Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7928 (Razlog za bolne udarce sudbine…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7928, 26 Lipanj 1961

RAZLOG ZA BOLNE UDARCE SUDBINE…

Ja ću i dalje stvoriti mnoge prilike za vas prije Kraja koje će vam omogućiti pronaći stazu do Mene… Opet i iznova ću vam Ja objaviti Sebe, premda često na bolan način, ipak vi uvijek trebate prepoznati da ste nesposobni odlučiti vašu vlastitu sudbinu, vi uvijek trebate prepoznati Silu iznad vas samih Koja intervenira u vaš život, i grubo zaista ako ne postoji druga opcija, kako bi vas povukla nazad iz bezdana spram kojeg vi nepromišljeno stremite… Ja vas želim spasiti, a sva Moja opominjanja i upozorenja ne donose ploda… to je zašto vas svako malo moram tretirati grubo i nanijeti vam bol… Ja vam moram oduzeti vaša najdragocjenija vlasništva na Zemlji, moram vam nanijeti smrt i bolest, vi ćete trebati biti pogođeni svakojakom vrstom nesreća budući ne vjerujete u Silu Kojoj dugujete vaš život.

I biti će sve više i više slučajeva gdje ću Ja ljude silom razdvojiti, gdje će smrt doći marširajući, kada će katastrofe iznenada dokončati ljudske živote… Ja ću očigledno Sebe pokazati, ipak jedino biti prepoznat od strane voljne osobe koja će onda pronaći njezinu stazu do Mene i više ne može zastraniti… Kraj se sve više približava, i stoga će Moja Ljubav, mudrost i moć morati i dalje često intervenirati… Opet i iznova čovječanstvu treba nanovo biti ukazana prolaznost zemaljskih stvari, oni trebaju doći do shvaćanja o beznačajnosti ciljeva za kojima teže, i kao rezultat će često trebati trpjeti fizički i psihološki, ali oni će također uvijek primiti pomoć ako se okrenu ka Meni i zaklinju za Moju podršku u njihovoj nedaći. I njihova bližnja ljudska bića, također, trebaju uzeti u obzir da bi oni mogli trpjeti istu sudbinu i shvatiti da ne žive na ovoj Zemlji zemaljskog života radi…

Svaki udarac sudbine može rezultirati u tome da zamisli druge ljude i da se oni zapitaju da li se njihov vlastiti način života podudara sa Božjom voljom, ako oni vjeruju u Boga… Svaki udarac sudbine može pomoći ljudima vjerovati ako se oni okrenu ka Meni i kroz Moju očiglednu pomoć će također biti u stanju prepoznati Me… Stoga vi, koji primate Moju Riječ, trebate objasniti vašim bližnjim ljudskim bićima Moje povremene intervencije u ljudske živote koje se čine grube i okrutne… objasnite im da ću Ja iskoristiti sva sredstva kako bi ljude pridobio za Mene, i da neću prestati izražavati Sebe, jer svaka nesreća je jedan izražaj Mene Samoga koja se može dogoditi bilo kome a ipak ona uvjek jedino naumljava okrenuti njihove misli u Mojem pravcu… Jer ima još samo malo preostalog vremena a vi ljudi samo obraćate pažnju na svijet ali ne na spasenje vaše duše…

Svijet će proći, to jest, vi nećete biti u stanju uzeti ništa što pripada svijetu preko u kraljevstvo onostranog… Vi jedino uvijek jurite za mrtvim dobrima, i prema tome ćete biti opetovano osviješćeni o prolaznoj prirodi svijeta. Opet i iznova vi ćete čuti o nesrećama i svakojakim katastrofama, opet i iznova vi ćete trebati trpjeti gubitak ljudskih života, i opet i iznova vi ćete sebe pitati zašto Bog Ljubavi dozvoljava da se ovo dogodi… Bog Ljubavi vas želi pridobiti za Sebe, on vas želi učiniti blaženo sretnima, i prema tome želi da okrenete vaše misli ka Njemu…

Moja Ljubav jedina je razlog za sve loše što vas pogađa, jer vi ćete zastraniti iznova za jedno beskrajno dugo vrijeme ako Me se ne prisjetite…  I jedino iz ovog razloga je da vam Ja Sebe otkrivam i također interveniram grubo i bolno ako ignorirate Moja Ljubavna opominjanja i upozorenja… Jer Ja ne želim da zastranite… Ja vas i dalje želim spasiti prije Kraja i zaštititi vas od daleko gore sudbine… od novog prognanstva u tvorevine Zemlje, koje će biti neizbježno za vas ako Me ne pronađete prije Kraja Zemlje.

AMEN

Spread the Truth