Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7807 (Mojsije… Proroci u Starom Zavjetu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7807, 25 Siječanj 1961

MOJSIJE… PROROCI U STAROM ZAVJETU…

(Vidi također 7804)

Nikada ne trebate sumnjati u Moju Ljubav, jer Ja nisam samo vaš Bog i Stvoritelj, nego i vaš Otac iz Čije Ljubavi ste vi proizašli. A Moje iskonsko (prvobitno) Biće je Ljubav, koja se nikada ne može promijeniti, koja se nikada neće umanjiti, i stoga jedino treba biti prepoznata, da bi također mogla biti odgovorena (uzvraćena). Ali, to da Me vi ne prepoznajete u Mojoj Ljubavi, to da ste daleko više skloni smatrati Me Bogom „gnjeva“, Koji sudi nepravedno i nemilosrdno kada su Njegova  stvorenja postala grješna prema Njemu, to je posljedica vašeg nekadašnjeg grijeha pobune protiv Mene… Kad ste se vi sami preobratili u vašem biću, koje je bilo čista Ljubav, vi također više niste bili u stanju Mene Samoga prepoznati, jer su sve vaše misli bile krivo usmjerene… Odstupale su od Istine, one više ništa nisu mogle ispravno pojmiti, a Moj protivnik se pobrinuo da ovo zamračenje u vama postane sve dublje, boreći se protiv sve Istine, jer je u njegovom planu bilo da vas sruči (obori) u potpuno ne-znanje o Meni, da spriječi vaš povratak Meni… da svrgne Mene, iznad Kojeg se on sam uzvisio, i kao prvi se odmetnuo (otpao) od Mene. Sve dok niste bili oslobođeni (izbavljeni) od ovog prvobitnog grijeha, bilo je nemoguće ispravno prepoznati Mene i Moje Biće, i zbog toga ste također i kao ljudi upadali u sve veće grijehe, podigli ste se protiv Mene, griješili ste protiv vaših bližnjih, i kroz sve ove grijehe ste vi sami sebi prouzročili stanje, da ste sve jače potpadali Mome protivniku, koji vas je sada svladao, i nagonio vas u sve veći grijeh. Moja vam Ljubav sada više nije mogla pomoći, jer ste za nju postali sasvim nepristupačni (zatvoreni), i sada su vam još jedino mogli biti dani zakoni od strane „Svemoćnog Božanstva“, tako da vaš opstanak na Zemlji uopće bude osiguran; jer Moj protivnik je htio uništiti, budući da je on vjerovao da Mi time može ugrabiti Moju moć. A ovi zakoni su od vas ljudi zahtijevali uvijek jedino priznanje „vlasti“ nad vama, jer, uslijed vašeg grijeha, vi više niste mogli prepoznati i priznati „Ljubav“. Ali, čak se ni ovoj vlasti nisu htjeli pokloniti oni ljudi, čija su srca bila posebno otvrdnula, jer je na njih utjecao onaj kojemu su se podložili, i kojeg su priznali kao svoga „gospodara“… U svim ovim ljudima je bila utrnuta Moja volja, za njih nije postojala nikakva mogućnost da im Se njihov Bog i Stvoritelj čujno objavi, jer su u potpunosti pripadali Mome protivniku. A oni su i dalje bili samo sinovi Izraela, kojima Sam Ja kao „Bog i Stvoritelj“ još bio pojam, Čiju su snagu oni prepoznavali i bojali Ga se… radi čega sam ih uvijek iznova izbavljao, kada bi padali u vlast drugih i pozivali Me u svojoj nevolji. Unatoč tome, ni oni Me nisu prepoznavali kao Boga Ljubavi, kao njihovog Oca, jer su bili zatamnjena duha, kao posljedica grijeha prošlog otpadništva, i prethodno je ova velika krivnja grijeha morala biti plaćena, prije nego im je moglo biti doneseno svjetlo, u Kojem bi Me prepoznali također i kao njihovog „Oca“. A, ako sam među ovim pukom dopustio uzdići proroke, tako da su ovi bili „pokretani“  Mojim Duhom…. Oni su morali govoriti ono što Sam Ja želio reći ljudima kroz njihova usta, no iako to nije bilo njihovo vlastito svjetlo koje je sjalo u njima, ipak je ono moglo postići promjenu shvaćanja (uvjerenja), na način da su sada ljudi tražili njihovog Boga i Stvoritelja, a potom sam Ja također dopustio biti pronađen od onih koji su bili dobre volje. Ali, ljudi su Me mogli prepoznati kao „Ljubav“ tek poslije Moje smrti na Križu, poslije otkupiteljskog djela Isusa Krista, koje je značilo otplaćivanje (uklanjanje) njihovog prvobitnog grijeha, a zatim je i svjetlo probilo u one koji su živjeli Ljubav. Jer, snaga za to im je sada prilazila iz milosti djela otkupljenja. No, onda su oni također prepoznali i Moje istinsko Biće, Koje je u Sebi Ljubav, mudrost i moć… Onda su oni sami bili obasjani svjetlom spoznaje… I onda je njima također bilo moguće razlikovati Istinu od zablude, koja će se uvijek uvući tamo gdje je tama duha očigledna.

AMEN

Spread the Truth