Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7798 (‘Djelovanje duha’ u ljudskom biću…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7798, 15 Siječanj 1961

‘DJELOVANJE DUHA’ U LJUDSKOM BIĆU…

Vi možete prodrijeti u najdubokoumnije tajne ako dozvolite djelovanje Mojega duha unutar vas… Vi ovo nećete razumjeti sve dok i dalje razmišljate na zamaljsko materijalni način, jer sve dok je vaš um jedino okupiran sa svijetom i vi ne pokušavate pronaći kontakt sa duhovnim kraljevstvom… Vi nećete razumjeti ‘djelovanje Mojega duha’ sve dok niste ospostavili kontakt sa Mnom, vašim Bogom i Ocem, budući onda vi još nećete živjeti u Ljubavi, što je preduvjet za vezu sa Mnom i stoga također za uspavanu duhovnu iskru sa vječnim Ocem-Duhom… Bez Ljubavi vi ne možete sakupiti razumijevanje za djelovanje Mojega Duha i niti ćete vi ikada stremiti za njime… Međutim, jednom kada zapalite Ljubav u vama samima, duh u vama će oživjeti… Vi na taj način uspostavljate vezu sa Ocem-Duhom od vječnosti, Koji je Sama Ljubav, i On će vršiti utjecaj na vas kroz duhovnu iskru u vama… Dozvoljavajući ‘djelovanje Mojega duha’ u vama, vi ćete doista steći veliko duhovno znanje, znanje će vam biti učinjeno pristupačnim koje ljudi ne mogu steći ni na jedan drugi način, jer vi možete baciti kratak pogled u duhovne sfere gdje će vam biti otkrivene tajne koje vam, međutim, mogu biti saopćene jedino uvijek od strane Duha unutar vas. Međutim, prethodno tome vi ćete uvijek morati sebe pripremiti u primajuću posudu za Božanski Duh, što može biti ostvareno jedino kroz Ljubav. Onda će Moj Duh biti sposoban utjecati u vas i rezultati će biti doista veličanstveni, oni će biti i ostati čovjekova stečevina za svu vječnost. I tako Istina, također, može i hoće biti dostavljena vama ljudima na ovaj način, otud je moguće za vas da budete podučeni od strane ‘Boga Osobno’ u svoj istinitosti ako dozvolite Mojem Duhu da sebe izrazi, jer to je potpuno na vašoj vlastitoj slobodnoj volji, nitko u to neće biti prisiljen.

Ali ako to dozvolite, time što ćete sebe dobrovoljno oblikovati kroz život Ljubavi u primajuću posudu za Moj Duh, onda ćete uskoro postati prosvjetljeni, vi ćete uskoro doživjeti najblistaviju spoznaju, i znanje će vam biti otkriveno koje će vam jasno otkriti duhovne međuodnose… Onda će tama noći doista biti prodrijeta i duhovno će sunce zasjati u vašem srcu, vi nećete nikada opet hodati u tami jer primili ste istinsko svjetlo od Mene koje vi opet možete zračiti u noć. Prema tome, ne budite iznenađeni odakle dolazi mudrost jednog čovjeka dok ju drugi pak još ne posjeduje… Ne zapitkujte zašto je i dalje toliko mračno u ljudskim srcima, jer vi znate odgovor: Vi sami morate tražiti svjetlo, vi morate zapaliti iskru u vama samima i onda će biti tamo sv(i)jetlo budući vi žudite svjetlo… Vi ljudi trebate vjerovati da Sam Ja u kontaktu sa vama, da Ja ne želim da živite u vječnoj tami. Ipak vi osobno također trebate željeti izbjeći tami i poduzeti mjere da zapalite svjetlo u vama… vi trebate biti svjesni činjenice da Sam postavio sićušnu iskricu u vas ali da zavisi o vašoj slobodnoj volji da li vi želite raspiriti ovu iskru u plamen… Onda će se ovaj plamen rasplamsati spram Mene i sjediniti sebe sa vatrom Vječne Ljubavi… sa rezultatom da će Moj Duh sebe izliti u takvu pripremljenu posudu i raspršiti tamu u kojoj je duša venula sve dok nije prihvatila Mene, sve dok ju Ljubav nije potaknula spram Mene i tama je naknadno bila prodrijeta… Onda ću Ja biti sposoban djelovati u ljudskom biću, a gdje Sam Ja na djelu kroz Moj Duh tamo je svjetlo, spoznaja i blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth