Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7708 (Istinska ljubav prema bližnjem: Predavati/širiti dalje Božje Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7708, 24 Rujan 1960

ISTINSKA LJUBAV SPRAM BLIŽNJEG: PREDAVATI DALJE BOŽANSKU RIJEČ…

Vi ne možete ostvariti veće djelo Ljubavi spram bližnjeg od nesebičnog razdjeljivanja Moje Riječi, Evanđelja, koje vaša bližnja ljudska bića moraju poznavati kako bi uspješno putovali njihovom zemaljskom stazom. Duhovni rad nije cijenjen od strane bližnjih ljudskih bića budući on ne rađa zemaljskim uspjehom, ipak čim ste vi duhovno aktivni, ne očekujte nikakve zemaljske nagrade i jedino podjeljujte vašim bližnjim ljudskim bićima što vam Ja Osobno nudim odgore… vi doista činite djela Ljubavi spram bližnjega koja se protežu u vječnost, je ona pomažu dušama sazrijeti, ona ih mogu pripremiti za ulazak u kraljevstvo svjetla kada duša odloži njezino zemaljsko tijelo i mora ostaviti sve iza sebe… Onda će ona imati duhovna vlasništva za ponijeti preko u vječnost. Vi bi trebali priskrbiti i udijeliti drugima baš kao što Sam Ja udijelio Mojim učenicima nebeski kruh, vodu života… To je najveći dar Ljubavi kojeg možete dati vašim bližnjim ljudskim bićima… to je istinska Ljubav spram bližnjeg ako nesebično sprovodite zadatke koji su nužni da bi se Moja Riječ predala dalje (Knjižica br. 35), jer Ja Osobno želim osloviti ljude kroz vas, pošto su oni nesposobni čuti Moj glas direktno (Knjižice br. 24 & 46). Ljudi trpe veliku nedaću, jer oni jedino koriste njihov zemaljski život da steknu zemaljske dobiti (profite) pa ipak trebali bi uzeti u obzir njihovu dušu, koja bi morala sazrijeti tijekom zemaljskog života. Štogod prema tome poduzmete kako bi izveli vaša bližnja ljudska bića na stazu vjere… štogod poduzmete na Moju poduku kako bi im proglasili Evanđelje je nesebična Ljubav spram bližnjeg i blagoslovljeno je od strane Mene.

Vi sami još niste svjesni najvećeg dara kojeg primate od Mene svakog dana, vi još niste sposobni procjeniti njegovu vrijednost i njegovo značenje ili bi svi vi, koji znate u svezi djelovanja Mojeg Duha, gorljivo razdjeljivali što vam je poslano od strane Moje Ljubavi i milosti. Vi ne shvaćate da ste sposobni posijati sjeme koje može uroditi veličanstvenim plodom… vi ne bi trebali ostaviti sjeme neiskorišteno, i vi bi se uvijek trebali osloniti na Moju pomoć, jer gdje upadnete u poteškoće Moji anđeli i zaštitnici su spremni pomoći i zaštiti vas (Psalam 34:7), tako da vi samo možete obavljati vaš duhovni rad kako bi donijeli pomoć onima koji bez vas neće pronaći ispravnu stazu. Jer i dalje postoje mnogi koje Ja želim osloviti (uputiti) kroz vas, i za to učiniti Ja jedino potrebujem vašu volju da budete marljivo u službi za Mene… Ja prihvaćam vaše služenje, jer Ja Sam jedino sposoban govoriti kroz ljudska usta, s obzirom na to da je ljudsko stanje već previše neduhovno da bi im govorio na bilo koji drugi način, i njihova sloboda volje mora biti sačuvana. Ipak vi bi trebali izvući snagu iz činjenice da vam Ja obećajem Moju potporu čim ste vi samo voljni pobrinuti se za duhovnu nedaću vašeg bližnjeg. Nema još puno preostalog vremena, i Riječi koje vam govorim će zvučati rastuće upozoravajuće; međutim, vi jedino trebate povjeriti vašu volju Meni i onda ćete se također ponašati u skladu sa Mojom voljom. I sve će se posložiti ako vi sebe povjerite Meni sa potpunim povjerenjem i jedino uvijek dopustite Meni vladati. Time, svi vi koji Mi služite, prihvatite Moj blagoslov i radite neumorno u Mojem vinogradu, jer dan uskoro svršava i noć se približava… prekretnica dolazi zemaljski i duhovno, dolazi vrijeme žetve… dan Suda se približava… Ali najprije Ja i dalje želim zadobiti duše za Mene, i vi Mi trebate pomoći i uzeti u obzir vašeg bližnjeg s Ljubavlju… Vi trebate raditi za Mene i Moje kraljevstvo, vi trebate proglasiti Moje ime u svijetu i svjedočiti o Mojem djelovanju u vama, tako da će ljudi biti sposobni vjerovati i postati blaženi.  

AMEN

Spread the Truth