Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7984 (Buđenje duhovne iskre jamči promjenu bića…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7984, 4 Rujan 1961

BUĐENJE DUHOVNE ISKRE JAMČI PROMJENU BIĆA…

Vi ste se jednom odrekli svoje Božanstvenosti, vi ste svoje izvorno biće preokrenuli u suprotno, vi više niste bića svjetla, nego bića tame, buduće ste bili lišeni svake Ljubavi, jer ste odbacili Moju Ljubav, Koja vas je željela prosvjetljivati (ozračivati) do u svu vječnost… I u toj bezbožnosti, u tom Meni sasvim protivnom biću, vi ste bili daleko od Mene, vi ste se sasvim izopačili u svome biću (prirodi), te stoga ni niste više mogli biti u Mojoj blizini, jer bi onda iščeznuli u Mojemu svjetlu Ljubavi od vječnosti, koje bi vas u potpunosti konzumiralo… Ja međutim nisam želio nestanak onoga što je proizašlo iz Moje snage Ljubavi, Ja sam želio jedino njegov povratak k Meni, što je međutim zahtijevalo da se dogodi promjena bića, koja je smanjivala udaljenost od Mene, sve dok konačno udaljenost nije bila potpuno uklonjena kroz to da je biće opet poprimilo svoje izvorno stanje… sve dok ono iznova nije postalo Ljubav, i Moja Ljubav ga onda iznova mogla prosvjetljivati (ozračivati) kao nekada… No, ova promjena u Ljubav je od Mene zahtijevala Djelo milosrđa: Ja sam morao u vas položiti iskricu Moje vječne Ljubavi, budući ste vi bili u potpunosti lišeni Ljubavi, i zato ste bili nesposobni promijeniti sebe i svoje biće… Vaš nekadašnji otpor protiv Mene bio je skoro slomljen kroz iznimno dug i mučan proces repatrijacije (vraćanja u domovinu), no vi ste tada ušli u stanje u kojem vam je opet bila dana slobodna volja, koja je prethodno bila vezana… A u ovom stanju slobodne volje… kao čovjek… sada bi se trebao odviti povratak u Ljubav, što bi međutim bilo sasvim nemoguće, da u vama ne drijema iskrica Ljubavi, koju sam Ja položio u srce svakog čovjeka kao dar milosti, i koja ga iznova karakterizira kao Božansko stvorenje, čim on u slobodnoj volji u sebi zapali iskru Ljubavi, i pusti ju da se rasplamsa do jasnijeg sjaja… Taj posao mora ostvariti sam čovjek. No, on to i može, baš stoga što u njemu drijema Božanska iskra Ljubavi. A ova iskra Ljubavi je Božanski udio, ona je iskrica Mojega vječnoga Duha Ljubavi, koja je nerazdvojno povezana sa Mnom, koja također neprestano gura nazad prema Duhu Oca od vječnosti, no koja čovjeku ostavlja punu slobodu, da li će popustiti porivu, ili će ugušiti iskricu u njemu kroz bezbožnu prirodu, kroz svoju povezanost sa Mojim protivnikom, koje se on nije spreman odreći. Svi vi ste sposobni za Ljubav, no da li ste voljni, prepušteno je vama samima…. Pa iako duhovna iskra u vama, kao Moj udio, ima ogromnu snagu, vi ipak nećete biti od nje prisiljeni da promijenite vaše biće, ali to će vam biti lako, nije nemoguće da se u kratkom zemaljskom životu ova promjena vašeg bića u Ljubav može dogoditi u potpunosti… Veza sa Mnom je tu, samo ona od vas samih treba biti željena, tako da i vi osjetite njen učinak, tako da Moja Ljubav može iznova zračiti u vama… Mora biti uspostavljena veza duhovne iskre u vama sa Duhom Oca od vječnosti, i onda se bezuvjetno događa promjena prirode, što vas opet čini najblaženijim bićima, koja ste bili na početku. No, vi bi bili bez spasa izgubljeni, da u sebi niste imali ovu duhovnu iskru, koja je Moj udio… Vi možete ljubiti, vi imate sposobnost da osjetite i zračite (prenosite) Ljubav… vi niste potpuno lišeni svake Ljubavi, ako se vi ne opirete protiv ovog Duha Ljubavi u vama, ako vi sebe ne gurate Mojemu protivniku, koji će vas uvijek sprječavati da djelujete u Ljubavi, no koji vas ne može spriječiti ako vi u sebi upalite svjetlo, ako vi pazite (poštujete) fini glas u sebi i slijedite njega, koji će vas uvijek poticati na Ljubav-no djelovanje. Jer, Moja duhovna iskra je uistinu moćna i puna snage, budući je ona Moj udio… Ona snaži najmanju volju koja joj je okrenuta, i Moj protivnik ju ne može spriječiti u tome, jer on ne može ići protiv Mene Samoga, Koji sam pak u vama… samo vas ne prisiljavam kada Mi vi pružate otpor u slobodnoj volji. A ova Božanska duhovna iskra, kao Moj udio, također je jamstvo da se vi možete promijeniti. Jer, ona je snaga iz Mene, koja vas osposobljava za sve čemu ozbiljno težite. A da biste postigli ovu ozbiljnu volju, vi uvijek imate pomoć Božanskog Otkupitelja, Koji samo želi biti prepoznat i započeti snaženje volje… Jer On i Ja smo Jedno (Ivan 10:30); vi ste Me jednom odbacili, vi Mene niste htjeli prepoznati kao vašeg Boga i Stvoritelja, a slijedili ste onoga, koji vas je odvukao u bezdan… A ovaj će vas imati u svojoj vlasti tako dugo, dok vi Mene Osobno ne zazovete za pomoć, i tako u Isusu Kristu prepoznate i priznate Mene Samoga… I uistinu, moć protivnika je slomljena, kada vi njemu suprotstavite Moje Ime; vaša će volja iskusiti osnaženje, i vaša čežnja za sjedinjenjem sa Mnom će postati sve jača… Duhovna iskra u vama ozbiljno teži povezivanju sa Duhom Oca od vječnosti,  Predajte se unutarnjem porivu i bit ćete potaknuti na Ljubav-no djelovanje, budući vas Ja Sam sada mogu iznova ozračiti sa Mojom Ljubavlju… I vaše biće opet poprima prirodu (kvalitet) jednaku Mojemu Izvornom Biću… Ono se pretvara u Ljubav, i sada se nerazdvojno spaja sa Mnom, i vi sada više za vječnost nećete otići od Mene; dijete se vratilo Ocu, od Kojega je jednom proizašlo…

AMEN

Spread the Truth