Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7781 (Čin Spasenja Isusa Krista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7781, 25 Prosinac 1960

ČIN SPASENJA ISUSA KRISTA…

Povratak Meni je bio osiguran kao rezultat Mojeg čina Spasenja… Jednog dana će sve duše biti sposobne opet ostati sa Mnom, jednog dana će sva bića koja su jednom potekla iz Mene biti iznova prožeta Mojom Ljubavlju, kao što je to bilo u početku, jer sa Mojom žrtvenom smrću na Križu Ja Sam uspostavio most od bezdana do najvišeg vrha, iz kraljevstva tame u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Moja smrt na Križu je platila za izuzetnu krivnju koja je razdvajala sva bića od Mene kada su ona slijedila Mojega protivnika u bezdan…

Do Mojeg dolaska na Zemlju jedna nepremostiva provalija je postojala između ljudi i Mene Osobno koju su oni bili sami prouzročili ali koju više nisu bili sposobni premostiti sami od sebe budući su bili preslabi, budući ih je krivnja grijeha pritisnula uz tlo i Moj je protivnik (Sotona), također, spriječio svaki njihov pokušaj da premoste ovu provaliju. I stoga Sam izgradio most tako što Sam Osobno sišao na Zemlju i jedino onda dao naknade za ogromnu krivnju… uzimajući teret grijeha od ljudi i ponašajući ga Osobno hodao Sam stazom do Križa sa njime…

Što je prije bilo nemoguće je sada postalo izvodivo: da će Me ljudi koji su dobre volje slijediti i zaputiti se stazom ka Križu, da oni jedino ostaju uz Mene i nikada Me opet ne odbace, da oni žele pripadati onima za koje Sam Ja umro na Križu, i da oni onda nalaze potpuno opraštanje njihove krivnje što omogućava njihov povratak k Meni opet u kraljevstvo svjetla… Nisam ostavio na cjedilu ljude u njihovoj nevolji, došao Sam im pomoći, nastanio Sam se u čahuri ljudskog bića i ostvario u ovom ljudskom biću Isusu čin Spasenja, jer želio Sam otvoriti stazu koja iznova vodi iz bezdana do najvišeg vrha…

I Moj život na Zemlji je bio život Ljubavi sve do Moje smrti, jer ljudima je nedostajala Ljubav i prema tome Sam im postavio primjer, jer jedino je Ljubav iskupljujuća, budući je Ljubav zakon vječnog reda i jer… svatko tko se vraća k Meni… mora promijeniti njegovu prirodu u Ljubav kako bi se iznova sjedinio sa Mnom, budući Sam Ja Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… I tako su kraljevstvo svjetla i Zemlja bili povezani mostom kada Sam Osobno sišao na Zemlju. I svi vi morate premostiti ovaj most kako bi Me opet dosegli, Koji Sam bio nedostižan za vas poradi vaše krivnje.

Ali Moja Ljubav je veća nego vaša krivnja, i Moja je Ljubav tražila izlaz, ona je pokušala ponovno uspostaviti vezu između vas i Mene koja je bila prekinuta od strane vas… I stoga Sam pronašao put: Sama Moja Ljubav je dala nadoknade za krivnju i otvorila stazu povratka k Meni. Do tada je veza bila uspostavljena iz kraljevstva svjetla do Zemlje, budući se svjetlosna duša spustila na Zemlju u kojoj Sam Ja bio sposoban utjeloviti Sebe; jer ova je duša uzela tijelo… ljudsko biće Isus je bio rođen, Koji je onda putovao stazom kojom Ga sva ljudska bića mogu slijediti, što vam omogućava ući u kraljevstvo svjetla i zaključuje vaš povratak k Meni (Ivan 14:6)… Moja je Ljubav izgradila ovaj most za vas, jer Moja se Ljubav nastanila u ovoj čahuri i hodala stazom Križa za vas, to jest, ona je kompenzirala za ogromnu krivnju vašeg otpadništva od Mene koja je stvorila nepremostivu provaliju između kraljevstva svjetla i tame… Moja Ljubav za vas je beskonačna i željela je iznova pridobiti nazad vas, Moje žive tvorevine. Ipak Moja pravda Mi nije dopustila prihvatiti vas opet bez iskupljenja vaše krivnje. I stoga je Moja Ljubav trebala također dati nadoknade za krivnju namjesto vas… ljudsko je biće podnijelo žrtvu okajanja umjesto vas, i Ja Osobno Sam bio unutar ovog ljudskog bića (2 Korinćanima 5:18, 19)…

Što je bilo nemoguće prije Mojega raspeća je postalo ostvarivo kroz raspeće: da vam je bilo dozvoljeno iznova Mi pristupiti, da ste bili sposobni vratiti se iznova u vaš istinski dom, u kraljevstvo svjetla, gdje možete biti iznova aktivni u svjetlu i snazi i slobodi kako ste bili u početku. Staza ka Meni je bila otvorena, vi ste mogli ostaviti vašu krivnju straga pod Križem, vi ste mogli sebe izručiti Ljubavi i milosrđu Isusa, vašeg Iskupitelja, i On bi onda otvorio kapije blaženstva za vas, do kraljevstva svjetla. Ali čak ovo, vaše ‘izbavljenje’ je stvar vaše slobodne volje, inače bi se svaka duša trenutno vratila u kraljevstvo svjetla, ali u tom slučaju Moj cilj da vas pripremim kao Moju djecu ne bi bio ostvaren… Vi se morate zaputiti stazom do Križa vašom vlastitom slobodnom voljom, u slobodnoj volji vi morate tražiti za oproštenje vaših grijeha, i u slobodnoj volji vi morate žudjeti vaše spasenje i pristupiti Mi u Isusu Kristu. I ono će vam biti dano… vi ćete se povratiti k Meni biti radosno primljeni od strane vašega Oca, Koji se Osobno sišao na Zemlju kako bi vas oslobodio.

AMEN

Spread the Truth