Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7711 (Ljubav za “bolesne duše”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7711, 27 Rujan 1960

LJUBAV ZA „BOLESNE DUŠE“…

Ja sam vam dao jednu zapovijed: da Ljubite jedni druge… A to znači također, da jedan nauči strpljivo podnositi pogreške drugoga, da on pun obzira podnosi slabe, da on u Ljubavi nastoji izmiriti, kada nastanu sporovi (nesuglasice)… da svatko treba biti pravi brat drugome, s kojim ga prirodno povezuje Ljubav, budući ste vi svi djeca jednoga Oca. Vi ne smijete zaboraviti, da ste svi vi Moja stvorenja, koja Ja želim odgojiti u djecu, i da Ja na vama primjenjujem sva odgojna sredstva… a u to također spada, da se vi morate naučiti strpljenju prema onima, naspram kojih vi niste uvijek u stanju nositi osjećaj Ljubavi… Ali, vi trebate naučiti ne osuđivati, ne ljutiti se na njih… vi trebate naučiti prakticirati uviđavnost, budući oni još u njihovim dušama boluju, i na ove se „duše“ vi trebate smilovati, jer se one same još nalaze u duhovnoj nevolji, i zahvalne su za svako malo Ljubavno služenje, koje vi tada ukazujete dušama. A, Ljubav će uvijek probuditi uzvratnu Ljubav… Ako vi, međutim, dopustite pasti ovim ljudima, za koje vjerujete da ih ne možete voljeti zbog njihovih pogrešaka i slabosti, onda je to jednako kao da ste bolesnom čovjeku uskratili vašu pomoć, budući je duša bolesna, sve dok je još držana u zarobljeništvu od onoga, koji još u nepovoljnom smislu utječe na čovjeka. Vi ljudi, svi vi posjedujete Moju Ljubav… Ne trebate li se vi također moći uzajamno Ljubiti, kada znate da vaš Otac Ljubi svu Svoju djecu, i želi ih osvojiti za Sebe? I ne trebate li vi moći okrenuti vašu Ljubav također slabim, nesavršenim, te često i grješnim ljudima, kada vi znate, da su oni još snažno vezani? Nastojte ih osloboditi iz njihovih lanaca, ali ne uskratite im vašu Ljubav… Prakticirajte strpljenje, kakvo Ja Osobno uvijek iznova moram primjenjivati spram vas, koji ste svi još grješni, i vezani kroz pogreške i slabosti… Jer, vi svi ne živite Ljubav, u stupnju da ste savršeni. I Ja također moram s vama i vašim slabostima imati strpljenja, i ne puštam vas pasti… Vi međutim, morate biti Moja djeca, koja vrše volju Oca… vi stoga, prije svega trebate poštovati zapovijed Ljubavi, i biti međusobno složni… Jer, nesloga (razdor) loše utječe, tako što ona uvijek iznova rađa novu neslogu, i neprijatelj vaše duše uvijek s uspjehom pronalazi novo područje napada. A, vi se morate uvijek sjetiti da sam Ja Sam Ljubav i da, tko želi pripadati Meni, također mora ostati u Ljubavi… A kada vas ispunjaju zle misli, kada se sablažnjavate na vašeg bližnjega i ljutite se na njega, također se smanjuje i stupanj vaše Ljubavi za Mene, Koji sam također i njihov Otac, i vi ih zato trebate Ljubiti. I stoga, nemojte pogrešno procijeniti vaš zemaljski zadatak: Ostanite u Ljubavi, i uvijek na vama učinite prepoznatljivim jedino duh Ljubavi, tako da vi sami date svjedočanstvo, da ste sjedinjeni sa Mnom. Jer, vi Ljubav trebate sijati, tako da također požanjete Ljubav.

AMEN

Spread the Truth