Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7935 (Vi se ljudi približavate Kraju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7935, 5 Srpanj 1961

VI LJUDI SE PRIBLIŽAVATE KRAJU…

Period Spasenja dokončava, jer vrijeme je ispunjeno… Moj plan Spasenja je bio predodređen od vječnosti i biti će sproveden kako je odlučeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti. Međutim, vi ljudi ne možete prosuditi što zaključenje jedne epohe Spasenja naznačava, jer vi nikada nećete biti sposobni predočiti da će se transformacija ove Zemlje dogoditi koja će uništiti sva stvorenja, u kojoj će sva živa bića, sav život, biti razložen i potpuno uništen (Sefanija 1:2, 3, 14-18)… Pošto se ništa usporedno nije nikada ranije doživjelo od strane čovječanstva, ono ne vjeruje da se Zemlja približava njezinu Kraju. Vi ljudi se suočavate sa nezamislivim događanjima ali vi nećete biti sposobni pripisati ispravno značenje bilo kojem od njih budući ste neupućeni u ozbiljnost vaše situacije… Vi se približavate Kraju… Što vidite oko vas, što postoji i percipirano je od strane vas, će prestati postojati… Sve će biti uništeno, i čak vi sami ćete pasti žrtvom uništenju ako ne pripadate Mojim Vlastitima, koje će Moja sila i Moja volja odvesti, kao što Sam proglasio (1 Solunjanima 4:16, 17)… koje ću podignuti u nebo pred očima njihovih bližnjih ljudskih bića budući oni pripadaju Meni i Ja mogu i želim ih prenijeti na Novu Zemlju jednom kada se djelo transformacije odvilo. Vrijeme je ispunjeno… Jer trajanje svakog perioda Spasenja je ograničeno, pa makar je ono tako beskonačno dugo da vi ljudi više nemate znanje o njegovu početku i time također smatrate jedan Kraj nemogućim… Činjenica da vi sada morate doživjeti Kraj je jedino utemeljena na vašoj volji, na prošlom i sadašnjem suprotstavljanju vaše duše Meni, inače ona bi bila nesposobna zastraniti, to jest, ona se ne bi trebala bojati prognanstva u materiju, u tvorevine Nove Zemlje.

Jedino vaš otpor određuje vašu sudbinu, vašu kob nakon Kraja ove Zemlje, jer čim ju prepustite vi ćete se okrenuti ka Meni i onda ćete također pripadati Mojim Vlastitima, koje Ja želim spasiti prije nego Kraj pristigne. Sve što se odnosi spram ‘Kraja stare Zemlje’ je neshvatljivo onima od vas koji nemate ama baš nikakve duhovne veze, i vi nikada nećete vjerovati da je pristiglo vrijeme kada će svaka pojedinačna osoba morati donijeti odluku za život ili smrt… Vi ćete morati donijeti odluku; nitko od toga ne može biti pošteđen. I vi ne bi trebali pretpostaviti da ste sigurni, da će Kraj ovog ‘djela stvaranja Zemlja’ još potrebovati dugo vremena… Kraj će doći skorije nego mislite… baš zbog toga što je vrijeme ispunjeno. I Ja Osobno Sam nepokolebljiv u Mojoj Prirodi, Ja Sam nepokolebljiv u Mojoj vladavini i aktivnosti, i Ja Sam nepokolebljiv u Mojoj Riječi. I zato, što Sam vam rekao se također mora dogoditi, da će Moj plan biti sproveden kada je došlo vrijeme… A činjenica da je ono došlo se može vidjeti po mnogim znakovima na koje Sam vam skrenuo pažnju, koje Sam ukazao svaki puta kada Sam spomenuo Kraj ove Zemlje… Tko ima uši da čuje, neka čuje… Tko ima oči da vidi, neka vidi… Ali vi ljudi ne želite čuti i vidjeti. I stoga Ja ne mogu otkriti Sebe više jasno kako bi vas prisilio na vjerovanje. Ali Moja upozorenja neće prestati sve dok Dan nije došao. I blaženi su oni koji vjeruju Mojoj Riječi, koji žive njihov život u skladu sa ovim vjerovanjem i sjedinjuju sebe sa Mnom u Ljubavi i povjerenju… Jer oni će biti spašeni u vremenu i vječnosti, Ja ću se pobrinuti o njima u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nedaći, i nikada opet se oni neće morati bojati Kraja budući ću ih Ja otkloniti prije časa užasa i zaista ću im dozvoliti da promatraju proces uništenja, ali jedino kako bi im dao da razumiju Moju moć i grandioznost i da o njima svjedoče na Novoj Zemlji, gdje će sva patnja biti završena i gdje će im biti dozvoljeno doživjeti sreću raja. Vrijeme je ispunjeno, i dogodit će se kako je bilo proglašeno, jer Moja Riječ jeste i zauvijek će ostati Istina.

AMEN

Spread the Truth