Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7828 (Bog je duh koji je sebe očitovao u Isusu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7828, 17 Veljače 1961

BOG JE DUH KOJI JE SEBE OČITOVAO U ISUSU…

(Ivan 1:18 + 14:8, 9)

Vi ne bi trebali zamišljati vašeg Boga i Stvoritelja kao striktno ograničeno Biće, vi Ga ne bi trebali pokušati asocirati (ili ‘dovesti u vezu’) sa formom, jer onda bi vaša ideja uvijek bila pogrešna, budući nešto određeno/ograničeno nikada ne može korespondirati sa Mojom prirodom, koja je potpuno savršena, time beskonačna. Jer Ja Sam Duh Koji ispunjava i prožima sve. U Mojoj prirodi ću Ja biti vječno nedokučiv za Moje žive tvorevine, jer iako su Moje žive tvorevine bile eksternalizirane od strane Mene u najvišem savršenstvu oni su ipak jedino iskrice ljubavi, isijane od strane vatre Moje Ljubavi i eksternalizirane kao individualna bića koja bi, međutim, bila nesposobna ugledati vječni izvor svjetla i snage ako bi im Ja Sebe ukazao u Mojem punom izobilju blistavosti, pošto bi oni bili uništeni kad bi se suočili sa zračećim svjetlom (Izlazak 33:20, 23)…

Vi Me pak ne trebate vizualizirati na nijedan drugi način nego kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… U Njemu Sam Ja postao ‘vidljivi’ Bog za vas, u Njemu je vječni, beskonačni duh Sebe očitovao, u Njemu vi vidite Mene i sposobni ste Ga gledati licem u lice (Ivan 1:18)…  Time Sam vam Ja Osobno dao formu, vama koje Sam bio eksternalizirao iz Moje ljubavi i Moje snage kao Moje žive tvorevine… Vječni Duh Koji ispunjava svu beskonačnost je ovu formu prožeo sa svjetlom i postao za vas vidljivi Bog… A ipak Ja vladam i djelujem kroz cijelu vječnost i stoga Moje Biće isto tako ne može biti ograničeno, Ja Sam za vas, koji ste i sami još konačni, koji još niste postigli najviše savršenstvo, mogao postati zamisliva ideja jedino u formi Isusa Krista, jer morao Sam vam dati ono što korespondira sa vašim stanjem, koje je i dalje daleko od savršenstva.

Međutim, Ja Jesam i također ostajem nedokučiv u Mojoj prirodi za najsavršenije duhove, što je, međutim, uzrokom povećanog blaženstva, budući Moja djeca neprestano streme ka Meni, i Ja ih neprestano oduševljavam (ili ‘pružam im užitke’) time što ispunjavam njihove žudnje a ipak Me nikad nisu sposobni dohvatiti… a u drugu ruku mogu Me gledati licem u lice u Isusu Kristu… Ovo će, također, za vas ostati enigma, i jedino u stanju prosvjetljenja ćete vi početi shvaćati a ipak vječno biti nesposobni dokučiti Moju prirodu. Vama Ja izgledam beskonačno daleko a ipak Ja Sam vam tako blizu kako jedino otac može prići svojem djetetu. Ali ova svjesnost vas čini užasno sretnima, i vaša se ljubav spram Mene neprestano povećava i također je uzrok blaženstva, budući uvijek biva ispunjena.

I otud će sve većom gorljivošću plamtjeti vaša ljubav spram Isusa Krista, u Kojem ste prepoznali vašeg Oca od vječnosti i u Kojem vam Ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo… Jer u Njemu Sam Ja sada u stanju biti blizu Mojoj djeci, premda Ja nisam ograničen na formu, premda Ja ispunjavam svu beskonačnost sa Mojim svjetlom i Mojom snagom, sa Mojim Bićem, koje jeste i ostaje nedokučivo. Ali vi, Moje žive tvorevine, ćete Me tražiti i pronaći u Isusu, jer Ja Sam Ga odabrao kao formu koja je primila Mene; i ova jednom ljudska izvanjska forma je potpuno produhovila sebe a ipak je ostala vidljiva za svako biće koje je postiglo stanje zrelosti duhovne vizije…

Prema tome vi vidite Moj vječni duh kada vidite Isusa, jer On i Ja smo jedno (Ivan 10:30), vi vidite Oca kada vidite Isusa (Ivan 14:8, 9), jer Ja Sam vama, Mojim stvorenim bićima, želio biti vidljiv kako bi zadobio svu vašu ljubav. Ipak vi Me nikad nećete biti sposobni ugledati u Mojem beskonačnom izobilju snage i svjetla bez da prestanete postojati… Ali ja želim biti sposoban stvarati i djelovati sa Mojom djecom i tako im također Sebe otkriti kako bi povisio njihovo blaženstvo… I Ja osobno želim doživjeti njihovu ljubav i stoga ću uvijek biti blizu Moje djece.

AMEN

Spread the Truth