Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7693 (Isusovo uskrsnuće i produhovljavanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7693, 6 Srpanj 1960

ISUSOVO USKRSNUĆE I PRODUHOVLJAVANJE…

(Ivan 10:30; 14:10; 20:1-10; Luka 24:1-12; Marko 16:1-8; Kološanima 2:9)

Možete sa pouzdanjem prihvatiti kao istinu da je Moje tijelo istovremeno produhovilo sebe sa Mojom dušom, da Sam Ja prema tome bio sposoban ustati iz mrtvih budući ništa od fizičke prirode nije ostalo u grobu što bi bilo moralo nastaviti proces razvoja. Tijekom Mojega života na Zemlji Ja Sam također bio postao gospodar nad Mojim tijelom, Ja Sam bio produhovio sve supstance, to jest, kao Isus, ljudsko biće, Ja Sam ih izručio Mojem Ocu od vječnosti; ništa nije postojalo u Mojem tijelu što se protivilo Ocu u Meni, i Ja nisam trpio agonije na križu poradi Mene Samoga… poradi produhovljavanja Mojega tijela… nego jedino da bi okajao sa njime grijehe čovječanstva… Kakogod, Moje je tijelo i dalje bilo ljudski naklonjeno tako da je ono osjetilo i otrpilo užasno veliku bol… Unatoč tome, nakon što Sam bio ostvario čin Spasenja za ljudsku rasu sa Mojom smrću na križu, Ja Sam vam također želio osigurati dokaz Mojeg produhovljavanja koje je rezultiralo u Mojem uskrsnuću iz mrtvih… Stoga su se tijelo i duša bili u stanju uzdići budući su bili ostvarili čin produhovljavanja i ništa nije bilo u stanju (za)držati ovo duhovno biće u grobu, jer duh prožima sve, čak najtvrđu materiju. Ovo produhovljavanje tijela je zasigurno za Mene bilo moguće budući Sam bio potpuno ispunjen ljubavlju i budući ljubav rastvara svaku nečistu supstancu, jer… gdje je ljubav prisutna… ništa od nečiste prirode ne može ustrajati, budući ljubav garantira ujedinjenje sa Vječnom ljubavlju, budući ona sve uništava, ostavljajući iza jedino čisti duh, koji tako može sebe ujediniti sa Primarnim Duhom vječnosti. Ja Sam ostao u ovoj ljubavi, i ako vi ljudi isto tako sebe oblikujete u ljubav, vi ćete također biti sposobni produhoviti vaše tijelo, vi ćete postaviti sve  materijalne supstance u ispravan red i sve inherentno zavezane duhovne supstance tamo će se okrenuti ka Meni kao Vječnoj Ljubavi i odustati od sveg suprostavljanja, koje je jednom bilo otvrdnulo njezine supstance i bilo je uzrokom njezina prognanstva u materiju. Ali ovo produhovljavanje tijela će jedino biti ostvareno od strane nekolicine ljudi dok su oni i dalje na Zemlji, unatoč tome, ono je moguće. Onda će tijelo također biti sposobno uzdići se istovremeno kao i duša, jedino je da to neće često biti primjetljivo vama ljudima budući nije nužno za spasenje vaše duše da doživite neobične stvari koje općenito nisu shvatljive ljudima.

Međutim, u činjenicu da Sam Ja Osobno ustao iz mrtvih, da je također Moje tijelo istupilo iz groba, vi možete vjerovati, jer Moj život kao ljudskog bića je uistinu bio takav da je bilo moguće da se dogodi produhovljavanje tijela, da ništa nije trebalo ostati straga kako bi prošlo kroz daljnju fazu razvoja. Ja Sam ostvario ujedinjenje sa Ocem od vječnosti… Ja Sam bio u potpunosti prožet Njime, Ja više nisam živio van Njegove prirode, Ja Sam se stopio sa Njime za svu vječnost. Ali ‘priroda Boga’ vam ne može biti učinjena razumljivom, jer On je Duh Koji prožima i obuhvaća sve… On ne može biti uosobljen, niti je On vidljiv, On je snaga i svjetlo na takvom stupnju da bi uništio sve da sebe nije bilo oblikovalo do visokog stupnja ljubavi, koja je bila u Meni tijekom Mojeg života na Zemlji kao ljudsko biće. I prema tome ovo svjetlo i snaga su bili u stanju sebe uliti u Mene potpuno bez da moram biti uništen, ali je također Moje produhovljeno tijelo zadržalo njegovu formu unatoč obilja Božanskog duha, tako da Sam Ja ostao vidljivim za bića koja stoje preda Mnom sa visokim stupnjem zrelosti… Veliki Duh vječnosti, Koji je prožeo cijeli svemir je sebe manifestirao u ljudskoj formi… Ja Sam postao vidljivim za Moja stvorena bića u Isusu Kristu, jer Ja Osobno Jesam također Biće koje ćete vi jedino razumjeti kada ste vi sami, puni ljubavi, ušli u uniju sa Mnom… I onda ćete također dokučiti problem Mojeg uskrsnuća, produhovljavanja tijela i duše i Mojeg potpunog stapanja sa Ocem-Duhom od vječnosti… Jedino onda ćete razumjeti uniju Isusa i Oca… Jedino onda ćete biti totalno ujedinjeni sa Mnom i prepoznat ćete Mene Osobno, vašeg Boga i Oca od vječnosti, u Isusu Kristu… Jer On i Ja smo Jedno, i tko vidi Mene također vidi Oca.

AMEN 

Spread the Truth