Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7881 (Obraćanje pažnje na Božji Plan Spasenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7881, 28 Travanj 1961

OBRAĆANJE PAŽNJE NA BOŽJI PLAN SPASENJA…

Činjenica da vam otkrivam Moj plan Spasenja bi trebala prouzročiti da shvatite značenje vremena u kojem živite. Znanje koje vam dostavljam u svoj jasnoći je naumljeno dati vam uvid u Moju vladavinu i aktivnost, ono vam objašnjava svrhu vašeg zemaljskog života, značenje i svrhu stvaranja… ovo je znanje tako značajno i opsežno da vam ono nije moglo biti ponuđeno posredstvom ljudi… takvo znanje vam jedino može biti pruženo kroz djelovanje Mojega duha. Svjetlo koje Ja transmitiram na Zemlju može sijati izvanredno blistavo i raspršiti svu tamu ako ste vi ljudi prijemčivi za njega, ako sebi dozvolite biti impresionirani njime čim vas adresiram… A razlog zašto Ja transmitiram ovo izvanredno znanje je budući se vi približavate kraju… Ako ste bili obaviješteni o Mojem planu Spasenja vi ćete također razumjeti da jedan period Spasenja dolazi i mora doći do kraja, jer onda ćete gledati na sve sa stajališta da palim duhovima mora biti dana svaka mogućnost da započnu stazu povratka k Meni… bilo to ljudsko biće ili duhovne supstance koje su i dalje zavezane u kreacijama koje su, u njihovoj temeljnoj supstanci, potekle iz Mene kao biće i također će se opet vratiti u Očevu kuću kao biće…

Budući znate Moj vječni plan Spasenja vi ćete također znati o beskonačno dugom procesu razvoja kojeg pali duhovi moraju putovati kako bi se ponovno uzdgli… U tom slučaju vi ćete također milosrdno uzeti u obzir one koji još nisu dosegli stadij ljudskog bića i koji pate u njihovim zatočenjima budući su izvorno proizašli iz Mene kao Slobodan duh… I vi ćete također znati kako je to zbog slobodne volje ljudskog bića ako on podbaci tijekom njegova zemaljskog života, i da ova slobodna volja prema tome kreira njegovu vlastitu sudbinu… da je njegov život na Zemlji neopravdan ako on ne iskoristi njegovo utjelovljenje kao ljudsko biće… Otud vi možete razumjeti kako ovo duhovno biće vlastitom krivnjom proigrava njegov vlastiti zemaljski život i da je svršetak jednog perioda Spasenja samo jedan čin ljubavi s Moje strane, Koji također želim pomoći napretku ovih duhovnih supstanci koje čeznu za njihovom konačnom formom tako da bi bile sposobne osloboditi sebe zauvijek time što će se zaputiti konačnom stazom preko zemlje kao ljudsko biće (Rimljanima 8:19-21)… I Ja obavještavam vas ljude o Mojem planu Spasenja u posljednjim danima kao posebnu milost budući će to vama olakšati uzvjerovati u kraj jednom kada ste ispravno prepoznali međuodnose… Jer čak tisuću godina je za Mene kao jedan dan (Psalmi 90:4; 2 Petrova 3:8)… posljednji dan koji je bio određen od vječnosti će unatoč tome pristići ranije ili kasnije… I onda ću Ja rastaviti ovce od koza (Matej 25:31, 32)… i oni od vas koji jeste i ostajete Meni vjerni ćete biti spašeni, nitko od tih se ne treba plašiti kada Zemlja počne drhtati, jer njihov će život biti zagarantiran za cijelu vječnost…

Prema tome, shvatite Moje Riječi ispravno i ne dvojbite Mene i Moju Riječ, koja vam dolazi odgore i nagovještava vam skori kraj i koja će sebe ispuniti budući je Istina… Oni koji obrate pažnju na Moja otkrovenja trebaju doista naći lakim vjerovati budući ste svjesni svih međuodnosa… Jer Ja Sam vam otkrio Moj ‘plan Spasenja’, vi ste primili izvanredno znanje da bi vas prosvjetlilo, tako da ćete biti sposobni vjerovati… Vi Me ne možete uvjeriti da ne sprovedem Moj plan Spasenja, vi ne možete odgoditi dan kraja budući je bio predodređen od vječnosti… Ali svaki od vas može pripadati onima kojima Sam obećao Moju zaštitu ako Mi ostanu vjerni… vi možete pripadati nekolicini pravednih ljudi koje će Moja ruka zaštititi, koje ću Ja podignuti sa Zemlje kada je došao čas koji predstavlja kraj za sva stvorenja na, u i iznad Zemlje… Jer Moja je moć velika, Moja je ljubav beskonačna i primjenjuje se na sva još neiskupljena bića, i Moja mudrost doista zna kada je pravo vrijeme za nužnu promjenu da bi se viši razvoj nastavio u skladu sa Mojim vječnim redom… I Moja ljubav, mudrost i sila će neprestano biti na djelu kada se to tiče povratka svih palih duhova koji se trebaju vratiti doma u Moju Očinsku kuću.

AMEN

Spread the Truth