Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7990 (Služba radnika u vinogradu za bližnja ljudska bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7990, 13 Rujan 1961

SLUŽBA RADNIKA U VINOGRADU ZA BLIŽNJA LJUDSKA BIĆA…

Bio vam je dan zadatak širenja Riječi Gospodnje i biti ćete vođeni tako da će to koristiti vašem zadatku. On vas neprestano promatra, ne trebate nigdje ići sami, vi sebe jedino trebate izručiti Njemu i onda ćete uvijek djelovati u skladu sa Njegovom voljom… Biti ćete vođeni u zemaljskom i duhovnom smislu i prema tome također raditi u Njegovu vinogradu u skladu sa Njegovom voljom. Očeva ljubav prigrljuje sve Njegove žive tvorevine i On zna da Mnoga Njegova stvorenja i dalje trpe veliku duhovnu nevolju… Ipak On je nesposoban govoriti im primjetno, Njegov glas ne može zvučati unutar njih ili bi to vršilo prisilnu vjeru ili nasilno usmjerilo njihovu volju spram Njega. Ali on im može govoriti kroz vas, Njegove sluge na Zemlji, i On će to doista učiniti čim mogućnost za to sebe predstavi, koju će vaša volja omogućiti. I pošto je svaka pojedinačna duša Njemu draga, On će vas uvijek voditi tako da će te duše Njemu postati pristupačne kroz vas. To je jedno ogromno duhovno postignuće ako se misli o životu nakon smrti mogu potaknuti u ljudima, ako njihova pažnja može biti privučena ka kraljevstvu koje nije od ovog svijeta, ako oni samo jednom razmotre svrhu njihova života na Zemlji i mentalno pokušaju sebe odvojiti od ovog svijeta, ali to je teško postići sa ljudima koji su toliko potpuno zarobljeni od strane svijeta da neće dozvoliti da se ikakve duhovne misli pojave u njima.

Otud je teško za radnike u vinogradu uspostaviti kontakt sa njima; ali ako oni uspiju u njihovom pokušaju to će biti čak još više blagotvorno, i to će uvijek biti ostvareno kroz blagoslov Boga, Kome ste vi u službi. Posljedično tome, ni jedan rad za Njega nikada neće biti uzalud(an), duše će uvijek izvući koristi iz toga, budući ste vi neprestano popraćeni dušama u onostranom koje osjećaju ublažujući učinak vašeg zračenja svjetla i halapljivo konzumiraju duhovnu hranu koja im je ponuđena od strane vas kada primate Božansku Riječ i predajete ju dalje bližnjim ljudskim bićima koja vas voljno slušaju (Matej 5:14)… Vi morate jedino uvijek biti voljni Njemu služiti, jer to je služba koju činite za vaša bližnja ljudska bića ako ih podupirete namjesto Boga, ako činite što bi On Osobno učinio za njih… ako im saopćite Njegovu Riječ, ako ih obavijestite o Očevoj ljubavi i odnosu kojeg bi On htio da oni upostave sa Njime… ako vratite Ocu djecu za kojom On žudi. Vi trebate govoriti u Njegovo ime, vi trebate biti tek usta kroz koja Otac može Sebe izraziti… jer ljudske riječi će i dalje prije biti prihvaćene kao Riječ Božja sve dok ljudsko biće nema vjere… Ali on može biti vođen do vjere kroz ljudska bića, i ova ljudska bića će onda raditi za Boga i Njegovo kraljevstvo, onda će oni biti prikladni radnici u Njegovom vinogradu i njihov rad neće biti neplodan.

AMEN

Spread the Truth