Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7734 (Nesebična distribucija Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7734, 30 Listopad 1960

NESEBIČNA DISTRIBUCIJA RIJEČI…

Kada sudjelujete u distribuciji Moje Riječi vi jedino trebate biti motivirani vašom ljubavlju za Mene i druge ljude. Trebate željeti sprovoditi zadatak kojeg Sam vam odredio činiti, i trebate pokušati umanjiti duhovnu oskudicu drugog čovjeka što Me je nagnalo da vas izobilno obdarim sa darovima milosti, tako da ove možete dijeliti gdje Ja Sam ne mogu poduzeti akciju. Vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo treba uvijek jedino biti nadahnut sa ljubavlju. Onda uspjeh neće podbaciti budući je ljubav snaga koja nikada nije bez rezultata. Premda će vaš duhovni rad biti ismijavan od strane ljudi koji nemaju nikakve vjere budući im je nerazumljivo zašto bi netko želio raditi bez materijalne dobiti… ali onda vi još više možete biti uvjereni u Moj blagoslov koji počiva na svakom nesebičnom činu napora u Mojem vinogradu… Vi niste razumjeli vrijednost Mojih darova milosti sve dok ih ne smatrate za duhovne vrijednosti što jedino može rezultirati u duhovnom uspjehu. Jedino onda ste korisni sluge za Mene koji ne služe njihovog gospodara za njihovu vlastitu korist nego koji traže povećati Njegov profit… A to se sastoji od stjecanja duša za božanstveno kraljevstvo.

Jednog dana ćete vi, također, morati odbaciti vaše tijelo i u Moje kraljevstvo ne možete donijeti zemaljska vlasništva… A ipak možete ući u njega bogato blagoslovljeni budući vas duhovna vlasništva prate u vječnost, koja su bila zanemarena na Zemlji od strane onih koji nisu postali svjesni značenja i svrhe zemaljskog života. Oni su na Zemlji za sebe stekli zemaljska dobra i posljedično su već primili njihovu određenu nagradu za njihova djelovanja i način života. Ali oni će imati malo za prikazati na vratima vječnosti budući nisu obraćali pažnju na duhovno blago. Oni od vas koji želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo trebate zanemariti zemaljsku zaradu, jedino ljubav vas treba motivirati da činite vaš rad… Vi trebate gledati oko vas i prepoznati duhovno siromaštvo u životu čovječanstva… Vi trebate željeti pomoći u saznanju da se čovječanstvo približava bezdanu, i trebate raditi neumorno budući je to nužno s obzirom na kraj.

Onda ćete također razumjeti zašto ste postali izolirani od izvanjskog svijeta koji može odvratiti vašu pažnju od zadatka kojeg trebate ispuniti… Razumjet ćete da opet i iznova Ja tražim vjerne sluge da sudjeluju u radu, koji žele donijeti Evanđelje njihovim bližnjim ljudskim bićima, budući ljudi moraju čuti Moju Riječ koju im opetovano šaljem kroz vas… I razumjet ćete da ću kucati na svaka vrata, da vas šaljem preda Mnom da najavite Gospoda, Koji želi doći Osobno, koji se želi nastaniti kod njih… Budući Me oni još ne mogu čuti vi trebate ići preda Mnom tako da im mogu govoriti kroz vas, budući je za njih prijeko potrebno da budu obaviješteni o Meni, o Mojoj ljubavi, koja ih želi spasiti prije kraja. I zato sve treba biti učinjeno da bi se ljude obavijestilo da Ja djelujem kroz Moj duh u srcu svakog ljudskog bića koje je dobre volje… Trebate im reći sa ljubavlju i susretljivo o Meni i Mojim djelovanjima, vi im trebate donijeti Moju Riječ koju Sam blagoslovio sa Mojom snagom, i ne smijete se umarati brinuti za duhovno siromaštvo vaših bližnjih ljudskih bića time što ćete pomagati širiti Moju Riječ… i Ja Osobno ću ljude voditi ka vama, Ja ću blagosloviti svaki nesebičan rad učinjen od strane vas za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth