Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7907 (Postajanje Božjom djecom… Dijete-štvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7907, 2 Lipanj 1961

POSTAJANJE BOŽJOM DJECOM… DIJETE-ŠTVO BOŽJE…

Nikad zanavijeke Ja neću povući Moju Ljubav od vas, čak ako vi svojevoljno ostanete udaljeni od Mene… jednog dana vi ćete Mi se iznova povratiti budući vas Moja Ljubav neće ostaviti na cjedilu. I Ja ću vam također uvijek pružiti dokaz Moje Ljubavi, Ja ću se brinuti i skrbiti za vas kada živite na Zemlji kao ljudska bića, budući želim zadobiti vašu Ljubav koja će vas iznova ujediniti sa Mnom kao u početku. Time vi nikada ne bi trebali dvojbiti Moju Ljubav… Ali vaša ljubav odlučuje stupanj vaše blizine sa Mnom, to isključivo zavisi o vašoj ljubavi da li će se i kada sjedinjenje sa Mnom dogoditi. I vi prikazujete vašu Ljubav za Mene stupnjem vaše Ljubavi spram bližnjega (1 Ivanova 4:20, 21), koju bi vi trebali neprestano povećavati ako želite postati savršeni. A to, zauzvrat, čini nužnim da vi kompletno odustanete od vaše sebične Ljubavi, da stremite postati zaokupljeni u Ljubav za vašeg bližnjeg, da vi nesebično pomognete vašem bližnjemu… Onda ćete se vi uvijek približavati Meni, jer sa svakim djelom Ljubavi vi Me privlačite k sebi, vi se uzdižete sa svakim djelom Ljubavi i uspostavljate vezu sa Vječnom Ljubavi… Onda Ja Osobno mogu biti u vama (1 Ivanova 4:16), Moja Ljubav će biti sposobna prožeti vas kao u početku, vi ste postali i ostat ćete Moja djeca za cijelu vječnost…

A vaša svrha u zemaljskom životu je da vi, koji ste jednom proizašli iz Mene kao ‘žive tvorevine’, oblikujete sebe u ‘djecu’. Budući ste se vi zaputili stazom kroz bezdan i postali kompletno lišeni Ljubavi kao rezultat vašeg prošlog otpadništva od Mene, težak je zadatak da sebe same oblikujete iznova u Ljubav vašom vlastitom slobodnom voljom. To čini nužnom snažnu volju koja mora biti stavljena u akciju. Snaga za to učiniti mora opetovano biti stečena kroz Ljubav ili zatražena od Mene kroz srdačnu molitvu… Otud nije dovoljno jedino izjavljivati vašu Ljubav za Mene, nego to također zahtjeva djela Ljubavi kako bi se primila ova snaga, ali onda to također rezultira u postojanom kretanju spram Mene. Čim osoba dobrovoljno otvori njegovo srce kako bi dozvolio sebi biti osvjetljenim od strane snage Moje Ljubavi njegovo će srce biti uvijek više voljno ljubiti, i jednog dana će on postići njegov cilj: on će postići dijete-štvo Božje čim je njegov život jedna neprekinuta aktivnost Ljubavi u krajnjoj nesebičnosti…

Ali jedino nekolicina će postići ovaj stupanj Ljubavi na Zemlji, budući čovjekovo vlastito ‘ja’ i dalje dolazi prije svega, budući je potreban veliki napor za ljudsko biće da se odrekne svih želja i čežnji u korist druge osobe; pošto duša mora sebe pročistiti u potpunosti tijekom njezina zemaljskog života, a ovo zahtjeva visok stupanj Ljubavi i učestalo također značajnu mjeru patnje, tako da je duša pročišćena u cjelosti kada napusti ovu Zemlju. Onda su oni sazrijeli u istinsku djecu Božju i pronašli su sjedinjenje sa Mnom već na Zemlji, oni su sebe oblikovali njihovom vlastitom slobodnom voljom u ‘djecu’, koju Ja nisam mogao stvoriti za Sebe… Ali svatko tko ozbiljno stremi za ovim, tko opet i iznova u vrlodubokoj poniznosti zaklinje za Moj blagoslov, tko se već osijeća kao Moje dijete, neće usporiti u njegovu nastojanju i postići će njegov cilj…

Ali on mora biti ispunjen Ljubavlju za Mene, ne sa žudnjom za najvišim blaženstvom… i njegova Ljubav za Mene će onda također neprestano produbiti (uzvisiti) stupanj Ljubavi spram bližnjega… Međutim, on jedino prikazuje njegovu Ljubav za Mene kroz njegovu Ljubav spram bližnjega… Ja vas želim svih podučiti da postanete Moja djeca, i svi vi bi se također trebali osjećati kao da jeste Moja bili djeca, inače vi nećete uspostaviti ispravan odnos sa vašim Ocem od vječnosti, iz Čije Ljubavi ste nastali. Vi samo ne bi trebali zaboraviti da ste na Zemlji kako bi postali Moja djeca, i da vi prema tome neprestano trebate uložiti napor… Ali jednom kada jeste Moja djeca onda Ja mogu i hoću vas uzeti sa Zemlje, budući ste onda postigli cilj zbog kojeg Sam sve stvorio… najviše savršenstvo u slobodnoj volji…

Ja vam opetovano moram jasno predočiti ovu razliku kako bi vas motivirao na najviše stremljenje, jer sve dok hodate preko ove Zemlje Moj protivnik (Sotona) također ima utjecaj na vas, a sve dok Moj protivnik može i dalje utjecati na vas on će također znati kako vas zaustaviti da postanete potpuno zaokupljeni Ljubavlju spram bližnjeg, jer sve dok su neduhovne supstance i dalje u vama, vaše tijelo i dalje ima zemaljske čežnje, vaša sebična ljubav još nije bila u cjelosti nadvladana, i ljudsko biće se i dalje treba boriti protiv ovih. Ali kompletno uzdizanje nad njima njemu također osigurava najviši stupanj Ljubavi, i onda se sjedinjenje sa Mnom može dogoditi, onda će Otac privući Njegovo dijete ka Njemu i više ga nikada zanavijeke opet neće ostaviti.

AMEN

Spread the Truth