Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7756 (Kraj perioda spasenja i početak novog…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7756, 26 Studeni 1960

KRAJ PERIODA SPASENJA I POČETAK NOVOGA…

Neće više biti nikakve duhovne promjene tijekom ovog perioda Spasenja. Ljudi su izgubili vjeru u Mene, i čak ako je Moje Evanđelje rašireno kroz cijeli svijet biti će jedino uvijek nekolicna koji ga prihvaćaju; ipak rastuće više će otpasti onih čije je vjerovanje bilo samo konvencionalna vjera koji jedino trebaju poticaj kako bi ju potpuno odbacili kada je odluka vjere zahtjevana od njih. Jedino malo stado ljudi će imati živu vjeru, koji uspostavljaju kontatk sa Mnom u njihovim srcima… jedino nakoliko ljudi se asociraju sa Mnom kao što se djeca asociraju sa Njihovim ocem, koji prema tome uvijek doživljavaju Moju očiglednu pomoć kada se susretnu sa poteškoćama i koji će stoga također strastveno Mene podržati budući su oni iznutra uvjereni, stoga imaju živu vjeru. I ovaj broj se neće puno povećati… Vjerska borba, međutim, koja će se voditi svugdje a počeci koje su već svugdje zamjetni, će samo umanjiti broj vjernih, jer onda će Me svatko biti voljan napustiti poradi zemaljskog dobitka, i oni neće prikupiti hrabrosti da se bore za Mene budući im nedostaje žive vjere. I stoga Zemlja konačno neće više ispunjavati njezinu svrhu da služi dušama za postizavanje duhovne zrelosti… Zemaljski napredak većine ljudi je uzaludan budući on ne vodi do dušine zrelosti, koja je razlog zašto oni žive na Zemlji… Unatoč tome, razvoj duhovnih bića se mora nastaviti… I prema tome Zemlja će morati biti restruktuirana tako da će ona biti sposobna ostati mjesto obrazovanja za duhove, kako što je naumljena biti…

Posljedično tome, ovaj period Spasenja će dokončati i nova će era započeti. Nove tvorevine će udomaćivati duhovne supstance čiji je napredak bio spriječen… što potrebuje razlaganje ovih tvorevina tako da se zavezane duhovne supstance mogu osloboditi i postaviti iznova u nove forme… I tako ljudi, također, trebaju uzeti u obzir skorašnji kraj i oni koji su podbacili na Zemlji će morati biti opet prognani u materiju, u tvrdu materiju Nove Zemlje. I ako ljudi njeguju iluziju kako bi se duhovni stav čovječanstva mogao i dalje promijeniti na ovoj Zemlji, da će oni uzvjerovati u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja i u ovom vjerovanju živjeti drugačiji način života sa duhovno usmjerenim namjerama i stremljenjima, onda će to ostati željeno razmišljanje (ili ‘građenje kula u zraku’) nekolicine ljudi koje se nikada neće materijalizirati. Jer Moj protivnik (Sotona) ima ovlasti koje su mu sami ljudi podarili; i njegova aktivnost će se toliko oteti kontroli da će on morati biti zavezan (Otkrovenje 20:2)… i iz tog razloga jedino kraj će morati doći, tako da će njegova aktivnost biti zaustavljena ili nitko ne bi bio sposoban više postati blažen… I na ovo se vrijeme upućivalo sve od početka ovog perioda Spasenja; i bez obzira koliko daleko ova nagovještavanja vama ljudima izgledala daleko… jednog dana će budućnost podjednako postati sadašnjost, i to vam mora biti rečeno opet i iznova. To je zašto duhovna promjena mora doći, međutim, ne na ovoj Zemlji više nego u svijetu mira i sreće… Nova razvojna era će započeti sa duhovno visoko evoluiranim ljudskim bićima, koje ću Ja otkloniti sa ove Zemlje zbog njihove odanosti vjere i voditi opet nazad do Nove Zemlje… I onda će se duhovna promjena dogoditi i ljudi će opet živjeti u miru i harmoniji… u neprestanom kontaktu sa Mnom, njihovim Bogom i Stvoriteljem, i blaženim bićima u Mojem kraljevstvu. Jer onda će Ljubav ponovno vladati na Zemlji, Moj protivnik više neće biti sposoban vršiti utjecaj na ljude na Novoj Zemlji, jer on će biti zavezan jedno beskonačno dugo vrijeme… dok ljudi sami ne oslobode njegove okove i omoguće mu da još jednom vrši utjecaj. Ali prethodno tome biti će dugačko vrijeme mira i sreće.

AMEN

Spread the Truth