Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7747 (“Kod Boga ništa nije nemoguće…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7747, 16 Studeni 1960

“KOD BOGA NIŠTA NIJE NEMOGUĆE… “

(Matej 19:26; Marko 10:27; Luka 1:37; 18:27)

Nijedna nevolja nije tako velika da ona ne može biti popravljena, jer Meni ništa nije nemoguće… No vi ne vjerujete ovim riječima, inače za vas ne bi bilo nikakve nevolje, inače bi se vi sa svakom nevoljom, bilo duhovnom, bilo zemaljskom, suočili sa pouzdanjem da ću je Ja od vas uzeti. No, dok god vam nedostaje ovo pouzdanje, vi Mene sprječavate da neuobičajeno interveniram, i vi tako ostajete opterećeni ovom nevoljom. Ipak, ako vi jednom ozbiljno sebi predočite da je sve što vas okružuje… svako djelo stvaranja i svako biće… proizašlo iz Moje ruke, da su jedino Moja volja i Moja moć bile dovoljne za stvaranje… ako vi, dakle, možete uvjereno vjerovati u Moju moć, onda vam jedino nedostaje vjera u Moju Ljubav, koja vam sve želi ispuniti, tako da vi ne patite. Dok god ova vjera još nije oživjela u vama, ni vi sami još ne stojite u Ljubavi, i onda vi ni ne možete u punom pouzdanju i u Ljubavi sebe predati Meni, pa vi tako sami postavljate granicu za Moje Ljubav-no djelovanje, budući je sve vezano za Moj vječni zakon reda, i Ljubav ne može postati učinkovita dok god se sudara s otporom. Zato je i dalje mnogo nevolje među čovječanstvom, budući je Moja volja za pomoć vezana za vašu vjeru, a vaša vjera opet, ovisi o stupnju vaše Ljubavi. Ljubav se međutim ohladila među ljudima. Ipak, vi trebate uvijek iznova pokušavati sebi predočiti Moje Biće, Koje je u Sebi Ljubav, mudrost i moć… Uvijek iznova vi trebate pustiti da sva stvorenja oko vas budu upućivanje na Stvoritelja, Koji može sve što On želi, a želi sve što vama ljudima služi na blagoslov. No, ako ste vi imali u sebi Ljubavi, onda vas ne treba tlačiti nikakva nevolja, jer ćete vi onda sa svakom brigom s pouzdanjem doći k Meni, i Meni ih predati… A Meni uistinu ništa nije nemoguće… Što ljudi ne mogu ostvariti, za Mene je samo čin volje, i to se dogodi… Zato se također kaže da snažna vjera može pomicati planine (Matej 17:20; Marko 11:23)… A ovu vjeru u Mene i Moju Ljubav… u Moju moć i mudrost, vi trebate nastojati postići, i zato se uvijek jedino truditi živjeti u Ljubavi. Jer, onda ćete vi zaista moći i doživjeti učinak (djelovanje) ove Ljubavi, vi ćete se nalaziti u stalnoj povezanosti sa Mnom, vi ćete biti i ostati svjesni Moje prisutnosti, i onda se vi također nećete više bojati onoga s čim se susrećete. Dođite k Meni sa svim nevoljama (potrebama), i Meni ih predstavite… vjerujte također da vas Ja Ljubim, i želim vam pomoći da se oslobodite vaše nevolje… I budite sami voljni i Ljubav-no aktivni, i nevolje će vam biti oduzete, vi ćete moći doživjeti oslobođenje najčudesnije vrste, vi ćete vidjeti Moju intervenciju i Moju pomoć, budući ću Ja Sebe također dati prepoznati Svojima, tako da vi Meni uzvratite Moju Ljubav, tako da Me vi naučite ljubiti, te svim srcem i svom dušom stremite Meni… Jer, Ja vas uvijek želim osvojiti, i otuda ću vam se uvijek dokazivati kao Otac koji ljubi, Koji Svojoj djeci pomaže u svakoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth