Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7858 (Bog odgovara na svako pitanje kroz srce… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7858, 26 Ožujak 1961

BOG ODGOVARA NA SVAKO PITANJE KROZ SRCE… I.

Svatko može raditi u Mojem vinogradu samo ako ima volju biti Mi u službi. Ipak ima mnogo različitih stvari koje on može napraviti budući Ja jedino zahtjevam vrloduboko vjerno srce koje zrači Ljubav za njegova bližnja ljudska bića… budeći na taj način u njima iznova Ljubav a ova će se širiti i pomoći steći živu vjeru u Boga i Stvoritelja… I svatko tko sam ima sigurnu vjeru može također proglašavati Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, u Kojem Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja… I on će Mi biti u službi, on će biti Moj vjerni sluga, je on će također pokušati voditi Njegova bližnja ljudska bića da steknu ovu vjeru. I Ja ću blagosloviti njegovu volju i očitovati Mu Sebe, Ja ću mu govoriti kroz njegovo srce, on će to osjetiti, on će biti iznutra potaknut ostvariti njegov vinogradarski rad i biti će stimuliran iznutra govoriti njegovim bližnjim ljudskim bićima koja su dobre volje kada ih susretne. I stoga Mi svi vi možete služiti i sudjelovati u iskupiteljskom radu ako je to vaša volja… Snaga da to napravite će vam biti dostavljena od strane Mene, Koji poznajem vašu volju i dajem joj Moj blagoslov. Jer velika je duhovna nevolja budući ljudi više nemaju vjere, i Moje sluge moraju opet biti sposobne uvjerljivo zastupati/potvrditi ovu vjeru ako će ona, također, biti prihvaćena od strane njihovih ljudskih bića. Međutim, ovaj iskupiteljski rad ne treba biti povezan sa ikakvom neobičnom aktivnošću, svatko ga može vršiti ako on ima živuću vjeru u Mene i čija se Ljubav primjenjuje na njihova bližnja ljudska bića koja trpe duhovnu nevolju, jer Moj duh radi u svakome, čak ako to nije izvanjski primjetljivo, potonje lako otkriva zemaljske nuspojave koje škode/oduzimaju od iskupiteljskog rada. Ovaj se rizik javlja ako previše gorljivi ljudi hoće naglasiti duhovne darove… ako, bez obzira gdje se nalazili, oni uvijek očekuju Moju direktnu komunikaciju u svezi osobnih želja… U tom slučaju oni više ne dozvoljavaju Meni da ih vodim, namjesto toga oni Me nastoje obavezati da uzmem njihove želje u obzir… I onda Moj duh ostaje šutljiv… Onda oni sami govore kao ljudi i dovode u opasnost Moje djelovanje u njima.

Ja doista govorim svim ljudima kroz ljudska usta ako im oni žele učiniti Evanđelje pristupačnim u svoj čistoći, i ako vi ljudi udovoljavate Mojoj volji tako što živite u skladu sa Mojim Evanđeljem Ja ću također biti sposoban adresirati svakoga od vas kroz srce, tako da ćete doista primiti odgovor na svako pitanje koje imate na pameti… Ali svatko tko sebe još nije oblikovao kroz Ljubav tako da će Me on biti sposoban čuti tako što će osjetiti odgovor kojeg mu dajem (Ivan 14:21, 23), ne može isto tako očekivati komunikaciju od onih koji bi mu ga željeli saopćiti i stoga će potonji predati dalje riječi koje ne dolaze od Mene… Naposlijetku, Moja je volja da vi trebate uspostaviti blizak odnos sa Mnom sami, Moja je volja da Mi sami priđete, da svatko treba sebe oblikovati tako da ću mu Ja biti sposoban odgovoriti kada pita… Ako Me nečujno uvjerite u vašu volju da Mi služite i da vršite iskupiteljski rad vi također možete biti sigurni da ću vas Ja paziti i vi doista nećete potrebovati nikakvu poduku priopćenu/dostavljenu vam od strane bližnjeg ljudskog bića (1 Ivanova 2:27), jer vi na taj način priznajete vašu vlastitu manjkavost: nedostatak Ljubavi i povjerenja u Mene Koji znam svako pitanje koje vas pokreće i Koji ću ga odgovoriti ako Me pitate… Tihi iskupiteljski rad vršen od strane svake pojedinačne osobe je uistinu Meni više prijatan nego onaj vršen usljed ljudskog utjecaja, jer vi znate da Ja pozdravljam i prihvaćam sve vas kao Moje sluge ako Mi vi sami ponudite vaše usluge i smjerate ispuniti Moju volju… Stoga zašto žudite za potvrdama koje vi očekujete da vam dam kroz ljudska usta? Vi na taj način otvarate vrata za vašeg protivnika (Sotonu) koji će onda sebe pokušati izraziti u skladu sa vašom žudnjom, budući vi demonstrirate da vi ne vjerujete u Moje direktno djelovanje unutar vas, budući vi ne vjerujete da Ja postavljam odgovor u vaše srce kada sa Mnom stupate u kontakt kroz molitvu… I zbog ove nevjere, on (Sotona) kojeg trebate izbjegavati će zadobiti utjecaj… Jer on, također, koristi lijepe riječi i vi ćete ozbiljno morati ispitati odakle te riječi potječu…

AMEN

Spread the Truth