Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7959 (Zaključenje zemaljskog napretka jedino sa Isusom Kristom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7959, 6 Kolovoz 1961

ZAKLJUČENJE ZEMALJSKOG NAPRETKA JEDINO SA ISUSOM KRISTOM…

Vi ste već prošli dug put ali činjenica da i dalje hodate na Zemlji je dokaz da još niste zaključili vašu stazu razvoja… sa izuzetkom onih koji su se utjelovili na Zemlji u svrhu duhovne misije i čije su duše time bile prethodno prešle ovaj razvojni napredak i zadobile pristup u carstvo svjetla… Ali Ja govorim vama ljudima koji još niste savršeni, koji ste Me jednom napustili i trebate hodati ovom dugom stazom razvoja tako da vi sada možete, u ljudskom stadiju, dobrovoljno provesti posljednju probu volje, koju ako prođete će vam osigurati ulazak u kraljevstvo svjetla. Otud još niste savršeni no vi ste se uzdigli iz najdubljih dubina do visina, pa iako jedino kroz zakon prisile… Dubine su vas morale osloboditi jer je Moja volja bila naumila ovu dugu stazu za vas koja vas je odvukla od vladavine Mojeg protivnika (Sotone), ili bi vaš uspon bio nemoguć… Ali sada mu je bilo još jednom dano njegovo pravo budući ste vi i dalje njegovo vlasništvo budući ste ga prethodno slijedili u bezdan dobrovoljno i ova slobodna volja još nije donijela novu odluku: za njega ili za Mene, Koji čeznem za vašim povratkom ali vas neću prisiliti ako vi dobrovoljno želite ostati sa njime.

Time u ljudskom stadiju, Moj protivnik još jednom primjenjuje njegovu moć tako što utječe na vašu volju ali on ju je nesposoban prisiliti kako se vi morate sami od sebe odlučiti kojeg ćete gospodara odabrati. Međutim, Ja ga ne mogu zaustaviti da koristi sva njegova nagovaranja da vas okuje za njega… Ja ga ne mogu zaustaviti koristiti varke da bi vas kušao, jedino da bi zadržao vašu dušu ili da bi ju nanovo zadobio ako ju je već izgubio… Vi se sada trebate sami suočiti sa njime dobrovoljno i boriti se sa njime ako želite sebe osloboditi od njega. I vi se doista ne trebate bojati njegove snage budući imate snažnog Pomagača pored vas Kojeg jedino trebate zapitati da pobijedi borbu sa njime: Isusa Krista, vašeg iskupitelja od grijeha i smrti… Premda ste vi, kao ljudsko biće, već prevazišli najdublji bezdan, premda ste se vi, zahvaljujući Mojoj pomoći, također značajno približili Meni tijekom beskonačno dugog perioda razvoja… ipak teret vašeg izvornog grijeha kao rezultat vašeg napuštanja Mene, vas neprestano iznova gura nadolje i vi se nikada ne bi bili sposobni oduprijeti volji Mojeg protivnika ako vam Isus Krist ne bi pomogao, ako vam On ne bi dao jednu pojačanu volju koju je On Sam stekao za vas kroz Njegovu smrt na Križu.

Moć mojeg protivnika nad vama je prevelika da joj se vi možete oduprijeti vašom vlastitom snagom… Ali vama je osigurana opskrba snage tako što ćete samo predati sebe Isusu Kristu i zatražiti Ga da uzme na sebe krivnju od koje još niste oslobođeni i koja vas prema tome neizbježno vezuje za Mojeg protivnika… Isus Krist, u Kojem Sam Ja očitovao Sebe, će sada preuzeti krivnju budući je, sa Njegovom smrću na Križu, On protivniku platio kupovnu cijenu za sve duše koji sada mora osloboditi duše, ako one to same žele… I sa Njegovom pomoći vi možete zaključiti stazu vašeg zemaljskog života, sa Njegovom pomoći vi možete postati slobodni od sve krivnje i ući kroz kapije u kraljevstvo svjetla, koje su vam inače zatvorene, ali koje će biti otvorene od strane Isusa Krista za sve duše koje su dobrovoljno odlučile zaputiti se stazom do Križa da bi oslobodile sebe od tereta grijeha. Kao ljudsko biće na Zemlji vi jedino imate kratko vrijeme na vašem raspolaganju ali ono je dovoljno da vas kompletno oslobodi od svake forme, međutim, ovo uvijek zavisi o stavu ljudskog bića spram Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… budući se vaš prijašnji grijeh sastojao od vašeg odbacivanja Mene i u otporu spram Moje snage Ljubavi… U Isusu Kristu, međutim, vi sada trebate poznati i priznati Mene Osobno, onda ćete vi također svjesno iznova prihvatiti Moju snagu Ljubavi i onda ništa neće stajati na putu vašeg sjedinjenja sa Mnom… Onda će beskonačno duga staza kroz tvorevine Zemlje i kao zemaljsko ljudsko biće dovesti do ispravnog cilja… ona će rezultirati u vašem oslobađanju i vi ćete još jednom biti kandidati za Moje kraljevstvo koje će vas pripustiti i ponuditi vam blaženstva kao što je to bilo na početku.

AMEN

Spread the Truth