Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7703 (Darovi duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7703, 18 Rujan 1960

DAROVI DUHA…

Vi ćete morati spomenuti darove Duha ako želite objasniti znamenite sposobnosti koje sebe izražavaju u Božanskom smislu i koje su također prepoznate kao Božanske od strane svakoga tko je sam duhovno naklonjen. Jer Ja Osobno Sam obećao ove darove onima koji čeznu za njima i ispunjavaju uvjete zahtjevane od strane Mene za ‘djelovanje Duha’. Moj Duh sebe očituje na različite načine, uvijek zavisno o stupnju dušine zrelosti i zadatku danom osobi koja prima dar Duha. Ima mnogo različitih darova… ali to je uvijek jedna neobična aktivnost za koju je osoba obdarena… jedna aktivnost koju on ne bi mogao vršiti tek kao ljudsko biće. On treba Moju potporu za ovo, on treba postići Moju snagu, koja će onda ostvariti učinak u osobi kao dar iscjeljenja, ili dar prorokovanja, ili dar primanja Istine od Mene i njezina širenja u Moje ime… ili, dar govorništva nadahnut od strane Mene, tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz Duh, koristeći usta osobe koja je primila od Mene ovaj dar kako bi Me čula. 

I kada skrenete pažnju ljudi na različite darove koje Sam spomenuo, također kroz Duh, oni će morati prepoznati da vi ne posjedujete jedino specijalnu ‘sposobnost’… koja vam treba priznati može također biti dana kao talent od strane vašeg Stvoritelja… nego da vam je podarena ova sposobnost kroz duhovna sredstva, da ona ne može biti dana proizvoljno ikome tko ne može ukazati kako je ispunio uvjete da bi ju primio. I takvu jednu sposobnost će još manje biti moguće steći akademski. Ljudi su doista pozvani i mogli bi svi duhovno sebe oblikovati tako da bi mogli primiti dar Duha… ali nisu svi odabrani, baš zato što oni ne prepoznaju njihov poziv i prema tome niti ne streme za duhovnim darovima… U drugu ruku, međutim, jedino ovi darovi su dokaz duhovno-naklonjena načina života, čovjekova specifičnog stupnja zrelosti i Ljubavi, budući Moj Duh može jedino djelovati u njemu kada je postigao izvjestan stupanj zrelosti. Naposlijetku, ako ljudi nikada ne otkriju da svatko može steći dar Duha, oni neće vjerovati porukama odgore do opsega kojeg zaslužuju, jer oni ih ne mogu objasniti pravilno i prema tome dvojbe svako neobično očitovanje Duha. 

Doista, ljudi čak idu toliko daleko da niječu duhovne darove kao Božansku aktivnost u potpunosti i osuđuju sve neobično kako je povezano sa Sotonom… A ipak oni na taj način jedino daju dokaz o njihovom vlastitom siromaštvu, jer gdje djelovanje Mojega Duha više ne može biti prepoznato tamo isto tako nema znaka ‘Moje Crkve’, Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. ‘Moja Crkva’ jedino postoji gdje je djelovanje Mojega Duha očigledno, budući Moj Duh svjedoči o Mojem Pristustvu, i budući ću Ja uvijek biti prisutan gdje ljudi iskreno streme duhovno napredovati i time su sposobni primiti ili prikazati dar Duha. I prema tome to će uvijek jedino biti od koristi kada spomenete darove Duha, kada proglašavate Moje Evanđelje… kada podsjećate ljude o Mojim Riječima ‘Ja ću izliti Svoga Duha na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati…’ (Joel 2:28, 29) Svako od Mojih obećanja će biti ispunjeno, i tako također i ovo… Otud se svakom izražaju nevjerovanja treba jedino suprotstaviti sa Mojim obećanjem, i ljudi trebaju znati da će Moje djelovanje postati posebice očigledno tijekom posljednjih dana, i da će se onda sve također dogoditi kao što je bilo nagovješteno u Riječi i Pismu.

AMEN

Spread the Truth