Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7854 (Žrtva i odricanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7854, 19 i 20 Ožujka 1961

ŽRTVA I ODRICANJE…

Otac vam ispunjava sve zamolbe koje mu uzdižete u Duhu i u Istini …. Jer samo na duhovni način moguće vam je dobiti ispravno razjašnjenje, ako ga žudite. No trebate biti svjesni i toga da se i vi sami morate pokazati dostojnima toga vam se obratim, i da stoga morate imati i čvrstu volju da živite onako kako je Meni milo …. Naime, vaše duševno spasenje (zdravlje/dobro) trebalo bi vas poticati na to da Mi postavljate pitanja, a ne da vas na to potiču zemaljski razlozi, jer Ja želim zadobiti vaše duše, pa u tu svrhu vi sluša(j)te Moju Riječ.

I Ja vas pitam: Zašto Mi se ne predate skroz-na-skroz? …. Zašto još težite svijetu i njegovim zadovoljstvima? …. Zašto vam pada tako teško da od njih odustanete, kad već znate da Ja za vas imam spremna daleko divnija zadovoljstva, koja će vam tisuću puta nadoknaditi sve ono što ste Mene radi na Zemlji dobrovoljno žrtvovali? …. Svu Moju Ljubav imate, i ona žudi za Ljubavlju uzvraćenom od vas …. a nju Mi trebate dokazati time što ste i spremni žrtvovati se. A vi ćete sami znati kad i kako Mi možete prinijeti žrtvu …. I uistinu, svaka žrtva za sobom će povlačiti svoj blagoslov.

Sami vi imate slobodnu volju, a Ja vam samo mogu reći ovo: mislite na svoje duše …. A što god činite ili zanemarujete, to od vas mora biti učinjeno skroz slobodne volje, na vas se ni s jedne strane ne smije vršiti utjecaj, jer svaki utjecaj može postići i suprotno, da se iznutra okrenete protiv Mene i od Mene se udaljite. Vi morate umanjiti samoljublje, a naglasiti Ljubav prema bližnjemu, i postići ćete uistinu mnogo …. i uvijek tražiti utočište u Meni …. jer trebate znati da se Moj protivnik neprestano trudi tlačiti vas i da se od njega možete obraniti jedino ako se zaputite k Meni. (20 Ožujak 1961) A Ja želim vašu Ljubav …. i kad je Ona upravljena Meni, ne možete ljubiti više ništa što se nalazi izvan Mene, što još pripada Mome protivniku …. Razumijete li to?

Ljubav prema Meni štiti vas i od tjelesnih žudnji, jer Ja sam vam tada važniji od svega, vi tada želite zadobiti Moju Ljubav i zadržati ju zauvijek. Dakle, uvijek vas treba pokretati Ljubav na to da se poklanjate, uvijek vas Ljubav treba pokretati da se odričete …. uvijek trebate dobrobit drugog čovjeka pretpostaviti vašim vlastitim željama, i uvijek ćete putem Ljubavi prema bližnjemu dokazati i Ljubav prema Meni Samome.

Samoljublje trebate suzbijati, a to znači i nadvladavati vlastite požude, ako time možete pomoći bližnjemu, znači ako ga time možete usrećiti, dati mu, i pomoći, ako je u nevolji …. Imate li Ljubav u sebi, znate i što vam je za činiti, jer Ljubav ispravno vodi vaše misli …. Ljubav budi i na uzvraćanje Ljubavi, i trebate biti svjesni toga da svako odsustvo Ljubav(nost)i budi neprijateljstvo i vi tad ne možete izići na kraj sa nečistim silama koje će vas tlačiti …. Budite uvijek svjesni toga da Ja ne vrjednujem djelo nego volju, da Ja uvijek prosuđujem s obzirom na to da li je Ljubav pokretač vašeg htijenja i postupanja …. Svako samoljublje osuđujem, svaki požrtvovani Ljubavni postupak blagoslovit ću. A gdje nema Ljubavi, neprijatelju je širom otvoren ulaz, i nećete ga se tako lako riješiti.

Ali Meni su poznate vaše najintimnije misli, preda Mnom ne možete sakriti ništa, preda Mnom je otvoreno i jasno to koje misli vas pokreću. Pa i pored toga, trebate doći kod Mene i iznijeti Mi sve u potpunom povjerenju, kako bih vam pomogao u svakoj nevolji. No Ja želim vidjeti vašu Ljubav, jer ako ste bez Ljubavi, nikada se nećete moći sjediniti sa Mnom, nećete Mi se moći intimno moliti, jer ako Ljubav nije u vama, u vašim srcima je gorčina, jer Moj protivnik je bacio svoje sjeme koje tad niče tamo gdje Ja Sâm ne mogu biti.

Stoga gledajte da očistite svoje srce od onih misli koje nisu u skladu sa Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu. Oslobodite se svake vrste samoljublja, pošto će vas ona sprječavati da bližnjemu poklonite Ljubav koja mu je potrebna kako bi mogao uzvratiti Ljubavlju. I sve intimnije ćete Mi se  priključivati, jer ispravna Ljubav, koja daje, Ljubav koja želi usrećiti, uvijek će voditi k Meni, jer ona ne traži vlastitu, nego uvijek samo sreću drugoga. I samo će taj svoj život voditi sa Mnom, a Ja ću mu pomoći kad mu je pomoć potrebna, Ja ću blagosloviti njegovu dobru volju i sačuvat ću ga od svake nedaće tijela i duše ….

AMEN

Spread the Truth