Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8035 (Pogrešna slika o Bogu… Obmanjujuća učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8035, 7 Studeni 1961

POGREŠNA SLIKA O BOGU… OBMANJUJUĆA UČENJA…

Kakvu vrstu izobličene slike Mojeg Bića vi dobijate kada Sam vam prikazan kao Bog gnjeva i osvete, kao strog sudac bez milosrđa, Koji jedino kažnjava i osuđuje a nikada ne ukazuje milosrđe… Vi se takvog Boga možete jedino bojati, vi ćete Mu biti poslušni poradi straha, vi ćete također vršiti Njegove zapovijedi jedino zbog straha od kazne ali vi Ga nikada nećete ljubiti na način kako Ja želim da Me vi ljubite… Posljedično tome, sve dok vam je prikazivana takva jedna slika o Meni Osobno vi ne hodate u Istini, vi ste i dalje u duhovnoj tami i teško ćete postići vaš cilj da pronađete sjedinjenje sa Mnom… Budući jedino Ljubav može ovo ostvariti, a vi jedva da možete osjećati ljubav za Biće koje vam je predstavljeno na takav način. Ja, međutim, želim zadobiti vašu Ljubav, jedino će vaše potpuno povjerenje to postići, Ja želim biti prepoznat od strane vas kao vjerni Otac Koji želi biti blisko sjedinjen sa Njegovom djecom radi Ljubavi. I to je zašto vi morate imati ispravnu sliku o Meni, vama mora biti dana Istina u svezi Mojega Bića koje je u Sebi Ljubav, Mudrost i Sila… Koje je najviše savršeno i Koje vi zauzvrat možete ljubiti kada se osjećate prigrljeni od strane Moje Ljubavi, koja vam je vječno naumljena…

Vi se Boga Koji vas kažnjava kada ste prekršili zakon (ili ‘nešto skrivili’) možete jedino bojati, vi Ga ne možete ljubiti… Ja vas, međutim, ne želim kazniti nego vam jedino uvijek pomoći da izbjegnete vaše grešno stanje i obdariti vas sa snagom i milosrđem da to postignete. I Ja neću nikada baciti u bezdan ono što je postalo grešno, Ja ga nikada neću osuditi/prokleti nego ću ga uvijek pokušati izdići iz bezdana budući se sažaljevam nad njime budući se zaputilo stazom u bezdan samo… I sve metode koje ću koristiti da podignem što je palo, što je postalo grešno, su dokaz Moje Ljubavi a ne činovi kazne koji su nespojivi sa Mojom beskonačnom Ljubavlju… Vi nikada ne trebate vjerovati učenjima koja Me prikazuju kao Boga Koji se osvećuje i kažnjava… I prema tome možete zasigurno odbaciti učenje o vječnom prokletstvu budući Ja nikada ne proklinjem živu tvorevinu… nego je ona žudjela ponor svojom vlastitom slobodnom voljom i vječno ju Ja jedino želim osloboditi opet iz ponora. Međutim, da Moja pravednost ne može biti poništena bi vam trebalo objasniti da Ja ne mogu dati sreću biću koje je sebe dobrovoljno udaljilo od Mene i žudjelo ponor…

Ali kada mislite o Meni vi Me uvijek trebate promatrati kao blagonaklonog, izuzetno nježnog i osjećajnog Oca Koji je uvijek voljan dati vam Njegovu Ljubav ali Koji, zbog Njegovog savršenstva, ne može djelovati neovisno o vječnom redu… Unatoč tome, staza ka Meni je uvijek dostupna biću… Čak oni koji su pali do najniže točke  trebaju jedino čeznutljivo ispružiti njihove ruke spram Mene i Ja ću ih dohvatiti i podići ih budući su Moja Ljubav i Moje milosrđe tako veliki da Ja zanemarujem svaku krivnju ako Mi se biće preda dobrovoljno… Onda Ja mogu izbrisati krivnju, jer iz tog razloga Sam prolio Moju Krv na Križu u čovjeku Isusu, time je krivnja bila otplaćena kako pravda potražuje. I ako vam je Moje Biće opisano u svoj istinitosti vi nećete naći teškim zaputiti se stazom ka Meni dobrovoljno…

Ali vi ćete dati malo Ljubavi Bogu Kojeg se morate bojati i zato vam mora biti dana Čista Istina… duhovno znanje koje vam daje jasnu informaciju u svezi Mene, vašeg Boga i Stvoritelja, Koji želi biti vaš Otac (Ivan 16:25)… Budući vas obmanjujuća učenja ne mogu uvesti u sreću. Posljedično ona trebaju biti prokazana budući potječu od Mojeg protivnika (Sotone) koji vas želi držati u tami duha… koji će učiniti sve da bi vas spriječio pronaći vaš put do Mene… koji postavlja strah od Mene u ljudska srca da bi spriječio pojavljivanje Ljubavi koja sjedinjuje dijete sa Ocem… Ja, međutim, želim vašu Ljubav i prema tome ću vam opetovano donijeti Istinu u svezi Mene i Mojega Bića, i vi ćete biti sretni kada živite u Istini. 

AMEN

Spread the Truth