Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7920 (Bog je vječno nepromjenjiv… Zakon Reda… Princip Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7920, 15 Lipanj 1961

BOG JE VJEČNO NEPROMJENJIV… ZAKON REDA… PRINCIP LJUBAVI…

Ja sam od vječnosti… i Ja ću biti do u svu vječnost. I vječno nepromjenjivi će biti i Moji Zakoni, vječno nepromjenjivo će biti Moje Biće, Ljubav će biti i ostati temeljni princip Reda, jer je Ljubav Moje izvorno Biće, a iz Ljubavi je također sve proizašlo, i također se mora vječno kretati u Mojemu Redu, želi li ostati povezano sa Mnom do u svu vječnost… Jer, ono što sam Ja stvorio, imalo je početak, ali nikada nije moglo imati kraj… Na početku se sve nalazilo u Mojemu vječnom Redu, i također se neizbježno iznova vraća u vječni Red, iako je u međuvremenu samo istupilo iz ovog Reda… No, ovo stanje ne traje vječno… Sve stvoreno se opet okreće nazad  k Meni, a to znači da se onda također opet nalazi stanju vječnog Reda, u kojem je proizašlo iz Mene… Ono nikada ne može nestati (iščeznuti, proći), jer i u stanju udaljenosti ono je održavano Mojom ljubavnom snagom, koja stalno istječe, i osigurava opstojanje svemu onome što je za temelj (razlog) imalo Moju istječuću ljubavnu snagu. Sve stvoreno je doduše imalo svoj početak, ali nikada neće imati kraj… pojam, koji od vas ljudi može biti shvaćen samo u stanju savršenstva, kada vaše razmišljanje više nije ograničeno… Vi to prije ne shvaćate, no vi stoga trebate znati, da vama nikada neće biti dan kraj. Jer, jedino ova spoznaja vas može i hoće navesti na preobrazbu (preuređivanje, preoblikovanje) vašeg bića, kako bi ovu „vječnost“ proveli u stanju blaženstva, kao što je to izvorno bilo vaše određenje, da vi možete stvarati i djelovati u neograničenom blaženstvu, sa Mnom i u Mojoj volji. Jer, vi ste se još kretali u Mojemu vječnom Redu, vi ste se još podlagali Mojemu Zakonu, ljubavni princip je u vama bio moćan i odlučujući za vaše blaženstvo… Ja Sam jesam i ostajem nepromjenjiv u Mojemu Biću, a to također znači da se Moji Zakoni nikada ne mogu promijeniti, da je Ljubav uvijek i vječno temeljni princip (načelo), da se uvijek i vječno mora kretati u Ljubavi ono što je savršeno poput Mene… što je stoga postiglo deifikaciju (obogotvorenje) u slobodnoj volji… Ja sam uistinu stvorio bića iz Mene u svem savršenstvu, a ova bića su također bila ispunjena Mojim ljubavnim Duhom, budući sam ih Ja stalno obasjavao (osvjetljavao, ozračivao), i oni su stoga bili neizmjerno blaženi… Ja sam im doduše, kao Božanskim bićima, morao dati i mogućnost da se slobodno odluče za prihvaćanje Moje ljubavne snage… Ja sam im morao dati slobodnu volju, znak njihovog Božanskog porijekla, mogućnost za razvoj, inače bi oni vječno ostali Moja „stvorenja“, ali nikada ne bi mogli postići najviše savršenstvo: postati istinska „Božja djeca“… rad koji su oni sami morali izvršiti, kojeg nisam Ja mogao ostvariti na njima… A ovaj Moj cilj kod stvaranja svega suštinskoga, imao je za posljedicu pad nebrojenih bića (ova slobodna volja je povukla za sobom pad nebrojenih bića), koja su zloupotrijebila svoju slobodnu volju… koja su ipak bila nepropadljiva, i stoga će također jednom dosegnuti cilj, djelovati i stvarati kao Moja „djeca“ do u svu vječnost… Ja sam od vječnosti, i Ja ću biti do u svu vječnost… I zato je za Mene nevažno i vrijeme koje Moja bića trebaju za postizanje najvišeg savršenstva… A, ono je bilo nevažno i za samo biće, ako nije vrijeme udaljenosti od Mene bilo iznimno bolno za ova bića, čije se izvorno stanje svjetla i snage i slobode, vlastitom krivnjom promijenilo u stanje tame, nemoći i vezanosti (sputanosti, ropstva), koje se uistinu ne može nazvati blaženim. No, zbog bića, Ja mu nastojim skratiti muke, i Ja mu pomažem na svaki način, da opet postigne svoje izvorno stanje… Ali Ja ne mogu odstupiti od Svojega Zakona vječnog Reda: mora prevladati princip Ljubavi, biće se mora iznova vratiti u Ljubav, ono se mora dobrovoljno pustiti biti osvijetljenim od Mene, i ono će se onda također kretati u Redu od vječnosti… opet će postati savršeno, kao što je ono bilo na Početku, no zatim je tom savršenstvu težilo u slobodnoj volji i zato je od Mog “stvorenja” postalo Moje “dijete”, koje će sada to i ostati do u svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth