Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7689 (Proglašavanje Evanđelja Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7689, 2 Rujna 1960

PROGLAŠAVANJE EVANĐELJA LJUBAVI…

Samo su rijetki oni koji Mi svjesno služe proglašavajući svojim bližnjima Evanđelje Ljubavi Koje im Ja Sâm putem glasa Duha dostavljam …. Ja želim da oni spominju djelovanje Moga Duha, Ja želim da oni bližnjima kažu odakle njima samima dolazi Mudrost …. Ja želim da se oni prije svega otvore Meni Osobno i prime Moje Riječi, da oni sami njih obrade i spoznaju kao glas Oca i da oni onda svojoj braći daju to što Otac daje svima da bi postali blaženi.

Jer vi ste svi Moja stvorenja, koja Ja želim odgojiti u Moju djecu; vi svi trebate pomoć vašeg Oca na nebu, jer ste svi slabi i grješni, a putem Moje Ljubavi trebate postati jaki i slobodni od vašeg duga grijeha. Zato vam i mora biti dostavljeno Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi, koje je čovjek Isus na Zemlji proglasio, kada sam Ja boravio u Njemu i hodio po Zemlji. Jer, ljudi prije svega moraju znati da oni jedino putem Ljubavi mogu dospjeti do blaženosti pa vam se radi toga zapovijedi Ljubavi daju kao prvenstvo ….

Moja Riječ, Koja vam se dostavlja odozgor, uvijek vas upućuje samo na Ljubav …. Obavještava vas o tome da sam Ja Sâm Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), da ste vi, Moja stvorenja, proizašli iz Moje Ljubavi, da je vaša izvorna supstanca isto tako Ljubav, da ste se vi dobrovoljno odrekli Ljubavi, da ste se dobrovoljno odvojili od Mene kao Vječne Ljubavi i da se zbog toga opet morate preobraziti u Ljubav, da bi ponovo sa Mnom bili sjedinjeni …. da bi postigli vječni život, koji se može zadobiti jedino putem Ljubavi.  

Ljubav je temeljni zakon od vječnosti. Bez Ljubavi vi ste stvorenja koja su van zakona, bez Ljubavi vi ste nesavršena bića bez svjetla i bez snage …. Bez Ljubavi ste svezana stvorenja, koja se nalaze u vlasti onoga koji nema ništa Ljubavi, koji je dakle Moj protivnik. No trebate se opet vratiti k Meni i biti vječno blaženi …. A to je prije svega uvjetovano time da se opet oblikujete u Ljubav, kao što ste bili u početku …. Zato se ljudima uvijek iznova treba dostaviti učenje Ljubavi, radosna vijest o spasenju, Evanđelje, a Ja Sâm Ga sprovodim na Zemlju ….

No samo je malo onih koji Ga svjesno prihvaćaju, koje Ja mogu izgraditi u Moje prave učenike (apostole), koje Ja opet mogu odaslati u svijet …. A to je tako izuzetno važno, i Ja blagoslivljam svakoga tko namjerava biti posuda za Moj Božanski Duh, u koju Ja onda mogu uliti Moju Riječ, kako bi pronašla put do svih ljudi koji su dobre volje. Jer dakako da se Ja mogu obratiti mnogim ljudima koji žele da im se obratim, no ne mogu svima prenijeti duhovnu materiju koja je određena za razdjeljivanje, koja i bližnjima može biti dostavljena kao “radosna vijest o spasenju”, onako kako je kroz njih (nap.prev. apostole) od Mene Samoga bila provedena ….

Jer ljudima može biti korisna jedino Čista Istina, mora se širiti Čista Istina, a ona može izlaziti samo iz Mene Samoga i putem Moga Duha opet biti primana. I zato je blagoslovljen svaki čovjek koji se Meni za tu aktivnost stavlja na raspolaganje …. koji pažljivo osluškuje što mu imam za reći i koji tu duhovnu građu ne ostavlja da bude neiskorištena, nego razdjeljuje, gdje god da mu priđe srce spremno za prihvaćanje …. 

Jer vi ljudi svi trebate Moju Riječ, a Ja želim govoriti svima vama i za to trebam voljnog slugu, koji svoj zadatak uzima ozbiljno i marljivo je aktivan. I neće biti uzaludno vršen nikakav rad, jer bezbrojne duše žude Moju Riječ i prihvaćaju ju, samo kad Moj sluga obavlja svoju aktivnost …. kada radi za Mene i Moje Kraljevstvo …. tad objavljuje Moje učenje Ljubavi i bližnje upućuje na to da nema čovjeka koji može postati blažen bez Ljubavi. Jer vrijeme dolazi Kraju, i još se mnogim ljudima treba navijestiti Moje Evanđelje Ljubavi ….

AMEN

Spread the Truth