Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7767 (Ispunjenje Božanskih obećanja…Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7767, 9 Prosinac 1960

ISPUNJENJE BOŽANSKIH OBEĆANJA… ISTINA…

Kroz Moj Duh ćete biti uvedeni u Istinu (Ivan 16:13)… Ako sam Ja Osobno vama ljudima izgovorio ove Riječi, onda također mora biti moguće i da se vi možete kretati u Istini, i vi zato ne možete reći: Nijedan čovjek ne zna što je i gdje je Istina… Vi se samo morate pozabaviti problemom, kako da dođete do Istine. Postoji Istina, koja je nedodirljiva (neprikosnovena), koja proizlazi iz Mene, kao „Same Vječne Istine“, i koja se nikada neće promijeniti. A ovom Praizvoru Istine, vi sami morate pristupiti, i htjeti doći po Istinu tamo gdje je ona ima svoje porijeklo… kod Mene Samoga… Ja znam sve, Ja znam sve međuovisnosti, Meni ništa nije skriveno, i Ja također želim da vi, kao Moja stvorenja, znate o svemu… Ja želim da vi stojite u istom svjetlu kao Ja… da vi znate odakle ste vi proizašli, te da vi znate i o vašem cilju. Ali vaši bližnji vam to ne mogu reći, osim ako su oni to znanje primili od Mene. Ali mnogi ljudi su upućeni, te žele uvjeriti i bližnje o tome što su stekli kroz razumsko istraživanje. Njihovi zaključci međutim ne odgovaraju Istini, sve dok im Ja Sam nisam pristupio da prosvijetlim njihovo razmišljanje… sve dok je jedino razum bio aktivan… A onda  može i s pravom biti podignut prigovor: Nijedan čovjek ne zna što je i gdje je Istina… Ali Bog to zna, a također i čovjek kojemu Bog objavi Istinu… A Ja sam vam rekao da vas Moj Duh uvodi u Istinu, a Moja Riječ jest i ostaje Istina (Ivan 17:17)… No, toj Mojoj Riječi se posvećuje premalo pažnje, nije prepoznato koje veliko Obećanje sam Ja time dao ljudima… Jer, oni čak ni ne traže da budu upućeni u Istinu, nego bez promišljanja uzimaju za Istinu sve što im je podneseno od strane njihovih bližnjih, ili oni ovoj niječu svaku vjerodostojnost. A to znači veliko duhovno nazadovanje. Jer, svaki čovjek mora posjedovati duhovno znanje, i zato svaki čovjek treba htjeti da on posjeduje pravo duhovno znanje. Ova volja ga vodi već bliže Istini, jer Ja neću dopustiti da čovjek koji žudi svjetlo hoda u tami… Ja ću se Osobno uključiti i njegove misli tako voditi da on počne tražiti, i poduzme put k pravom Izvoru… Ja ću mu Osobno ponuditi Istinu, ako ne direktno, onda kroz Moje glasnike, koje je on sada i sposoban prepoznati kao Moje glasnike, jer Ja zahtijevam jedino žudnju za Istinom, da ona može biti proširena, jer Ja želim da ljudi hodaju u Istini, jer Ja želim da oni budu podučeni kroz Moj Duh, čim je samo dobra volja. No, onda on sam više neće sumnjati u istinitost onoga, što mu je sada preneseno kroz Moj Duh, i onda će se on također sjetiti Mojih riječi: „Ja vam želim poslati Utješitelja, Duh Istine, koji će vas uputiti u svu Istinu i podsjetiti vas na sve što sam Ja vama rekao…’ (Ivan 14:16, 17, 26. Vi stoga imate i probni kamen, tako da ćete vi kroz Duh čuti istu Riječ od Mene, Koju sam Ja Osobno ljudima govorio, kada sam Ja hodao Zemljom… I po ovome vi možete prepoznati tko vam govori, i vi sada možete uvjereno vjerovati, da sam to Ja Osobno, Koji Svoje Obećanje čini stvarnim, Koji vas podučava kroz Svoj Duh… I vas će mnogi podsjetiti na Riječ, koju sam Ja Osobno govorio ljudima. A onda bi vi trebali također svaku Moju Riječ ozbiljno razmotriti, jer su to Božje Riječi, koje nikada neće proći, i ako prođu nebo i Zemlja (Matej 24:35)… A vjerujete li vi sada uvjereno ovim Mojim Riječima, onda vi sve više prodirete u Istinu, jer vi onda živite prema tome, i vi doživljavate posljedice toga da vi niste samo slušatelji, nego ste vršitelji Moje Riječi… Vi doživljavate posljedice (djelovanje) Ljubavi, koja vam je kroz Moju Riječ uvijek iznova propovijedana, koja će vam onda dati pravo svjetlo, tako da se vi podignete u spoznaji, tako da vi opet steknete znanje, koje vam je bilo izgubljeno… da vi iznova sasvim i u potpunosti stojite u Istini, jer ste vi sami stupili u vezu sa Samom Vječnom Istinom… Koja vas sama uvodi u ispravno (pravo) znanje, kao što sam vam Ja obećao.

AMEN

Spread the Truth