Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7788 (Duhovna prisila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7788, 4 Siječnja 1961

DUHOVNA PRISILA ….

Moja je volja da se vaš duh razvija slobodno, da niste podređeni nikakvoj duhovnoj prisili, jer ona priječi vaš razvoj i nikada vas neće dovesti do savršenstva. Ja mogu cijeniti jedino ono što čini vaša najslobodnija volja, što činite iz Ljubavi prema Meni i bližnjemu, na što ni sa koje strane niste prisiljavani…

No ako su vam dane zapovijedi uz obećanje plaće ili prijetnju kaznama …. bilo materijalne ili duhovne prirode …. onda je svako djelo, svako ispunjenje zapovijedi, bez vrijednosti za dušu. Jer u zemaljskom životu radi se o slobodnoj odluci volje čovjeka, koja je međutim sprječavana kad je čovjek stavljen pod pritisak. A to se događa od strane crkvenih vlastodržaca, kad je čovjek prisiljen u određeni sistem, kad se od njega zahtijevaju postupci koji nemaju nikakvog utjecaja na dušu čovjeka, koje su bezvrijedne baš zbog toga što je volja tim putem učinjena neslobodnom.

Slobodu volje stavljam iznad svega, jer ona u zemaljskom životu treba biti dokazana …. Čovjekova volja treba se moći odlučiti u svakom pravcu bez da ju se u tome sprječava. Pa tako vi trebate i moći vjerovati ili odbacivati vjerska učenja, već kako to slobodna volja u vama drži za pravo, no vi se iz vlastite pobude trebate truditi istražiti ono što vam se čini dostojno vjerovanja …. Trebate moći biti upoznati sa najrazličitijim učenjima i onda se sami odlučiti; vi potpuno slobodno trebate izgrađivati vašu dušu, tj. pomoći joj da se domogne najviše moguće zrelosti …. A to će vam poći za rukom jedino uz pomoć Ljubavi …. 

Zapovijedi Ljubavi vam doduše jesam dao, no i pored toga na Ljubav ne možete biti prisiljeni, ona će uvijek ostati stvar vaše najosobnije odluke volje, ali i jedini put koji vodi do prave vjere i do vašeg savršenstva. A kad vi ljudi crkvene organizacije gledate na ovaj način, onda izaberite onu koja vam omogućava slobodu razmišljanja …. Ispitujte sve duhovne pravce, i priključite se onome koji vam ostavlja slobodu, koji ne traži ništa osim žive veze sa Mnom kao vašim Bogom i Stvoriteljem, Koji vam se želi dati prepoznati kao Otac ….

Priključite se “Crkvi Krista”, koju je On Sam na Zemlji osnovao, koja od vas zahtijeva jedino jednu živu vjeru koja se zadobiva putem Ljubavi …. A tad će vam i biti zajamčena potpuna sloboda u vašem razmišljanju, pošto Ja točno znam da vi dospijevate do ispravnog razmišljanja kad živite Ljubav, kad ispunjavate samo te dvije zapovijedi Ljubavi, koje vam daju Istinu i spoznaju, te vi tada u slobodnoj volji razmišljate i djelujete onako kako je pravo pred Mojim očima ….

Jer ako imate Ljubav, tad vas se uistinu ne treba poticati na vaše postupke putem obećanja nagrade ili prijetnjama kazni, jer ćete živjeti Ljubav-nim načinom života po Mojoj volji pa i pored toga se sami od sebe slobodno odlučivati, jer tada vas motivira Ljubav u vama, koja je slobodna, ali koja i neizrecivo usrećuje, koja vam daje jednu živu vjeru, koja je snaga sama u sebi, i koja vas najdublje povezuje s vašim Ocem od Vječnosti ….

A tada ćete svako vjersko učenje moći prepoznati kao Istinu ili neistinu, i uvijek ćete se okretati samo Meni kao Vječnoj Istini i željeti od Mene biti ispravno podučeni …. Tad je vaš zemaljski život slobodan, vi ne postupate pod prisilom, vas na sve što želite, mislite ili činite potiče Ljubav prema Meni i vašem bližnjem …. A tad se onda i možete usavršiti, što međutim pod duhovnom prisilom nikada nije moguće ….

AMEN

Spread the Truth