Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8009 (Izopačenje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, Br. 8009, 3 Listopada 1961

IZOPAČENJE BOŽANSKE RIJEČI ….

Samo ono što u sebi ima Ljubav, Mudrost i Silu, (pro)izašlo je iz Mene. Po tome se dakle možete ravnati kad ispitujete je li neko duhovno blago Božanskog porijekla ili su ljudi njegovi autori. Prepoznate li nedostatak Ljubavi ili Mudrosti …. ili ako se Moja Sila predstavlja kao dvojbena, tada vam se nudi duhovno blago koje nije proizišlo iz Mene. No i ovaj ispit će za vas biti težak ako vam Moj Duh ne pruži pomoć. A tu pomoć prije toga si morate izmoliti, jer sâm vaš razum neće moći doći do ispravnog suda. No, tko zbiljski teži Istini, njemu ću je i podariti. 

A možete uvijek i biti sigurni u to da Ja znam za vaše misli, i da vam se objavljujem u Mojoj Ljubavi, Mudrosti i Sili …. Jer, vi ste posude u koje Ja mogu izliti Svoj Duh kako bi ljudima bilo dostavljeno svjetlo koje treba rasvijetliti tamu. Pošto ne znate za djelovanje protivnika u vrijeme Kraja, ne znate što sve on poduzima kako bi zatro svjetlo iz Nebesa, kako bi oslabio Moje djelovanje, kako bi krivotvorio Čistu Istinu Koja je potekla iz Mene …. A Ja nikada neću priječiti slobodnu volju čovjeka, kad ovaj Moju Riječ, Koja je iz visine poslana na Zemlju, izmijeni i time posluži Mom protivniku.

Ne znate s kojom lukavštinom i podmuklošću Moj protivnik nastupa kad se radi o potkopavanju Istine …. Čak i kad Ja Moje posude štitim od njegovog utjecaja, ipak ne mogu i neću spriječiti kad slobodna volja čovjeka uzme sebi za pravo da učini prepravke, inače bi Čista Istina već bila rasprostranjena cijelom Zemljom. Slobodna volja čovjeka mora biti poštovana, i ta slobodna volja vam objašnjava mnogo toga ….

Ljudi su nepotpuni i nesavršeni, i pruži li im se nešto potpuno i savršeno, pritekne li im od Mene Čista Istina, ona ne ostaje dugo tako čista kako od Mene potječe, jer ljudski razum se aktivira, a na njega Moj protivnik još uvijek ima utjecaj …. pogotovo kad čovjek teži svjetskoj koristi. Ne sprječavam ga, ali uvijek nanovo se pobrinem za dostavu Čiste Istine …. Poklanjam novo svjetlo onima koji žude biti na svjetlu. Jer oni ne bi trebali biti žrtve krivo usmjerene volje, koja se uvijek dokazuje promjenom Moje čiste Riječi. 

U Moje posude uvijek je pritjecao isti Duh, i Moj protivnik na tim se posudama ne može iskaljivati, no uvijek nanovo on pronalazi ljude koji su podatni njegovoj volji, i tad je djelo onečišćenja već uspjelo …. Moja čista voda života miješa se sa ljudskim dodacima, i ljekovita snaga se gubi …. Jer, što god je proizašlo od protivnika ima negativan učinak, ne može biti na blagoslov, ne može biti korisno za spas duše čovjeka.

I kad Ja stoga uvijek iznova Čistu Istinu dovodim na Zemlju, kad uvijek iznova otvaram izvor iz kojeg teče čista voda života, onda Ja i znam da je potrebno ispravljati nastajuća kriva učenja …. Znam da ljudima koji ozbiljno traže, ova učenja smetaju, i njima želim dati razjašnjenje, jer Moje svjetlo ne bi trebalo zamućeno biti davano ljudima, nego jasno zasvijetliti u ljudska srca i njima objavljivati Moju Ljubav, Mudrost i Silu …. Ljudi Mene Samoga trebaju spoznati i zavoljeti, a to je jedino moguće putem dostave Čiste Istine. Ja Sâm se obraćam vama ljudima, i Mojim Riječima uistinu možete vjerovati …. 

Dajem vam Moju Riječ, ali i zahtijevam da je u srcu aktivirate, da ju slijedite, i time dospijete do unutarnjeg života. I tek tada će vaš duh postati prosvijetljen, i tad ćete Mi postavljati pitanja koja ću vam rado odgovoriti. Jer u vrijeme Kraja smetenost će biti sve veća, i Mom protivniku sve više će uspijevati oslabiti Moje djelovanje …. No, sve ovisi o samim ljudima ….

Tko traži Mene a isto tako ozbiljno i Istinu, taj će ju i pronaći i spoznati kao takvu. Al’ Ona vam može biti dostavljena jedino putem djelovanja Moga Duha, jer ljudskim razumom bili biste nesposobni razdvojiti Istinu od zablude. No postoji Istina, a Ona proizlazi iz Mene …. I tko se u vezi Nje Meni Samome obrati, taj će Ju uistinu i primiti. Jer Ja znam da vi ljudi jedino putem Istine možete postati blaženi, i znam da je svako krivo učenje otrov za vaše duše …. I stoga će vam uvijek iznova, čista i nepatvorena Istina, iz visine biti dostavljana, jer hoću da postanete blaženi ….

AMEN

Spread the Truth