Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7735 (Proglašavanje Isusa Krista i Božanskog učenja Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7735, 31 Listopada 1960

PROGLAŠAVANJE ISUSA KRISTA I BOŽANSKOG UČENJA LJUBAVI ….

Vi zastupate Moje Ime pred svijetom kad proglašavate Evanđelje Ljubavi, kad raznosite Božansko učenje Ljubavi, koje sam Ja Sâm proglašavao kada sam hodio Zemljom. Tada nećete moći zaobići to da spominjete Moje Ime pred onima koji Evanđelje čuju od vas, jer vi ćete se truditi pokrenuti ih na vjeru u Mene i Moje djelo spasenja, pošto će Ljubav u vama i vas nagoniti da se spominjete Moga djela iskupljenja, koje je zaključilo Moj zemaljski život a isto tako bilo i krunidba Moje Ljubavi prema ljudima. Jer jedino je Ljubav mogla učiniti takvo djelo samilosti, jedino je Ljubav mogla takvu patnju uzeti na sebe, kao što sam Ja kao čovjek Isus to podnio. 

Stoga se uvijek iznova ljudima to Moje djelo Ljubavi treba predočavati, uvijek iznova oni trebaju biti upućivani i opominjani na Ljubav, i uvijek iznova im se zato mora propovijedati Ljubav, pošto je tek onda moguće pronaći shvaćanje za Moje djelo spasenja i budući će jedino Ljubavlju ispunjen čovjek Moje Ime priznavati pred svijetom. A vi ljudi morate Me prihvatiti, vi ljudi morate vjerovati u Mene i dati se iskupiti od Mene, želite li postati blaženi. Zato Ja vama uvijek iznova šaljem Moje glasnike, koji vam trebaju obznanjivati Božansko učenje Ljubavi …. zato će vam uvijek iznova biti prenošeno Evanđelje, i spominjat će se Onaj Koji je za vas ljude umro na Križu …. 

Zato će se Moje Ime u svijetu proglašavati uvijek i uvijek iznova, jer vi svi trebate sudjelovati u Milosti Koju sam vam Ja na Križu priskrbio …. no ako živite bez Ljubavi, ne dotiče vas kad vam se o Meni propovijeda …. Ljubav je ono prvo, prije svega Ljubav mora u vama biti upaljena, pošto ste vi bez Ljubavi poput kamena koji ništa ne vidi i ništa ne čuje, što god da mu se propovijeda. No kad je Ljubav u vama, ne pada vam teško da Me priznate, da Moje Ime izgovarate u vjeri i da Me zazivate za oprost vaših grijeha …. Kad je Ljubav u vama, prepoznajete Mene Samoga kao Vječnu Ljubav, a onda pripadate onima za koje sam Ja umro na Križu …. 

I stoga će vam uvijek iznova biti propovijedana Ljubav, a Moji glasnici Ljubav-nog svjetla će biti odašiljani u svijet da bi to svjetlo Ljubavi donijeli onima koji ga žele prihvatiti …. I onda će uvijek i biti proglašavano Moje Ime, onda će se svjedočiti o Meni i Mome djelu spasenja. Jer vi ljudi svi morate još pronaći put do Mene prije Kraja, ne želite li biti izgubljeni za vječna vremena. Jer jedino Ja Osobno vas mogu spasiti, i Mene vi morate zazvati u Isusu Kristu, inače ostajete neiskupljeni i ne možete biti pošteđeni sudbine novog prognanstva.

Stoga ćete vi, koji Mi želite služiti, uvijek biti poticani na to da Moje Evanđelje Ljubavi nosite u svijet, jer tko njega prihvati, taj će prihvatiti i Mene Samoga, taj će se od Mene dati iskupiti, prije nego je prekasno, taj će prihvatiti Milosti Moga djela spasenja, i taj je spašen od propasti. No bez Ljubavi nitko ne može postati blažen, bez Ljubavi nitko ne može prepoznati Mene Samoga, Koji sam u čovjeku Isusu izveo to djelo spasenja, kako bi vama oslobodio put koji vodi do Mene, koji vas vodi nazad u vašu Očevu Kuću ….

AMEN

Spread the Truth