Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7872 (Borba koju je Isus vodio kao ‘ljudsko biće’…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7872, 14 Travanj 1961

BORBA KOJU JE ISUS VODIO KAO ‘LJUDSKO BIĆE’…

Kada Sam došao u svijet kao ljudsko biće, Božanstvo u Meni je bilo strahovito aktivno jer Ja Sam donio sa Mnom na Zemlju Ljubav, koja Me prožimala od početka i bila usmjerena jedino ka Mojem vječnom Ocu… I stoga su se izvanredne stvari dogodile pri mom rođenju u koje vi ljudi današnjice ne želite više vjerovati ali koje su priskrbile ljudima oko mene dokaz da Sam Ja bio najavljeni Mesija. Tako Sam Ja sa Sobom na Zemlju donio LJubav… ali morao Sam odustati od svjetla, jer ljudi bi bili neposobni izdržati njegovu blistavost… I tako Sam trebao započeti voditi borbu sa svim nezrelim supstancama koje su, putem Mojeg tijela, maltretirale dušu, jer morao Sam sazrijeti kao ‘ljudsko biće’, budući Sam želio ukazati ljudima stazu spram produhovljavanja, koje se može ostvariti jedino pomoću Ljubavi. Posljedično tome, morao Sam pokušati umiriti sve nezrele prirode što Me gnjavilo, kroz Ljubav Meni prirođenu morao Sam pokušati na to tako utjecati da bi ono odustalo od svoje žudnje, da bi sebe podredilo dušinoj žudnji i tako produhovilo i sjedinilo sebe sa dušom dok Sam još živio na Zemlji.

Ova borba doista nije bila lagana, jer ljudska priroda u Meni je imala iste apetite/žudnje, iste čežnje za ispunjenjem kako je to slučaj sa svim ljudima i unatoč Mojeg porijekla odgore Moja priroda nije bila drugačija nego u vas ljudi… Svijet i njegova mamljenja su Me privlačili isto toliko koliko i vas, jedino je Moja duša sebe od njih udaljila jer, zahvaljujući njezinoj u-njoj-prebivajućoj Ljubavi, ona je prepoznala opasnosti ovih ponuđenih svjetovnih mamljenja i budući Sam znao kakvu misiju Sam morao ispuniti kao ‘Isus, ljudsko biće’. Unatoč tome, tijelo je zahtjevalo svoje i time je često bila izuzetno teška borba udovoljiti dušinoj žudnji i čvrsto se oduprijeti svim kušnjama. Ipak ‘Ljubav’ u Meni Mi je dala snagu, Ljubav Me privlačila neodoljivo ka Ocu i Otac Mi nije Sebe zanijekao, On Me prožeo progresivno više i postao aktivan u Meni, ‘ljudskom biću Isusu’…

Shvatio Sam opseg nevolje kojeg je trpjela ljudska rasa kojoj je nedostajalo Ljubavi i zato nedostajalo snage da se odupre istim kušnjama… Ja Sam znao zašto je ljudima nedostajalo Ljubavi i da je njima vladao onaj (Sotona) koji je potpuno lišen Ljubavi… Otud Sam pokušao motivirati ljude na to da žive u Ljubavi…. Ukazao Sam im primjerom život Ljubavi i neprestano ih podučavao… Dao Sam im zapovijedi Ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega… Pokušao Sam učiniti da razumiju posljedice života Ljubavi i dokazao Sam im ih na Sebi Samome… Ja Sam iscjeljivao bolesne i vršio čudesa, i bio Sam sposoban to činiti budući Sam dopustio snazi Ljubavi da postane aktivna, jer Ljubav je Bog (1 Ivanova 4:18, 19), i stoga je Bog Osobno djelovao kroz Mene budući je On djelovao u Meni kao ‘Vječna Ljubav’…

Ljudima je nedostajala Ljubav kada Sam sišao na Zemlju ali Ja Sam bio prožet sa njom jer bio Sam vjerno i sa Ljubavlju privržen Ocu, ostao Sam bio sa Njime kada Ga je napustila gomila izvorno stvorenih duhova… Moja Ljubav za Njega je bila veća od najveće i Ja nisam želio Sebe nje lišiti kada Sam sišao dolje na Zemlju… Moj cijeli način života je bio neprestana aktivnost Ljubavi… tako da je tijelo uskoro sebe podredilo ovoj Ljubavi, da ju je duša obuhvatila (sadržavala u sebi) i zajedno sa tijelom sjedinila sebe sa Vječnom Ljubavi u Meni…

Ali bilo bi pogrešno reći da je Moja zemaljska staza bila manje teška kao rezultat Mojeg izvanrednog preobilja Ljubavi, budući Sam bio izuzetno snažno pod utjecajem demona koji su Me opsjedali/okruživali/navaljivali, koji su se priljepili uz Mene i pokušali Me povući nadolje… i koje Ja nisam mogao otresti budući Moja ‘Ljubav’ u Meni to nije dozvolila; namjesto, morao Sam ih umiriti/pripitomiti i Ljubav-no ih pokušati uvjeriti da Me ostave i također im obećao Moju pomoć da se iz bezdana popnu opet do viših sfera. Ja nisam želio otjerati ove demone vrlinom Moje prirođene velike snage, posljedično tome Ja Sam trpio daleko više nego vi ljudi možete razumjeti, i jedino ogromna snaga Ljubavi je omogućila ostvarenje Mojeg čina Spasenja, inače bi Ja Sam pao plijenom demonima što, međutim, ne bi nikada bilo moguće budući je Ljubav, Otac Osobno, prebivao unutar Mene… 

Vi ljudi bi Me trebali slijediti, vi bi isto tako trebali započeti voditi borbu spram svih neduhovnih stvari u i oko vas… Međutim, vi bi bili nesposobni to napraviti vašom vlastitom snagom budući vama i dalje nedostaje Ljubavi koja povećava vašu snagu… Ali sada se možete okrenuti ka Meni sa apelom za upliv snage i ona će vam doista biti dana po milosti čina Spasenja koju Sam stekao u vaše ime kroz Moju smrt na Križu. Ipak bez Mene vi nećete sebe osloboditi od protivne sile, bez Mene je vaša odluka preslaba i vama nedostaje snage…

Ja Osobno Sam vodio vrlo tešku borbu protiv Mojega neprijatelja koji Me želio spriječiti od ostvarivanja čina Spasenja ali Ja Sam donio pobjedu kroz Ljubav i želim vam pomoći budući ste vi preslabi. Jer vi živite u jednom potpuno neduhovnom svijetu, vi živite u svijetu palog duha i držani ste u zarobljeništvu od strane njegova princa (Sotone). Ali Ja Sam vas iskupio od njegove vlasti i stoga vi možete ostvariti isto kao i Ja… tako da ćete izroniti pobjedonosni iz borbe protiv svih svjetovnih žudnji, tako da će vaše tijelo sebe produhoviti u isto vrijeme kao duša, tako da će oni sebe sjediniti sa Ocem od vječnosti, budući vi više ne morate sami ostvariti ovaj čin, vi jedino trebate doći k Meni kako bi primili snagu da budete sposobni zaputiti se stazom povratka ka Ocu od Kojeg ste jednom potekli. I ovaj upliv snage predstavlja da će se Ljubav zapaliti u vama i rasplamsati u najblistaviju sjajnost, da ćete dovesti sve što je neduhovne prirode u vama u red kroz Ljubav, da se možete oduprijeti svakoj kušnji i da pri tome oslobodite sebe od vašeg protivnika… jer onda ćete biti na Mojoj strani i Ja ću vas uistinu osloboditi od njega.

AMEN

Spread the Truth