Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7819 (Svjetovni užici?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7819,  7 Veljača 1961

SVJETOVNI UŽICI?…

Jedna mala mjera samoljublja je vama odobrena od Mene, i zato vi također smijete uživati životne radosti, sve dok one ne ometaju (ne škodene dovode u pitanje) spasenje vaše duše. A, za to raspoznati, potrebna je samo volja okrenuta Meni, potrebna je samo čvrsta namjera da se živi u skladu sa Mojom voljom, i postigne svoj duhovni cilj, koji vam je postavljen za vaš zemaljski život. Vlada li vama ova volja, da se vi želite iznova vratiti Meni, da vi više ne želite griješiti protiv Moje volje, onda se vi također nalazite na putu povratka Meni, onda ste vi već u određenoj mjeri položili vaš ispit volje, vi ste se iznutra izjasnili za Mene, i vi ćete onda i postići vaš cilj, jer vas Ja podržavam na svaki način. Onda vam ne štete ni male radosti (zadovoljstvaužici) koje vi ponekad sebi zemaljski priuštite. Jer, vi onda precizno znate držati ispravnu mjeru, budući slušate glas savjesti, koji vas upozorava na svako pretjerivanje. Možete se spokojno radovati s radosnima, možete uživati vaše postojanje, samo ako se uvijek sjetite vašeg bližnjega, da ne bude tužan dok ste vi radosni, jer onda je on u nevolji, i vi mu trebate pomoći… Zato sam vam dao zapovijed da Ljubite vašeg bližnjega kao sebe samoga. A ako poštujete ovu zapovijed, onda vi imate i pravo sebi priuštiti mala zadovoljstva. I svatko će također znati koja zadovoljstva su dopuštena, kada je on već na putu duhovnog stremljenja, kada Me on ne isključuje iz svojih misli, kada on spasenje svoje duše svemu pretpostavlja, jer onda se on može radovati jedino stvarima koje nisu nikakva opasnost za njegovu dušu. Onda će on imati precizan (fini) osjećaj, da li i kada on griješi protiv Moje volje, budući on ne želi zgriješiti, kao što će s druge strane imati odbojnost naspram svjetovnih užitaka koji nanose štetu njegovoj duši. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe… U ovoj zapovijedi stoga leži određeno opravdanje za jednu količinu samoljublja, i vi uvijek jedino trebate paziti na to da ova mjera ne bude prekoračena. Jer, to ste također obavezni prema bližnjemu, kojemu vi onda morate dati ‘jednaku’ mjeru Ljubavi. Stoga, ako vi ne biste više imali ni najmanje samoljublja, onda bi također i obaveza prema vašem bližnjemu bila tek neznatna…Ali, blago onome koji smanjuje samoljublje ‘u korist’ bližnjega… Jer on uistinu ispunjava Moju zapovijed, Meni na radost… No, mala zadovoljstva koja sami sebi ponekad priuštite, ne smiju nikada za bližnjega biti zakidanje vaše Ljubavi, i vi također u svakom trenutku morate biti spremni dati, ako time možete pružiti pomoć bližnjemu. I, također ćete u svakom trenutku prepoznati, što je pravedno, a što nepravedno, dok god vi čistog srca želite sačuvati vezu sa Mnom… vi nećete postupati protiv Moje volje, i također ćete biti zaštićeni od kušnji svake vrste, ako vi jedino nastojite ispuniti Moju volju… Jer, vi se onda iznutra opirete svim takvim kušnjama, i također od Mene primate snagu za otpor. Budući Ja postupam kao pravedan Otac prema vama, koji želite biti i ostati Moja djeca, a Otac štiti svoje dijete od svake opasnosti.

AMEN

Spread the Truth