Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7855 (Božansko djelovanje duha… Govorenje u jezicima… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7855, 20 Ožujak 1961

BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA… GOVORENJE U JEZICIMA… I.

Moja je volja da će vam sve postati jasno, da ćete primiti odgovor na pitanja kojima se zanimate i koja Mi postavite tražeći odgovor. Jer nužno je i dalje ispraviti mnoge pogreške/zablude koje ste vi ljudi primili od neupućenih izvora a koje se mogu razjasniti jedino kroz Moj duh, jer on će vas uvesti u svu istinu (Ivan 16:13). Jedino Moj duh vam može dati pravilan odgovor, ali Moj duh mora biti u stanju sebe izraziti, što pretpostavlja izvjesan stupanj zrelosti duše. I za vas ljude je definitivno blagoslov ako ne odbacite ovaj duh unutar vas, ako omogućite njegovo djelovanje tako što ćete sebe oblikovati tako da vas Ja mogu osvijetliti sa Mojim duhom… da stoga vaša u-duši-boraveća duhovna iskra traži kontakt sa Ocem-Duhom od vječnosti i podučava vas, da vas prosvjetljuje, da vas informira o duhovnom znanju, da vas uvodi u istinu… Pošto vi i dalje živite u duhovnoj tami sve dok Moje svjetlo ne može zasjati u vama, vi hitno potrebujete svjetlo koje ću Ja Osobno zapaliti u vama ako živite u skladu sa Mojom voljom, ako na taj način radite na postizavanju spomenute zrelosti duše koja omogućava djelovanje Mojeg duha u vama… A sada vas Ja pitam: Kakvog blagoslova vi ljudi dobijate od Mojeg djelovanja duha ako vi samo čujete zvuk nerazumljivih/zagonetnih riječi?… Ako čovjek pada u zanos i govori riječi koje vi ne možete razumjeti?… Da li vjerujete kako Moj duh djeluje na taj način? Da li vjerujete kako na taj način postajete prosvjetljeni u vašem razmišljanju, da postižete realizaciju, da vam je istinsko znanje otkriveno/saopćeno na ovaj način?… Vi ovo nazivate ‘govorenje u jezicima’ i ne znate što napraviti sa tom zbrkom riječi koje su izgovorene od strane ljudi koji su kontrolirani zlim duhovima, koji se žele pokazati pred drugima i za sebe smatraju kako su nepodložni probi/iskušavanju… Takvo ‘djelovanje duha’ je obmana duhova… koji zaposjedaju ljude čija je potreba da im se drugi dive i dalje previše snažna, koji žele biti istaknuti i sebe uvode u ekstaze… Jer ono što iz Mene proizlazi je sv(i)jetlo i jasno, ono ne širi obnovljenu tamu među ljudima. I tako, sve dok doživljavate stvari koje vam ne podaruju svjetlo, niti potpunu jasnost, Ja tu ne djelujem, budući Sam Ja vječno Svjetlo (1 Ivanova 1:5)… Vi ljudi trebate uvijek jedino primjeniti mjerilo da li i do koje mjere vi postižete svjetlo i realizaciju… Onda ćete imati jasan odgovor na pitanje, tko tu djeluje… Jer sile nikad neće sebe izraziti tako da to jedino uzrokuje zbrku, i Ja nikad neću htjeti da vi iz jedne sumnje i nejasnosti budete zaronjeni u drugu i za to emanirate Moje djelovanje… Moja je volja da svjetlo bude među ljudima koji sami žude svjetlo, ali Ja također želim da se okrenete ka Meni Osobno i oblikujete vaša srca tako da Ja Osobno mogu djelovati kroz Moj duh u vama… Ja ne želim da vi sebe predate nezrelim duhovima koji vas bacaju u još veću tamu i sposobni su to napraviti pošto vi samo hoćete biti ispunjeni sa ‘duhom’… ali ne probuditi duhovnu iskru u vama u život kroz ljubav, koja će onda tražiti kontakt sa vječnim Ocem-Duhom… I ovaj će vas duh doista uvesti u istinu, on će vam govoriti jasno i razumljivo, dati će vam svjetlo, pod uvjetom da vi najozbiljnije žudite svjetlo.

AMEN

Spread the Truth