Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7822 (‘Učitelj’ mora biti ispunjen Duhom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7822, 30 Travanj 1961

“UČITELJ” MORA BITI ISPUNJEN DUHOM…

Nije potrebno nikakvo daljnje razjašnjenje za dovođenje Moje Riječi odozgor, nego da vam Ja Sam želim dati Istinu, jer vi hodate u zabludi, jer ste mnoga učenja vjere izokrenuli, i jer je tijekom vremena Evanđelje koje Sam Ja podučavao na Zemlji bilo onečišćeno, na način da se vaš duh zamračio, namjesto prosvijetlio. Vi ste iznijeli tvrdnje koje potpuno odstupaju od Istine, i više vam nije moguće ispravno prepoznati Mene i Moje Biće… Vi na krivi način tumačite Pisanu Riječ, Pismo, vi se bavite slovom, a ne znate ništa o duhovnom smislu Riječi kojeg sam Ja položio unutra… Vi više niste u stanju razlikovati „Božju Riječ“ od ljudski pridodanog djela… Vi se svađate, jer svaki zastupa različita učenja, i vi ste daleko odmaknuti od Čiste Istine… A Ja vam nju želim ponovno dati, i stoga dovodim Moju Riječ na Zemlju, Ja vam donosim svjetlo, u čijem sjaju vi možete prepoznati zabludu, kada vi sami čeznete za Istinom… Uvijek se iznova umetao razum čovjeka, i istiskivao Istinu, budući na razum može utjecati Moj protivnik, koji se bori protiv Istine, budući on želi spriječiti da vi Mene ispravno prepoznate, i onda također stremite k Meni… Ali, ako vi želite hodati u svjetlu Istine, onda vi sami također trebate napraviti vaše: vi morate živjeti u Ljubavi i žuditi Istinu… Onda će ona također biti vaš udio. No, bez Ljubavi vi ni ne shvaćate Istinu, i vi ćete tome iznova izvrnuti smisao, i dalje ostati u zabludi. To što se Ja tako očito pojavljujem, dajući vam dokaz Mojega prisustva kada vam se obraćam, to vama ne bi trebalo izgledati čudno, budući Sam Ja vječna Istina, i uvijek ću iznova tražiti pristup k vama, jer Ja vama želim dati vječni život, koji međutim može biti pronađen jedino kroz Istinu. No, također će samo onaj čovjek biti sposoban pristupiti svojim bližnjima kao učitelj, koji sam posjeduje Istinu, a on ju je morao primiti od Mene… No, mnogi ljudi koji sami još ne stoje u Istini „podučavaju“, i tako se širi zabluda, namjesto da se navješćuje Istina. Učitelj mora stajati u tako prisnoj (iskrenoj, dubokoj) vezi sa Mnom, da izravno od Mene prima Istinu, kada on podučava svoje bližnje… Stoga „učitelj“ mora biti ispunjen Mojim Duhom, jedino onda će on zastupati Čistu Istinu, jer je on tada Meni pravi radnik u Mojemu vinogradu, koji sije dobro sjeme u ljudska srca, koje treba narasti i donijeti plod. Stoga neka svaki najprije nastoji sebe tako oblikovati, da Ja Osobno mogu kroz njega govoriti, kada on želi podučavati svoje bližnje kao propovjednik, kada im on želi donijeti Evanđelje, koje jamči Čistu Istinu… koju Sam Ja osobno podučavao dok sam hodao na Zemlji. Kada Moj Duh ne može djelovati u jednom „učitelju“, onda će netko drugi iz njega govoriti, budući ga onda ne potiče njegovo srce na navješćivanje Evanđelja, nego jedino njegov razum, kojeg Moj protivnik onda također može koristiti, nastojeći zamračiti svjetlo, koje pak Čista Istina znači za ljude. Vi, koji navješćujete Moje Evanđelje, vi trebate ozbiljno shvatiti oblikovanje sebe samih, da Ja Moj Duh mogu izliti na vas… Vi ne trebate govoriti iz vašeg razuma, nego vi trebate Mene Samoga pustiti govoriti kroz vaše srce… I zaista, vi ćete odstupiti od učenja koja su neistinita, vi ćete se iznutra opirati zastupati nešto što ne odgovara Istini, jer vas onda Moj Duh pred tim opominje… I vi trebate provjeriti u kojoj mjeri je vaše razmišljanje usklađeno sa Mojom Riječi, Koju vam Ja Osobno dostavljam odozgor… Jer, Ja Sam vječna Istina, i što je iz Mene, mora biti Istina… A vi ćete također tome u svako doba prepoznati porijeklo, kada ste vi sami ozbiljni u tome da stanete u Čistoj Istini… Samo Ja Osobno vam nju mogu dostaviti, i Ja Sam uistinu uvijek spreman zračiti svjetlo u tamu na Zemlji, jer tek u svjetlu ćete vi naći pravi put, tek kroz svjetlo Istine ćete vi doći do vječnog života.

AMEN

Spread the Truth