Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7732 (Ljubav i patnja pročišćavaju dušu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7732, 28 Listopad 1960

LJUBAV I PATNJA PROČIŠĆAVAJU DUŠU…

A vi Me uistinu slijedite kada nosite vaš križ u strpljenju i pokornosti (predanosti, poniznosti) u Mojoj volji. Ja Sam doista ponio grijehe cijelog čovječanstva na Mojim ramenima, dok Sam hodao putem ka Križu, i Ja Sam zaista od vas uzeo veliki teret grijeha, kojeg ste vi morali nositi zbog vlastitih grijeha… Jer, Ja Sam znao da je on bio pretežak za vas, da vi nikada ne bi bili oslobođeni ovog velikog tereta. I stoga Sam ga Ja ponio za vas… Ali, vi morate znati da vi sami posjedujete još nizak stupanj zrelosti vaše duše, sve dok u vama nije zapaljena Ljubav do najvećeg žara. A ovo nedostaje vama ljudima, čak i ako se vi trudite voditi život  u Mojoj volji. I zato vam Ja dajem priliku da povećate vašu duševnu zrelost kroz patnje, koje su pravo sredstvo pročišćenja za dušu, tako da ona postane sve jasnija i svjetlo-propusnija, tako da ona pročišćena može ući u onostrano kraljevstvo, kada dođe njen čas. Ljubav i patnja pročišćavaju dušu… To vam Ja uvijek iznova govorim, i tako vam Ja također kažem da vi trebate patnju, budući Ljubav u vama nije dosegla onaj stupanj, koji sada dušu čini kristalno čistom, tako da ju sada Moja Ljubav može prožeti zrakama, i više ne naići na nikakav otpor. Vaš život neće više dugo trajati, i jednom ćete Mi vi biti zahvalni, što Sam vam Ja pomogao produhoviti dušu kroz teške nedaće, kroz nevolje i patnje, kroz bolesti svake vrste… Vi se samo ne smijete buniti protiv vaše sudbine, vi morate prihvatiti sve iz Moje ruke, i uvijek misliti na to da vam Ja želim pomoći doći do savršenstva, koliko je god to još moguće na Zemlji. Vi možete još mnogo otpada ukloniti iz vaše duše, i kroz to joj pripremiti sreću da može ući u blistavu puninu svjetla, budući je duša onda tako pripremljena, da ona u sebe može primiti puninu svjetla, bez da mora iščeznuti. Vi zaista možete biti slobodni od svake krivnje grijeha, kroz oprost, koji vam je osiguran zbog Isusa Krista, ako vi Meni Osobno u Isusu Kristu pristupite za to… no stupanj svjetla koji će vas sada usrećiti  može dakle biti različito visok, a tako je i blaženstvo koje vi uživate različito… ovisno o jasnoći i savršenosti duše, ovisno o radu kojeg ste vi sami na Zemlji obavili na vašoj duši. A ako ste vi nemarni i lijeni, unatoč dobroj volji, onda vam Moja Ljubav pripomaže stvarajući vam uvijek iznova prilike da povisite vašu duševnu zrelost… opterećujući vas malenim križem, kojeg vi sada trebate nositi u strpljenju i pokornosti… pritišćući vas ponekad patnjom, kako bi poduprla vaš rad na duši, kako bi razotkrila otpad, i onda iz patnje iznjedrila tako jasnu i čistu dušu, da je ona sada također postala prijemčiva za visoki stupanj svjetla, da ona sada u Istini može ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva. Jer život je tek kratak, vi ćete Mi jednom biti zahvalni za put kojim Sam vam Ja dopustio ići na Zemlji, ako je on vašoj duši donio zrelost, koja dopušta visok stupanj zračenja Ljubavi, i koja će vas učiniti neizmjerno blaženima… Stoga svi uzmite na sebe vaš križ i slijedite Me… jer jednom će vaš put dokončati, a onda ćete vi biti iznimno blaženi.

AMEN

Spread the Truth