Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7856 (Božansko djelovanje duha… Govorenje u jezicima… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7856, 22 Ožujak 1961

BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA… GOVORENJE U JEZICIMA… II.

Vi možete neprestano primati Moju Ljubav i milost, i vaša mjera uopće nikada neće (ili ‘ne treba’) biti mala, vama će uvijek biti dano sukladno vašoj žudnji. I time vi također trebate biti podučeni ako ste neobaviješteni, duhovno znanje će vam biti dostavljeno čim ga zahtjevate za spasenje vaše duše. Vi trebate postati prosvjetljeni, i ovo svjetlo sjaji u vama kroz djelovanje Mojega Duha, budući vas Ja ljubim. I ništa što vam podarim neće nikada povećati vašu tamu, to neće nikada doprinjeti spram rasprostiranja duhovne noći nad vama. Jer kada ‘Vječno Svjetlo’ šalje Svoju zraku Ljubavi ka vama, vi morate sami biti prosvjetljeni, sve vam mora postati jasno. Ne zaboravite ovu temeljnu Istinu, onda ćete vi također donijeti ispravnu prosudbu ako je to od vas zahtjevano u svezi duhovne aktivnosti čije je porijeklo sporno. Sve što dolazi od Mene može jedino biti svjetlo i jedino uvijek u vama zapaliti svjetlo… Tome nasuprot, sve što vam ne može ponuditi svjetlo ne dolazi od Mene; namjesto, njegovo je ishodište u Mojem protivniku, čije je najveće nastojanje da vas zadrži u duhovnoj tami. Ali sada, ne podižite primjedbu da ste nesposobni donijeti pravilnu prosudbu… Jer čim se okrenete ka Meni sa zamolbom za duhovno prosvjetljenje, čim vas zahtjev dolazi iz dubine vašeg srca i izgovoren je zbog Čiste Istine, vi se doista također možete osloniti na činjenicu da će vam on biti uslišen, jer svaka je osoba Meni po volji kojoj je Istina sveta, koja stremi za njom i koja se okreće ka Meni Osobno, Samoj Vječnoj Istini. Ja vas neću ostaviti u duhovnoj tami, i onda ćete uvijek imati ispravne misli i blistavo i jasno prepoznati da li duhovno znanje potječe od Mene ili Mojega protivnika. Međutim, jedino nekoliko ljudi iskreno žude Istinu, posljedično tome, drugima može mnogo biti predstavljeno kao Istina bez da se prepozna pogreška. Jer onda će oni također prihvatiti sve bez-promišljanja i zastupati to opet njihovim bližnjim ljudskim bićima kao Istinu i na taj način nadodati sve više tame među ljudsku rasu.

S Moje strane nikakva prisilna eliminacija takvih učenja ne može sljediti, jer opet i iznova će ljudi biti zavarani od strane aktivnosti Mojega protivnika i podariti mu pristup sve dok oni ozbiljno ne žude i zatraže svjetlo od Mene i jer će, dok to ne naprave, protumjere na Mojoj strani ostati neuspješne naračun ljudske slobodne volje. I tako Ja mogu jedino uvijek podariti svjetlo onima koji žele pobjeći tami; ali oni će doista biti osvijetljeni od strane Mojeg svjetla Ljubavi, i oni će uvijek prepoznati gdje je Moj protivnik intervenirao kako bi zbunio ljudske misli. Oni će znati da išta što zbunjuje (ili ‘što je zagonetno’) ljudima nikada ne može biti Moja aktivnost… da Ja nisam nikada na djel(ovanj)u kada ljudi razumiju što nitko ne može razumjeti… kada oni sebe predstavljaju kako su ‘ispunjeni Duhom Božjim’ i ne mogu osigurati njihovim bližnjim ljudskim bićima ama baš nikakvo svjetlo. Ne vjerujte svakom duhu, namjesto toga, ozbiljno ih provjeravajte… Jer Meni protivan duh također radi, posebice tijekom vremena kraja, i on će prouzročiti rastuće više zabune time što će se skrivati iza Moje Riječi, iza Knjige Otaca (Biblije). On će povući vas ljude u pogrešku i biti to sposoban napraviti budući vi vjerujete kako znate Istinu i prema tome ne žudite ozbiljno Istinu, za što Me morate zazvati za prosvjetljenje. Vi vjerujete kako možete vaditi Istinu iz Knjige Otaca i podbacujete Mi apelirati za ispravnog duha, tako da ćete razumjeti ovu Knjigu pravilno, tako da nećete samo čitati slovo bez razumijevanja duha skrivenog iza slova. Jer slovo ubija, jedino duh daje život (2 Korinćanima 3:6). Međutim, vi možete jedino razumjeti duhovno značenje Riječi ako je svjetlo bilo zapaljeno u vama, ako je Moj Duh sposoban djelovati u vama koji vas prosvjetljuje iznutra, tako da ćete onda vi razumjeti značenje (za)pisane Riječi. I vi se uvijek trebate pobrinuti u svezi toga da li primate vrlo jasno objašnjenje… Jer jedino ono što dolazi od Mene vam daje ovo jasno objašnjenje. Što ne možete razumjeti unatoč vašim najboljim namjerama, što vas prisiljava da još više zapitkujete, to nije od Mene… I vi možete bez oklijevanja to odbaciti kao djelovanje Mojeg protivnog duha i ne trebate se bojati kako ćete biti smatrani odgovornima poradi vašeg odbacivanja… Jer svjetlo će vas uvijek afektirati blagotvorno, dok će tama nagnati one od vas koji žudite svjetlo da odstupite. I Moj Duh nije na djelu sve dok vi sumnjate, sve dok ne možete vidjeti jasno, namjesto toga, to je djelovanje onog (Sotone) koji suzbija svjetlo, to jest Istinu, i vi se trebate držati podalje od njega.

AMEN

Spread the Truth