek nakon Moje smrti na Križu. Vjerujte Mi da sve mora ići po zakonu vječnog reda i da je praiskonski grijeh nekoć palih bića bio prijestup protiv Mog vječnog reda …. da u tom stanju nije moguće Božansko djelovanje, ako se Ja Sâm ne želim ogriješiti o Moj Zakon. A to se vječno neće dogoditi, jer Ja jesam i vječno ostajem nepromjenjiv ….  

No Ja sam uvijek održao vezu i sa tamnim područjem putem posrednika, putem ljudi čije duše su se odozgor spuštale na Zemlju, kako bi odašiljale svjetlo po Mome nalogu, a oni koji su prihvaćali to svjetlo, njima je prolazak Zemljom u obliku čovjeka bio na blagoslov, i oni su prepoznali Božanskog Iskupitelja i u području preminulih, pa su iskupljeni ušli u Kraljevstvo Svjetla i blaženosti kad je čin spasenja bio svršen, kad je dug grijeha cijelog čovječanstva bio poništen i put k Meni onda postao prohodan …. 

AMEN

Spread the Truth