Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7731 (Božja ljudska manifestacija u Isusu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7731, 26 Listopad 1960

BOŽJA LJUDSKA MANIFESTACIJA U ISUSU…

(Ivan 1:18; 14:8; Kološanima 1:19; 2:9)

Najveća tajna za vas ljude jeste i ostati će Moja ljudska manifestacija u Isusu Kristu… Čak ako vam je objašnjena na shvatljiv način, ona će za vas unatoč tome ostati tajna, budući se Moje biće ne može učiniti potpuno pojmljivim pošto vi uvijek želite uosobiti misaono biće. Time, vi zamišljate ‘duhovno opipljivog’ Boga kao nešto ‘ograničeno’ i također to pripisujete Isusu, ljudskom biću Koji, u izvjesnom smislu, ujedinjuje u Sebi dva bića. Međutim, ovaj koncept nije ispravan, jer Moje biće je nedokučivo, ono je sve-prožimajuća i sve-obuhvatna snaga koja ne poznaje ograničenja a ipak je inteligentna i obdarena sa voljom.

Za vas ljude je nemoguće zamisliti Moje Biće budući ste vi konačni, budući vi još niste ostvarili savršenstvo koje otklanja svako ograničenje. Unatoč tome, vi ste, također, nositelji ove snage, jedino što ste vi prožeti do ograničene mjere snagom koju je, međutim, Isus imao u svoj punini budući je On bio savršen, na taj način je On Sebe, kroz život ljubavi, bio deificirao na Zemlji… Nikakvo ograničenje za upliv Božanske snage nije postojalo za Njega, On je njome bio potpuno prožet… time je Moja temeljna priroda, Božanska snaga ljubavi, bila u Njemu, i zato Sam Ja Osobno bio sposoban biti u Njemu, Čija je čaura bila tako sebe oblikovala da je omogućila da bude kompletno prožeta bez da bude uništena od strane Moje snage.

I stoga može se reći kako je to bio ‘Bog’ Koji je samo učinio Sebe vidljivim u čauri čovjeka Isusa budući, kao izvor snage, Ja nisam mogao biti vidljiv ni jednom biću budući ni jedno biće ne bi bilo preživjelo da je bilo sposobno gledati u ogromno plameno more Moje ljubavi… Posljedično tome, Ja Sam bio morao stvoriti ograničenje za Sebe Samoga, Ja Sam bio morao odabrati formu koja je mogla biti vidljiva za vas ljude i potpuno prožeti tu formu… Međutim, forma je unatoč tome ostala što Ja Osobno Jesam od vječnosti… najviše i najsavršenije Biće… Forma je služila najvišem i najsavršenijem Biću kao prebivalište poradi Mojih živih tvorevina koje su Me žudjele ugledati. A ipak, oni nikada neće biti sposobni dokučiti Moju prirodu budući ona jeste i ostaje nedokučiva za sva stvorena bića, za sve što je jednom proizašlo iz Mene.

Htjeti uosobiti Vječno Božanstvo je obmanjujuća ideja, jer Ja nisam ograničeni Duh, Ja Sam sve stvari… Ja Sam snaga Koja prožima sve, Koja ispunjava cijelu vječnost, Koja održava sva bića i tvorevine i osigurava njihovo neprestano postojanje… A ipak, Ja Sam Biće Koje djeluje u mudrosti i ljubavi, Koje koristi Njegovu volju i može razmišljati u najvišem savršenstvu, stoga ljubav i mudrost uvijek odlučuju Njegove misli a svemoć ostvaruje/sprovodi u djelo sve.

Činjenica da su Me jednom stvorena bića žudjela vidjeti je bio uzrok njihovog otpadništva… Ali za Mene nije bilo moguće biti vidljivim tim bićima budući bi oni bili prestali postojati zbog obilja svjetla i snage koje bi im moralo biti otkriveno… Pa ipak, Ja Sam htio zadovoljiti žudnju Moje djece, Ja Sam im želio vidljivo Sebe predstaviti i to Sam učinio u Isusu Kristu, u ljudskoj čauri, koja je najprije trebala sebe produhoviti kako bi apsorbirala obilje Mojega svjetla i snage… Čaura je morala postati iste duhovne supstance sa Mojom temeljnom prirodom za vječnost… tako da ne bude uništena kada Ja Osobno prožmem formu…

Otud ništa ljudsko nije ostalo iza, sve je bio duh od Mene i time je Isus bio Bog… Ja Sam postao ljudsko biće, ali jedino kako bi ostvario, kao čovjek, misiju iskupljenja vašeg izvornog grijeha (znači ne Adamovog grijeha, već prvobitnog grijeha otpadništva od Boga kojeg su počinili savršena prvobitno stvorena bića; u Adamu je jednom već pali duh, kojemu je u tom ljudskom tijelu bila pružena nova prilika donijeti ispravnu odluku volje, napravio drugi grijeh protiv Božje Ljubavi). Unatoč tome, ništa od Isusa ‘ljudskog bića’ nije ostalo iza, kroz Njegov život na ovoj Zemlji On je bio deificirao Sebe, On se je bio potpuno stopio sa Mnom, Njegovim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti… Moja temeljna priroda je Sebe očitovala u Njemu… Vječni Duh koji prožima sve je prisvojio vidljivi oblik u Isusu… I tako Sam Ja postao vidljiv za svu Moju djecu koja sazriju/usavrše se do točke da mogu podnijeti vidjeti Me, da Me mogu gledati licem u lice.

AMEN

Spread the Truth