Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7698 (Glas savjesti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7698, 13 Rujan 1960

GLAS SAVJESTI…

Vi ste vođeni ka savršenstvu i za to vam treba Moja podrška, pošto ste jednom ustupili svu vašu snagu (= odrekli se sve vaše snage) i postali slaba/nemoćna mračna živa bića koja su morala ostati u ponoru sve dok ih Moja ljubav nije zahvatila i pomogla im da se ponovno uzdignu. Iako ste vi sada postignuli određeni stupanj zrelosti/savršenstva to nije dovoljno da bi vam garantiralo put uspona kojeg vi još trebate preći za vrijeme vašeg zemaljskog života. Vi za to trebate Moju snagu i vodstvo. I ako ste svjesni vaše slabosti, ako se osvrćete oko sebe za pomoć (ili ‘ako tražite pomoć oko sebe’), onda sam Ja već pored vas samo čekajući vaš zahtjev (ili ‘vašu zamolbu’) za pomoć… ali vi taj zahtjev (tu molbu) morate podnijeti sami u slobodnoj volji pošto Ja na ni jedan način neću prisiljavati vašu volju.

Ipak, Ja sam vam uvijek voljan pružiti pomoć koju tražite, baš kao što ću vas Ja uvijek opskrbiti sa snagom čim za njom budete žudjeli. I sa ciljem da u vama probudim ovu želju Ja ću povremeno dopustiti da posebice snažno osjetite svoju slabost i mrak. To je jedino znak Moje ljubavi prema vama pošto vas Ja želim dobiti za Sebe, jer vas ovim sredstvima želim uvjeriti da dobrovoljno tražite Moju pomoć. I zbog toga vi najprije morate vjerovati u Mene.

Znanje o Bogu i Stvoritelju će vam sigurno biti predano/pruženo, kojeg jedino trebate prihvatiti i razmišljati o njemu i sa dobrom voljom vi također možete vjerovati u to (= znanje). Možete biti sigurni da ću vam Ja pomoći da postignete čvrstu vjeru jedino ako imate volju razmišljati i djelovati ispravno, samo ako ćete slušati (ili ‘budete slušali’) svoj unutarnji glas koji će vas uvijek ispravno voditi.

I Moj glas javlja se kod svakog čovjeka u obliku glasa savjesti … ali njega se može čuti ili zanemariti/ignorirati, što je u potpunosti do čovjekove slobodne volje. I tako će i glas savjesti čovjeka obavjestiti o tome što je ispravno i što je neispravno; glas savjesti će ga podučavati o osnovnom zakonu, o ljubavi, pošto kao ljudsko biće on zna točno što mu pruža radost i osjećaj dobrobiti a što uzrokuje patnju i bijedu. On se stoga također može ponašati prema svom bližnjem tako da služi njegovoj dobrobiti i da ga štiti od fizičke povrede. I na taj način se u njemu može podići ljubav, i zahvaljujući toj ljubavi će ga također obasjati i svjetlo znanja.

Svako biće može naučiti razmišljati i djelovati ispravno pošto mu je s Moje strane bio dan nježan/profinjen osjećaj izražen kao glas njegove savjesti. Čim ga on primjeti, njegova priroda, koja je na početku njegove inkarnacije kao ljudskog bića i dalje uvelike potopljena u samo-ljubav, se može promijeniti u ljubav prema drugim ljudima. To će onda garantirati snažnu, živu vjeru u Mene, njegovog Boga i Stvoritelja, i onda će on ubrzo u Meni prepoznati svog Oca, Koji ga voli i želi privući bliže k Sebi, i težit će ovoj vezi svojom vlastitom slobodnom voljom. Ja ću biti u mogućnosti uvesti ga u savršenstvo, pošto ću Ja omogućiti/podariti pomoć svakom ljudskom biću, Ja ni jednu osobu neću ostaviti u slabosti i neznanju, Ja jesam i ostajem njegov vodič za njegova zemaljskog života sve dok Mi se on ne suprotstavlja, sve dok njegova volja pristaje da na nju utječe njegov glas savjesti… što će se uvijek dogoditi kada je duša voljna ostvariti svrhu i cilj svog života. Onda ljudsko biće može uvijek biti sigurno da ću Ja učiniti sve što je na Mojoj strani da bi mu pomogao postići savršenstvo, da on nikad neće biti prepušten sam sebi i da će bez ikakve sumnje ostvariti svoj cilj.

AMEN 

Spread the Truth