Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7737 (Znaci posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7737, 3 Studeni 1960

ZNACI POSLJEDNJIH DANA…

Vi, također, ćete biti adresirani od strane Mene na jedan izvanredan način… Trebate obratiti pažnju na znakove koje vidite na nebu i na Zemlji, jer svi su veliki događaji često nagoviješteni (isto tako: daju se naslutiti). Iz toga ćete biti sposobni identificirati čas u kojem živite, budući vam precizno vrijeme ne može biti dano (Matej 24:36) ili ne bi bili sposobni nastaviti živjeti na Zemlji, budući bi umrli od straha i prerano dokončali vaš vlastiti život. Prema tome vi nikada ne trebate vjerovati onim prorocima koji vas obaviještavaju o vremenu kada će se dogoditi Sud… Ovi su lažni i samo zbunjuju misli ljudi. Ali obratite pažnju na znakove koje sam vam proglasio opet i iznova. Jer, prije kraja, još će slijediti borba poradi Mojega imena a vi ćete, Moje sluge na Zemlji, biti pozvani na red (ili ‘optuženi’)… (Marko 13:9-13) Ovo je siguran znak da će posljednji Dan doći uskoro nakon toga, jer rekao Sam ‘skratit ću dane…’ (Matej 24:22) budući će se ova borba voditi sa takvom brutalnošću da se Ja moram Osobno pojaviti kako bi ju dokončao. I Ja hoću doći… Vi se ne trebate bojati ove borbe budući ću vas opskrbiti sa velikom snagom poradi onih koji su još slabi ili neodlučeni i kojima ćete služiti kao primjer, tako da će oni još pronaći stazu do Mene. I onda će Moja sila sebe očitovati, i Moja će mudrost doista učiniti što je ispravno kako bi iznova okrenula Zemlju u mjesto poduke za duhovna bića… Jer vrijeme je došlo do kraja, nova će era započeti za ljudska bića koja ću, kao korijen novog naraštaja, otkloniti sa Zemlje prije kraja… Onda će raju nalik stanje opet postojati na Zemlji gdje će svi ljudi živjeti u Ljubavi i u ispravnoj Ljubavi spram Mene, tako da mogu boraviti među njima kao što Sam obećao onima koji ustraju sve do kraja (Otkrovenje 21:3), je oni će biti blaženo sretnima… Ali činjenica da se vrijeme nevolje mora najprije dogoditi na Zemlji je neizbježna budući će još nekolicina biti spašeno… oni će još pronaći iskupljenje kroz Isusa Krista, time će prethodno tome Njegovo ime još i dalje biti proglašeno diljem svijeta… Međutim, vrijeme nedaće je već započelo i svijet će tek vidjeti veliku nevolju… Unatoč tome, Moji vlastiti prepoznaju vrijeme i ostaju uz Mene i Ja ću ih doista osnažiti i poduprijeti gdjegod su oni ugroženi oslabiti… Ja Osobno ću biti na njihovoj strani i povesti (ili ‘ukazati put’) kao njih vrhovni zapovjednik, prema tome oni će doista ostati pobjedonosni u posljednjoj borbi budući će iskoristiti Moju snagu i očekuju Moj dolazak… I oni će stajati nepokolebljivo sve do kraja… Svatko čija je snaga krhka će od strane Mene biti pozvan ranije, budući on neće pasti plijenom Mojem protivniku (Sotoni)… Ali vi Mi uvijek trebate apelirati za jedan pojačani upliv snage, vi trebate uvijek jedino ostati sa Mnom u kontaktu i ovo će vas teško vrijeme također mimoići a Moj dolazak će vas osloboditi od sve nevolje. Vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo mira, nova Zemlja će vas primti u svoj svojoj sjajnosti i slavi, i vi ćete započeti novi život u i sa Mnom, kako ću Ja boraviti među vama kako Sam obećao (Otkrovenje 21:1-4).

AMEN

Spread the Truth