Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7758 (Isusove Riječi na Križu: “Žedan sam…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7758, 28 Studeni, 1960

ISUSOVE RIJEČI NA KRIŽU: ‘ŽEDAN SAM…’

(Ivan 19:28)

Ja žeđam za vašom ljubavlju… i kada se prisjetite Mojih Riječi koje Sam izgovorio na križu ‘Žedan Sam…’ znat ćete da to nije bila jednostavno fizička čežnja već da je Moja duša žeđala za ljubavlju Mojih živih tvorevina… da je ‘Božanstvo’ u čovjeku Isusu (pro)govorilo, budući je sada čin bio ostvaren dok Sam čekao na smrt na križu… Žeđao Sam za vašom ljubavlju koja vas je trebala dovesti nazad k Meni nakon što Sam iskupio grijeh krivnje za vas. Jer najprije vi trebate oživjeti ljubav u vama kako bi prepoznali i priznali Mene Osobno u Isusu Kristu i time znali razlog  za čin Spasenja (ili ‘se upoznali sa činom Spasenja’), jer jedino ljubav je bila u stanju obznaniti vam ovo znanje, jedino kroz ljubav ste Me vi bili u stanju prepoznati…

Isus ‘ljudsko biće’ je izgovorio ove Riječi na križu ali On je već bio sjedinjen sa Mnom i time su ove bile Božje Riječi koje su se podigle iz izmučenog tijela, i te se Riječi trebaju razumjeti kako Sam vam ih objasnio… da je Božanstvo čeznulo za ljubavlju Svojih živih tvorevina… Isus ljudsko biće nije bio svjestan da je izgovorio ove Riječi, i Ja Sam izrazio Sebe tako da su ljudi razumjeli jedino zemaljsko značenje Riječi, pošto oni ne bi bili shvatili da je Božanstvo dopustilo ovu nadljudsku patnju koja je, međutim, bila okajanje za izvorni grijeh poradi kojeg Sam se spustio na Zemlju. Razlog za ogromnu ljudsku krivnju je ležao u činjenici da su oni jednom odbacili Moju ljubav i da su sami postali bezobzirni… I Ja Sam čeznuo za ljubavlju ovih bića koje je Isusovo raspeće povratilo k Meni pod uvjetom da je samo ljudsko biće dragovoljno/pripravno (= k tome teži). I baš ova dragovoljnost pretpostavlja ljubav…

Jednom kada Sam posjedovao ljudsku ljubav oni su Mi se također vratili njihovom vlastitom slobodnom voljom i bili su sposobni to napraviti, pošto je čin Spasenja bio ostvaren za cijelu ljudsku rasu. I ako uzmete u obzir Isusove Riječi na križu na ovaj način, onda će vas ljubav za kojom je On čeznuo nagnati k Njemu, u kojem slučaju Mi vi ukazujete vašu ljubav za kojom Sam čeznuo još od vašeg otpadništva od Mene… Jer ‘ljubav’ vas je dovela u postojanje, ‘ljubav’ vam je dala test volje pošto ste bili naumljeni postati čak više od onog što Sam Ja bio sposoban ‘stvoriti’ za Sebe… jer vi ste trebali postati Mojom ‘djecom’…

Moja vas je ljubav pratila u ponor bezdana kako bi vam pomogla ponovno se uzdići, i Moja je ljubav ostvarila čin Spasenja za vas… I zauzvrat vi Mi jedino trebate podariti vašu ljubav… vi Me trebate voljeti sa takvom dubinom osjećaja koju jedino dijete može osjećati za svoga oca. Kada Sam žrtvovao Moj život na križu za vas, vaša je krivnja bila okajana i vaš je povratak k Meni postao moguć, Moja žrtva ljubavi je bila sposobna zapaliti vašu ljubav u vama, vi ste ju bili u stanju prepoznati kao takvu pošto vi više niste bili zarobljeni u tami budući Sam vam Ja donio ‘svjetlo’: … Moje Božansko učenje ljubavi, koje vam je ukazalo put do Mene a sprovođenje kojeg je predstavljalo ponovnu transformaciju vaše prirode u ljubav, što će naknadno rezultirati u vašem trajnom sjedinjenju sa Mnom i time također u ispunjenju Moje čežnje za vašom ljubavlju…

AMEN

Spread the Truth