Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7680 (Blaženstvo povratka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7680, 22 Kolovoz 1960

BLAŽENSTVO POVRATKA…

(Luka 15:11-24)

Vi trebate znati da za Mene ne postoji većeg blaženstva nego gledati vas, Moje žive tvorevine, kako se razvijate u djecu koja prepoznaju njihova Oca i žele biti sjedinjeni sa Njime… Ovo je blaženstvo za vas nezamislivo budući vi niste bili sposobni odmjeriti Moju ogromnu Ljubav kada Sam vas stvorio i ova Ljubav se neće nikada umanjiti sve dok još jednom nije našla konačno sjedinjenje sa vama, to jest, dok Mi se opet niste vratili vašom vlastitom pobudom… Ljubav je Moja temeljna supstanca, Ljubav je snaga koja je sve stvorila, Ljubav je ona koja osigurava vaše nastavljeno postojanje i beskonačna Ljubav vas želi učiniti blaženo sretnima za cijelu vječnost… Vi ste dakle potekli iz Ljubavi kao savršena stvorenja, budući je sve što Sam stvorio moglo jedino biti savršeno. A ipak vi ste bili ‘stvorena’ bića koja nisu mogla biti ništa drugo nego savršena kada su proizašla iz Moje ruke. Međutim, Ja nisam bio zadovoljan sa ovim stupnjem savršenstva. Ja Sam želio djecu pored Mene koja bi dobrovoljno stremila ka konačnom savršenstvu, ali u tom slučaju su oni također mogli sebe oblikovati u nesavršena bića ako je to bilo što su oni željeli. I bezbrojna bića su sebe izobličila u ovo nesavršenstvo kada su se namjerno udaljili od Mene i okrenuli sve Božanske karakteristike u suprotno. To nije bila Moja volja, unatoč tome dogodilo se sa Mojim dopuštenjem, budući Sam Ja znao kako je ponovna preobrazba u savršenstvo bila moguća za bića i da će ovaj preporod biti ostvaren jednog dana, pa čak ako i nakon beskonačno dugog vremena… Ali bića koja uspiju ostvariti ovaj čin preporoda postaju što Ja Osobno nisam mogao ostvariti sa Mojom moći/silom: istinska djeca njihova Oca, koja tako postaju onako savršena kako je njihov Otac na Nebu savršen (Matej 5:48)… koja dobrovoljno streme nazad k Meni i čine Me izuzetno sretnim kada ih mogu privući ka Svojem srcu kao Moju istinsku djecu, kada su oni postali i ostaju sjedinjeni sa Mnom za svu vječnost… To je jedno izuzetno sretno stanje za Mene gledati ovu Moju djecu kako hodaju korak po korak ka cilju sjedinjenja sa Mnom… čak ako ovaj povratak k Meni potrebuje beskonačno dugo vrijeme… Ja znam da će on jednog dana dokončati, da ni jedno biće neće ostati udaljeno od Mene… Ja znam da će se rad, koji je započelo sa činom otpadništva bića, nastaviti sa apsolutnom izvjesnošću, čak ako slobodna volja bića povremeno učini da ono nazaduje… čak ako vječnosti prođu dok se ova slobodna volja ne promijeni i ne čezne za Mnom. Unatoč tome, Moja Ljubav se neće zaustaviti pomoći biću da od ispod dođe gore… Opet i iznova Moja Ljubav će doći u susret stvorenju i Moja čežnja za sjedinjenjem će se neprestano povećavati i jednog će dana doista naći ispunjenje, baš kao što će stvorenje jednog dana čeznuti za Mnom i stremiti ka sjedinjenju. Ali onda će biće biti vječno sretno…  Prema tome od malog je značaja za Mene kada će se ovo sjedinjenje dogoditi, budući je za Mene tisuću godina kao jedan dan… ali Ja znam kao činjenicu da će se ono dogoditi jednog dana i Ja jedino želim skratiti vrijeme povratka ka Meni poradi Mojih živih tvorevina, ali ga Ja neću požurivati ako je volja bića Meni i dalje protivna. Međutim, jednom kada Moja djeca osjete blaženstvo koje rezultira iz našeg sjedinjenja ono će biti nesposobno razumjeti zašto su Mi se suprotstavljala tako dugo, jer njihova Ljubav spram Mene će se također potpuno razbuktati i biće se više nikada opet neće željeti razdvojiti od Mene. Jedino onda će bića shvatiti što je Ljubav… onda će oni znati kako ništa što je poteklo iz Mene ne može nestati i da sve doista mora biti najviše savršeno kako bi bilo permanentno sjedinjeno sa Mnom, kako bi izdržalo Moje prisustvo, kako bi stvaralo i oblikovalo pored Mene, kao što Sam planirao od samog početka… I Stvoritelj će biti blaženo sretan sa Njegovim živim tvorevinama… Otac će biti nezamislivo blažen sa Njegovim djetetom.

AMEN

Spread the Truth