Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7947 (Život ljubavi štiti od pogreške…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7947, 22 Srpanj 1961

ŽIVOT LJUBAVI ŠTITI OD POGREŠKE…

Moram naglasiti opet i iznova da vam jedino Istina može donijeti radost… Koliko često vam je pogreška (zabluda) već bila objašnjena i vi ju ne prepoznajete kao takvu. Ovime Ja jedino napućujem na mentalne pojmove koji se ne odnose spram zemaljskog znanja nego se protežu u duhovnu oblast, koje vi ljudi nećete nikada biti sposobni dokazati, u koje se jedino može vjerovati. Ova mentalna informacija, međutim, mora korespondirati sa Istinom ako će ona imati blagotvorne učinke… Vi možete biti potpuno lišeni znanja i ne trebate isto tako nastojati ništa naučiti… ali onda će vaš život kao ljudskog bića biti kompletno beznačajan, jer on ne bi nikada postigao svoju svrhu: vaše savršenstvo. Ali ako vam je dano pogrešno znanje, vaš zemaljski život može biti jednako tako beznačajan, budući je pogrešno znanje tmina (pomračenost) duha… Ali vi trebate živjeti u svjetlu, jedino onda ćete ispuniti svrhu vašeg zemaljskog života: vaša duša će sazrijeti potpuno, jer vi ćete živjeti savjestan život i vaše ponašanje će biti u skladu sa Mojom voljom. Posljedično tome, otkriti Istinu i prihvatiti ju treba biti za vas prvi uvjet da postignete vaš cilj…

Ali vi imate slobodnu volju, i ova jedina odlučuje vaš stav spram Istine. Jedino ova odlučuje da li ćete vi tražiti Istinu i željeti odbaciti pogrešku… i onda će vam Istina biti ponuđena sa izvjesnošću, onda ćete vi hodati na Zemlji u svjetlu Istine na svaki način i pristići do vašeg cilja. Ova volja, međutim, je jedino slabašno prisutna među ljudima, oni uglavnom prihvaćaju sve ravnodušno, i poradi njihove ravnodušnosti pogreška prianja uz njih daleko više… oni ju ne prepoznaju kao takvu, i njihov zemaljski život je onda mogao biti uzaludan ukoliko oni nisu postali duhovno prosvjetljeni kroz život Ljubavi te su spašeni od kraha. I odlučujući činbenik za osobu je njegova odluka da živi život Ljubavi, budući će onda on također biti sposoban praviti razliku između Istine i pogreške…

I time, on treba uzeti u obzir Božansko učenje Ljubavi kao prvu i najvažniju Istinu… Ako ju on prihvati kao Čistu Istinu i živi sukladno, biti će lagano za njega prepoznati pogrešna učenja u svezi duhovne oblasti kao obmanjujuća, i on će ih otpustiti… Ali ako su druge doktrine, ljudski začete, predstavljene osobi kao vjerodostojne one mogu vrlo lako steći prednost nad njegovom ljubavi za Mene i njegova bližnjega, ili Ja više neću biti smatran za najsavršenije Biće i prema tome Mi Ljubav isto tako ne može biti ponuđena… I onda je pogreška pobijedila, ona je raširila tamu i zamračila ljudske misli…

Jedino Istina će vam donijeti istinsko svjetlo… I svi vi ste sposobni zadobiti Istinu, jer Ja ju ne uskraćujem od ikoga tko ju žudi. I vi trebate znati da će žudnja za Istinom rasti sve snažnija kada ispunite Božanske zapovijedi Ljubavi. Otud, gdje vam je Ljubav propovjedana, vi ćete također biti podučeni u Istini, jer čim propovjednik naglašava Ljubav za Mene i za čovjekova bližnjega njegove će misli biti prosvjetljene i njegove će riječi prema tome uvijek biti Istina… On će odvraćati (u smislu, ‘spriječavati pojavljivanje’) obmanjujuće duhovno znanje i neće vam ga nikada propovijedati, budući će on biti nagnan od strane Ljubavi proglašavati jedino Čistu Istinu. I time Moj neprestani podsjetnik za vas je da vi trebate dati pun izražaj Mojem Božanskom učenju Ljubavi… Onda ćete hodati blistavo osvjetljenim stazama, vi ćete biti obazrivi i duhovno prosvjetljeni, jer Ljubav je Božansko unutar vas, Ja ću uvijek biti prisutan u vama kada vi ostanete unutar Ljubavi… Jedino istinske misli mogu biti gdje Sam Ja, budući ću vas Ja Osobno prosvjetliti kroz duh, koji će vam jedino uvijek priopćiti Čistu Istinu.

AMEN

Spread the Truth