Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7804 (Zamračenje Duha prije Isusa Krista… Mojsije…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7804, 22 Siječanj 1961

ZAMRAČENJE DUHA PRIJE ISUSA KRISTA… MOJSIJE…

Duh će vam dati razumijevanje kada Mu vi omogućite (dopustite) Njegovo izražavanje. Onda će se u vama pojaviti ispravne misli, u vama će nastati svjetlo, nećete trebati mozgati, a ipak ćete biti zadovoljni sa vašim misaonim sljedovima, jer vam ih nije prenio razum, nego duh. Ali, Moj Duh se u vama može objaviti jedino onda, kada ste vi pronašli izbavljenje kroz Isusa Krista… Vi Njega morate priznati, da bi od Njega zatražili oprost vaše nekadašnje krivnje, i stoga također priznati Mene u Njemu, čime započinje vaš povratak k Meni, i sada se kroz povezivanje sa Mnom, i duhovna iskra u vama sjedinila sa Duhom Oca, Koji vas sada podučava, i privodi vam znanje, koje vi inače nikada ne biste mogli steći vašim razumom. A onda ćete također znati, što je potrebno za spasenje vaše duše, jer ste o tome podučeni kroz Duh. Vi trebate biti izvedeni iz tame duha na svjetlo, vi trebate naučiti razumjeti ono što vam je prethodno bilo neshvatljivo… Iznad svega morate naučiti prepoznati Biće vašeg Boga i Stvoritelja, jer Ja čeznem za vašom Ljubavi, i jer jedino ispravna slika o Meni, u vama može zapaliti Ljubav. I zato vi morate znati da je Moje Biće Ljubav, mudrost i moć… da Sam Ja najviše savršeno Biće Koje zaslužuje vašu Ljubav, Koje je, dakle, visoko iznad vas, a ipak želi biti sjedinjeno s vama, jer vas Ja Ljubim, i jer ste proizašli iz Moje Ljubavi. Morate znati za Moje savršenstvo, onda ćete Me vi također naučiti Ljubiti, odgovorit ćete na Moju beskrajnu Ljubav za vas i čeznut ćete nazad k Meni, od Kojeg ste jednom proizašli. No sada budite svjesni, da Sam najprije morao umrijeti za vas na Križu, da prethodno trebate biti izbavljeni, prije nego li možete prikupiti snagu volje da svjesno započnete put povratka Meni, da svjesno stremite k Meni. Najprije  morate biti iskupljeni od vašeg prvobitnog grijeha, prije nego što Moj Duh može djelovati u vama, i dati vam razjašnjenje o Mome Biću… Prije Moje smrti na Križu, ljudi nisu prepoznavali Moje savršenstvo; njima je bio stran Bog Ljubavi, mudrosti i moći… poznavali su jedino Boga gnjeva, Boga moći, koji je uvijek jedino kažnjavao kada su ljudi griješili… Vidjeli su u Meni samo „Suca“ Koji je bio bez samilosti… Jer, oni Me nisu prepoznali. A nije im bilo moguće dati ispravnu spoznaju, jer su se nalazili u tami duha, njihovo razmišljanje nije moglo biti osvijetljeno Duhom, nisu bili izbavljeni i stajali su pod prokletstvom grijeha, zamračenje duha, pomućeno rasuđivanje, značilo je odsustvo unutarnjeg svjetla… Oni nisu znali ništa o Mome istinskom Biću, jer je knez tame određivao njihove namjere i misli, gospodario njihovim umom i također Me prikazivao ljudima kao Biće gnjeva, Koje je ljude nemilosrdno udaralo, Kojega su se trebali bojati… I tek nakon Moje smrti na Križu, moglo je zasjati svjetlo i rasvijetliti mrklu noć, jer je Svjetlo od vječnosti Osobno sišlo na Zemlju… O, kada bi vi ljudi shvatili to, da ste ušli u sasvim novo razdoblje, da je sada slobodan put povratka Meni, i da se vi stoga više ne morate osvrtati unazad, i misliti na vrijeme koje je bilo prije Isusa Krista, u kojem je još najdublja tama ležala rasprostrta nad ljudima, jer su se još satirali pod teretom prvobitnog grijeha, a spasenju od iščekivanog Mesije se nadala tek nekolicina onih, čije su misli bile okrenute Meni, te im je zbog toga i bio najavljen dolazak Mesije… A zato je za vas ljude današnjeg vremena i nevažno, što se odigravalo na Zemlji prije Moga rođenja u čovjeku Isusu, jer sam Ja Osobno postavio kraj ovom dobu, Ja sam Osobno, kroz Moje djelo otkupljenja, pokrenuo novo razdoblje na ovoj Zemlji, i svi vi jedino trebate dopustiti biti izbavljenima od strane Mene u Isusu Kristu, i moći ćete najjasnije razumjeti, čim vas Moj Duh može podučavati… I vi ćete saznati što je potrebno za spasenje vaše duše, jer čim ste otkupljeni, sa vas spada sva tama, i cijelo vaše poimanje i nastojanje se odnose jedino prema vašem Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu, u Kojem sam Ja Osobno bio utjelovljen… i vi prepoznajete Mene Osobno u Njemu i prema tome, vi ste se iznova vratili Meni, iz Kojega ste jednom proizašli.

AMEN

Spread the Truth