Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7813 (Svjetlo spoznaje kroz Božje obraćanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7813, 1 Veljača 1961

SVJETLO SPOZNAJE KROZ BOŽJE OBRAĆANJE…

Shvatite to, da vi hodate u svjetlu kada vas Ja Osobno podučavam. Onda ste na putu povratka Meni, kada vi Meni Osobno dajete priliku da vam se obratim… bilo to direktno, ili također kroz Moje glasnike koji vam donose Moju Riječ. Onda tama uzmiče od vas, otkriva vam se znanje, vi dolazite iznova do spoznaje sebe samoga, vi saznajete o svojemu porijeklu, o vašem otpadništvu, i vašem cilju… vi više niste slijepi u duhu, kakvi ste postali kroz vaše otpadništvo od Mene. Vi ste se sami odvojili od Mene kao vječnoga Svjetla, i stoga ste također morali biti lišeni svjetla… Prvo vam je bila oduzeta svaka svjesnost, i proveli ste svoje postojanje u najdubljoj noći, zavezani u tvorevine Zemlje kroz Moju volju, ali jedino kako biste bili povučeni od utjecaja Mojega protivnika… Ali, vi niste posjedovali svjetlo… Pa čak i u stadiju kao čovjek, vi ste još zatamnjena duha, tako dugo dok Mi vi sami ne omogućite pustiti da iznova zrači svjetlo u vama… A to se događa kada vi Meni Osobno pustite da vam govorim. Onda se stanje odsustva svjetla polako mijenja u stanje najjasnije spoznaje, i onda možete biti sretni, budući je to znak da se nalazite na putu povratka u vašu Očinsku kuću, da vaš cilj više nije daleko, i da ćete ga vi također sigurno dosegnuti… Čovjek na Zemlji ne osjeća svoju lišenost svjetla, budući se on zadovoljava zasljepljujućim svjetlima različitih vrsta, koja međutim nemaju nikakvu moć osvjetljavanja, i ne rasvjetljavaju unutrašnjost čovjeka… Ali, zemaljsko vrijeme mu je dano da on odagna tamu… da stremi svjetlu, pobijedi tamu duha… da on dođe do spoznaje. A Ja sam u svako doba spreman u vama zapaliti svjetlo, pod uvjetom da vi želite doći do svjetla spoznaje. A jedno takvo svjetlo je Moje direktno obraćanje, koje vam odzvanja, ako vi samo želite biti prosvijetljeni. Ali, onda vi također počinjete živjeti… voditi duhovni život, koji sada za vječnost neće završiti, i koji vas blagoslivlja, i iznova vas čini bićem koje ste bili na početku. Jer, čim vi posjedujete svjetlo, vi također idete pravim putem, a ovaj vodi naviše, nazad u vašu Očinsku kuću… Odsustvo svjetla je najgora stvar za jedno duhovno biće, jer ono više ne prepoznaje sebe samoga, i jer ne prepoznaje ni Mene kao svojega Oca, pa stoga ne nastoji k Meni, nego može vječnostima ustrajati u odsustvu svjetla… Ja međutim, uvijek iznova nastojim poslati zraku svjetla u srce čovjeka, koja pali (raspaljuje) i prosvjetljava srce iznutra; odnosno, Ja uvijek iznova vodim misli čovjeka tako da on traži svojega Boga i žudi svjetlo, da želi saznati o Meni i o njegovom vlastitom odnosu sa Mnom… A onda mu Ja također palim i svjetlo, i otkrivam mu ispravno znanje, koje ga usrećuje i potiče na žudnju za većim znanjem. A kada je jednom tama duha slomljena, on izlazi iz noći u jutro puno svjetla, i njemu će zasjati sunce Duha, i osvijetliti njegov put… On će Me bezuvjetno pronaći i željet će se iznova držati Mene. On će sebe bezuvjetno opet Meni pridružiti, i u sjedinjenju sa Mnom, u svjetlosti, snazi i slobodi, biti blažen kao nekoć.

AMEN  

Spread the Truth