Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7817 (Ljubav prema Bogu mora biti dokazana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7817, 5 Veljače 1961

LJUBAV PREMA BOGU MORA BITI DOKAZANA…

Što učinite najmanjem od Moje braće, Meni ste učinili (Matej 25:40)… I tako će svako djelo Ljubavi prema bližnjemu od Mene biti ocijenjeno, kao da ste učinili Ljubav Meni Osobno, i Ja ću vam na ovu Ljubav tisućerostruko uzvratiti, budući je Moja Ljubav za vas bezgranična, i ona se želi darivati. I zato vi možete sakupiti ogromno bogatstvo kroz djela nesebične Ljubavi prema bližnjemu, ali nikada Me neće zadovoljiti riječi: „Ja ljubim Boga…“, jer one moraju biti dokazane djelima. Sada možete vašem bližnjemu pružiti Ljubav duhovno i zemaljski, jer on će duhovno i zemaljski uvijek trebati pomoć. Zemaljska nevolja vam ne treba uvijek biti vidljiva; duhovna nevolja međutim postoji čim bližnji ne vjeruje u Mene, čim on ne poznaje svoj zemaljski zadatak, čim je on svoje misli jedino svjetovno usmjerio… A ova duhovna nevolja je daleko veća od zemaljske nevolje, i onda vi trebate pomoćno intervenirati, vi mu  trebate dati što on treba: trebate ga nastojati potaknuti na vjeru u Mene, vi mu trebate propovijedati o Mojoj Ljubavi, o Mojem neprestanom trudu da pridobijem nazad Svoju djecu, koja još pripadaju Mojemu protivniku, što je potvrđeno nevjerovanjem u Mene. I vi tada uistinu vršite djela Ljubavi prema bližnjemu, za koja ću vas Ja blagosloviti. Što vi učinite najmanjem od Moje braće, Meni ste učinili…Vama treba biti stalo do dobra njegove duše, jer i on je Moje stvorenje, koje Ja želim pridobiti kao dijete. I stoga vi trebate uvijek proglašavati Moje učenje Ljubavi, trebate govoriti svima koji Me još ne poznaju, morate im dovesti Moju Riječ… morate Mi dati priliku da im se kroz vas obratim, jer oni su uistinu u velikoj duhovnoj nevolji, sve dok ne budu hranjeni kruhom s neba, sve dok im ne bude ponuđena voda života, tako da se mogu okrijepiti i osnažiti za njihov hodočasnički put… Pružite im gutljaj svježe vode, fizički i duhovno, i ovo Ljubavno služenje će vam uistinu biti nagrađeno, jer vaš bližnji kroz to trpi nevolju, vi međutim, ovu nevolju možete ukloniti, i utažiti njihovu glad i njihovu žeđ. Zemaljski vas bližnji neće uvijek trebati, ali uvijek će biti potrebit duhovno, budući je stado Mojih maleno, i ono još mora narasti prije Kraja. A Ja jedini znam, u kakvoj nevolji se nalaze ljudi, i da njima još uvijek mora biti dovedena pomoć, ako ih Ja ne želim ostaviti izgubljene. A ovu pomoć im vi trebate pružiti, jer vi imate mogućnost njima govoriti u Moje Ime, i jer Ja na njih ne mogu djelovati na neuobičajen način… Zato uvijek mislite na to da djelujete na Moj nalog, kada Moju Riječ iznosite u svijet, kada vi kroz to pomažete onima koji su u duhovnoj nevolji, koji još nisu pronašli put k Meni, koji su uistinu siromašni, i moraju biti nahranjeni i napojeni… Uvijek mislite na to da im vi namjesto Mene nudite pravu hranu za njihove duše, i daje to Ljubavno služenje koje bližnji potrebuje, ako i on treba ispuniti svoj zemaljski zadatak, kojega on još nije sasvim svjestan… I, vjerujte da vi kroz to dokazujete vašu Ljubav prema Meni, što će vam uistinu biti nagrađeno, kako Sam vam Ja obećao… Sjetite se bližnjega i njegove duhovne nevolje, i onda ćete također pronaći pravi put do njegovog srca, moći ćete mu predati Moju Riječ, moći ćete ga uputiti na neuobičajenu milost, u kojoj vi sami stojite, u koju ste vi direktno od Mene upućeni (poučeni), i vi ćete ga potaknuti na razmišljanje o sebi samome i njegovom zemaljskom zadatku… Onda ste mu vi već učinili uslugu koja neće ostati bez učinka. Jer, nevolja je velika među ljudima, i još mora biti učinjeno sve, da im se pomogne prije nego dođe Kraj. Jer Ja želim pridobiti svaku dušu za Sebe, tako da bude slobodna od Mojega protivnika,i svoj cilj postigne na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth