Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8008a (Svaka duša je jedan prvobitni duh…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8008a, 1 Listopad 1961

SVAKA DUŠA JE JEDAN PRVOBITNI DUH…

Morate obratiti pažnju na Moj glas kada zazvuči u vama… jer Moj Duh će vas uvesti u svu Istinu. A, ako želite biti upućeni u Istinu, onda je možete primiti jedino od Mene Osobno, Koji Sam vječna Istina: Kada Sam Ja u prošlosti iz Sebe iznio bića Moje Ljubavi, svako je biće bilo jedan samosvjesni duh, koji je bio u intimnoj vezi sa Mnom i koji je neprestano od Moje Ljubavi bio prožiman zrakama (prosvjetljivan). Ovo Ljubavno zračenje je prenosilo biće u stanje najjasnije spoznaje… ono je bilo u svjetlu, ono je raspoznavalo Mene Samoga i sve ono što je okruživalo biće… Svako biće je bilo Bogu-jednak duh koji je bio neizmjerno blažen. Pa ipak, iz razloga koji su vam već mnogo puta bili objašnjeni, došlo je do otpadništva bezbrojnih bića od Mene, dok su također mnogi ostali sa Mnom… Prvi su izgubili svoje svjetlo, dok su potonji ostali u neizmjernoj punini svjetla, i Mojega protivnika… prvog palog izvornog duha… nisu slijedili u ponor. A sa ovim prvobitnim duhovima koji su ostali uz Mene, Ja stvaram i djelujem u beskonačnosti… No, vi ljudi također znate da Sam Ja postavio za cilj deifikaciju sve stvorene suštine, i da ova deifikacija treba biti sprovedena iz slobodne volje samog bića… Vi znate zbog čega su bića jednom pala, i stekli ste saznanje o Mojemu planu spasenja od vječnosti, koji prati povratak sveg palog duhovnog, koji će jednom zasigurno biti ostvaren. Vi znate da je dijeteštvo Božje najviši cilj i da sva bića koja hodaju na Zemlji kao ljudi, također mogu, prema planu od vječnosti, postići dijeteštvo Božje na ovoj Zemlji … ako slobodne volje ovo samo ozbiljno nastoje… A onda je, nekad od Mene otpalo biće, postiglo najviši stupanj blaženstva, ono je postalo Moja slika, može stvarati i djelovati u potpuno slobodnoj volji, a ipak je ova volja sasvim jednaka Mojoj, ono više nije od Mene određeno, nego je Moje dijete potpuno ušlo u Moju volju i stoga je neizmjerno blaženo… A, ovom preuzvišenom stupnju blaženstva također teže i Moja bića koja su ostala sa Mnom, jer iako se ona već nalaze u neposrednoj vezi sa Mnom, iako su stalno prožeti Mojom Ljubavnom snagom, oni su još uvijek u skladu s Mojom voljom stvorena bića, koja ne mogu misliti i djelovati drugačije nego u Mojoj volji, koja su uvijek jedino, da tako kažem, vršitelji Moje volje. Učiniti jasnom ovu razliku vama ljudima, zahtijeva također već visoki stupanj zrelosti, kojeg vi još ne posjedujete, i Ja vam radi toga ovo mogu objasniti samo prema vašem ograničenom razmišljanju, kako je vaš razum u stanju to shvatiti, budući da ste vi, kroz vaš pad u bezdan, izgubili ovu duboku spoznaju o svim međuodnosima u duhovnom kraljevstvu, a sada na Zemlji još niste došli do konačne spoznaje. 

Ipak, vama je dovoljno znati da će također i ova bića koja su ostala sa Mnom, jednom proći ovaj put na Zemlji, da bi došli do stupnja dijeteštva Božjeg, što njihovo blaženstvo još neizmjerno povisuje. A ovaj put na Zemlji zahtjeva dakle život u tijelu, jedno postojanje (življenje) kao čovjek, kakvo također treba proći i jednom palo duhovno, da bi izdržalo svoj ispit volje. I stoga će svjetlosni duh koji se želi utjeloviti na Zemlji, također izabrati jedno zemaljsko tijelo kao prebivalište, čije su duhovne supstance već dosegle izvjestan stupanj zrelosti, tako da ga jedan svjetlosni duh sada može uzeti u posjed, da on izvanjski mrtvoj formi… ljudskom tijelu… sada najprije da život, i onda u ovom tijelu započne svoj zemaljski put… Ovaj svjetlosni duh je dakle duhovna snaga, koja se treba uliti u jedno ljudsko tijelo, koje će sada biti rođeno kao čovjek u svijetu, i koje može „živjeti“ jedino onda kada ova duhovna snaga… duša… Božanski dah… u ovu izvanjsku formu bude udahnuta od Moje sveobuhvatne Očinske Ljubavi (Postanak 2:7), Koja je za cilj postavila deifikaciju svih Njenih stvorenja u djecu. Sada ovaj anđeoski duh, kao duša oživljava čovjeka, a budući da su tjelesne supstance, čak i kada su čišće nego one u većine ljudi, same još nezrele, jer su u svijetu Mojega protivnika također izložene njegovim utjecajima… i budući da anđeoski duh treba također ispuniti zadatak na Zemlji, a skoro uvijek je bez znanja o svome podrijetlu… pa stoga duša… njeno vlastito ja… mora pružiti otpor svim kušnjama (napadima) koje joj izvana prilaze. Mora se boriti protiv svih nagona koji još prianjaju za tijelo, jer je ono prošlo kroz sva djela stvaranja i gotovo uvijek mora proći krajnje težak zemaljski put, gdje njegova slobodna volja ne smije podbaciti, gdje on uvijek iznova mora u Meni, kao svojemu Ocu, uzeti utočište (skloniti se), da ne izgubi snagu koju on treba na Zemlji. Jer on se, kao anđeoski duh, odrekao punine svjetla i snage, kada je poduzeo put preko Zemlje. No, veza sa Mnom je tako snažna, jer neobično topla Ljubav protječe jednim takvim čovjekom, što je također najsigurnije jamstvo da će on doseći svoj cilj na Zemlji, da se on kao „Moje dijete“ vrati k Meni, jer ovo je bila njegova najviša čežnja ranije u Mojemu kraljevstvu…

Ovaj proces će stoga biti isti kod svakog svjetlosnog duha, on uvijek kao ‘duša’, dobiva jedan zemaljsko-materijalni izvanjski oblik, koji će izvršiti više ili manje snažni utjecaj kroz svoje raznovrsne kvalitete (osobine), i postaviti duši mnoge zadatke, jer ovaj vanjski oblik uvijek prolazi kroz zemaljsku materiju… osim ako je neuobičajeni (iznimni) utjecaj već prethodno tako pročistio njegove supstance, da se one vrlo brzo potom pridružuju zahtjevima Moje Božanske duhovne iskre, koja posebno snažno sja u svjetlosnom biću utjelovljenom kao čovjek, i može brže dovesti do potpunog produhovljavanja svih supstanci… I tako je Isusova duša bila najuzvišeniji svjetlosni duh… I On je također dobio jedan zemaljsko-materijalni izvanjski oblik, On je također najprije dao ovoj formi život, kada je On kao ‘duša’ uzeo u posjed ovu vanjsku čahuru, kada je bio rođen na Zemlji. Posuda koja je Njega donijela na svijet, bila je čista i bez mrlje, Njegovo začeće nije bilo nikakav inferiorni čin osjetila… premda je Njegovo tijelo bilo jednako onome od svih ljudi, budući je On morao ostvariti djelo produhovljavanja kao primjer, kojeg su također svi ljudi trebali i mogli slijediti. A također je i Njegova duša, iako odozgo, bila tlačena od nezrelih bića, koja On nije smjeo otresti nego, zahvaljujući Svojoj Ljubavi, jednako trebao produhoviti, što je zahtijevalo veliki rad na samome Sebi, a takav rad mora također svaki anđeoski duh izvršiti u zemaljskom životu, jer prolaz kroz „bezdan“ također znači borbu i nadvladavanje svega onoga što pripada bezdanu, i sebe također iživljava na svakom čovjeku… Ali, njihova velika Ljubav obavlja ovaj rad u ustrajnosti i strpljenju. I njima gotovo uvijek uspijeva produhoviti tijelo i dušu… odnosno također, osloboditi još neduhovne supstance pridružene duši, u sebi ih dovesti u potpuni red, i istovremeno ostvariti jednu visku misiju, za koju su Mi se slobodne volje ponudili.

AMEN

Spread the Truth